Miléniové rozvojové ciele

Miléniové rozvojové ciele (MRC) sú najúspešnejším hnutím proti chudode v dejinách ľudstva, uvádza správa o Miléniových rozvojových cieloch na rok 2015. Tieto výsledky budú slúžiť ako odrazový mostík pre naštartovanie novej trvalo udržateľnej agendy, ktorá bude schválená tento rok.

 • Počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe sa znížil na menej ako polovicu s počiatočných 1,9 miliardy v 1990 na 836 miliónov v 2015.
 • Rodová rovnosť v základnom vzdelaní bola dosiahnutá vo väčšine krajín.
 • Úmrtnosť detí do 5 rokov života sa znížila o viac ako polovicu, s počiatočných 90 úmrtí na 43 úmrtí na každých 1000 živích narodení od roku 1990.
 • Údaje o úmrtnosti matiek ukazujú celosvetový pokles o 45%.
 • Predošlo sa viac ako 6,2 miliónom úmrtí v spojitosti s maláriou v období 2000 až 2015, zatiaľ čo prevencia tuberkulózy, jej diagnostikovanie a liečba zachránili život približne 37 miliónom ľudí v rokoch 2000 až 2013.
 • 2,1 miliardy ľudí na celom svete získali prístup k zlepšeným hygienickým zariadeniam a podiel ľudí praktizujúcich otvorenú defekáciu klesol takmer o polovicu od roku 1990.
 • Oficiálna rozvojová pomoc zo strany OECD krajín zaznamenala nárast o 66% v rokoch 2000 až 2014, s dosahom 135,2 miliardy US dolárov.

Rodové nerovnosti avšak naďalej pretrvávajú. Veľký rozdiel je taktiež medzi najchudobnejšími a najbohatšími a taktiež medzi mestkými a vidieckymi osídleniami. Klimatické zmeny a environmentálna degradácia narúšajú pokrok, ktorý bol dosiahnutý. Milióny chudobných ľudí naďalej žijú v chudobe a trpia hladom bez prístupu k základným službám.

V septembri 2015, svet prijme nové globálne ciele, ktoré budú postavené na úspešných výsledkoch Miléniových rozvojových cieloch a poskytnú nový, ambiciózný prístup v oblastiach nerovnosti, ekonomického rozvoju, slušnej práce, mestkých a ľudských osídlení, industrializácii, energie, klimatických zmien, trvalo udržateľného konzumu a produkcie, mieru a spravodlivosti.

Podkladové informácie:

Tlačová správa - Prehľad základných informácií - Výročná správa o Miléniových rozvojových cieloch 2015

Na Miléniovom summite OSN v septembri 2000 svetoví lídri prijali Miléniovú deklaráciu OSN, v ktorej sa krajiny zaväzujú k novému globálnemu partnerstvupre zníženie extrémnej chudoby, a ktorá vytýčila sériu časovo viazaných cieľov s termínom splnenia 2015, ktoré sa stali známe ako Miléniové rozvojové ciele.

Miléniové rozvojové ciele (MRC) sú celosvetové časovo viazané a merateľné ciele, ktoré sa sústreďujú na riešenie extrémnej chudoby vo všetkých jej rozmeroch - príjmová chudoba, hlad, choroby, nedostatok primeraného bývania a exklúzia pri súčasnej podpore rodovej rovnosti, vzdelania a trvalej udržateľnosti v oblasti životného prostredia.

Obsahujú aj základné ľudské práva - právo každej osoby na Zemi na zdravie, vzdelanie, bývanie a bezpečnosť.

Ciele:

 1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad.
 2. Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie.
 3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien.
 4. Znížiť detskú úmrtnosť.
 5. Zlepšiť zdravie matiek.
 6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám.
 7. Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť.
 8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj.

Správa o Miléniových rozvojových cieloch je kazdoročné hodnotenie globálneho a regionálneho pokroku potrebného k dosiahnutiu gólov. Je zostavená v spolupráci viac než 28 OSN a medzinárodných organizácií a je produkovaná oddelením OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti.