Rozvoj

Farming for Development - UN Photo/Ray Witlin

Rozvojová práca OSN výrazne ovplyvnila životy a prosperitu miliónov ľudí na celom svete. Snahu OSN vedie presvedčenie, že trvalý medzinárodný mier a bezpečnosť sú možné, len ak budú zabezpečené ekonomický a sociálny blahobyt ľudí na celom svete.

Rozvojový mandát OSN je zadefinovaný už v preambule Charty: "My ľud Spojených národov, odhodlaní (…) podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode (...)"

"Aby sa vytvorili podmienky stability a blahobytu, ktoré sú potrebné pre mierové a priateľské styky medzi národmi... Organizácia Spojených národov bude pracovať: za vyššiu životnú úroveň, plnú zamestnanosť a podmienky pre hospodársky a sociálny pokrok a rozvoj..." (Článok 55 Charty OSN)

Na to, aby mal rozvoj dlhodobý pozitívny efekt, musí byť trvalo udržateľný. Trvalo udržateľný rozvoj hovorí o snahe zabezpečiť, aby zdroje Zeme, ktoré využívame na ekonomický rast, boli dostupné aj pre budúce generácie. Pozornosť, ktorá je v súčasnosti venovaná hrozbám globálnych klimatických zmien, je príkladom ako ľudská sloboda a ľudský rozvoj môžu byť narušené, keď sú záujmy ekonomického rastu a rozvoja oddelené od záujmov životného prostredia.

Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) je hlavným orgánom koordinujúcim ekonomickú a sociálnu prácu OSN. Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) poskytuje podporu medzivládnym procesom v oblasti rozvojových otázok vo Valnom zhromaždení a v Hospodárskej a sociálnej rade, jej komisiám a expertným orgánom. Rozvojový program OSN (UNDP) je celosvetovou rozvojovou sieťou OSN. Podporuje zmenu a prináša krajinám znalosti, skúsenosti a zdroje, aby ľuďom pomohli budovať lepší život. UNDP pracuje v 177 krajinách, pričom s národmi pracuje na ich vlastných riešeniach globálnych a národných rozvojových otázok.    

Práca v OSN v oblasti rozvoja pokrýva viacero oblastí ako napríklad: zlepšovanie postavenia žien; budovanie vlády a inštitúcií; medzinárodný obchod; makroekonomika a financie; obyvateľstvo; veda a technológia; sociálny rozvoj; osídľovanie; a energia. Túto prácu koordinuje Rozvojová skupina OSN, orgán, ktorý zlučuje 32 fondov, programov, agentúr, oddelení a úradov, ktoré pracujú v oblasti rozvoja viac ako v 150 krajinách.