Razvoj

Farming for Development - UN Photo/Ray Witlin

Prizadevanja Združenih narodov (ZN) na področju razvoja so močno vplivala na življenja in dobrobit milijonov ljudi po svetu. Pri delovanju ZN na tem področju velja prepričanje, da sta trajni mednarodni mir in varnost mogoča le, če sta zagotovljeni ekonomska in socialna blaginja ljudi.

Razvojni mandat ZN je opredeljen že v preambuli Ustanovne listine ZN: "Mi, ljudstva Združenih narodov, ki smo odločeni, (…) da pripomoremo k socialnemu napredku in k boljšim življenjskim pogojem v večji svobodi (…)".

"Da bi se ustvarili pogoji za stalnost in blaginjo, ki sta potrebni za mirne in prijateljske odnose med narodi ... naj se Združeni narodi zavzamejo za: zvišanje življenjske ravni, polno zaposlitev ter pogoje za ekonomski in socialni napredek in razvoj …" (55. člen Ustanovne listine ZN).

Razvoj mora biti trajnosten, če želimo doseči dolgoročne pozitivne učinke. Pri zagotavljanju trajnostnega razvoja je potrebno ohranjati zemeljske vire, ki jih uporabljamo kot spodbujevalce gospodarske rasti, da bodo na voljo tudi prihodnjim generacijam. Trenutno smo osredotočeni na grožnje, ki jih prinašajo globalne klimatske spremembe. Slednje so dober primer, ko se zaradi gospodarske rasti brez upoštevanja okoljskih vprašanj zmanjšujejo človekove svoboščine in razvoj človeštva.

Ekonomski in socialni svet ZN (ECOSOC) je glavni organ za koordinacijo ekonomskih in socialnih zadev znotraj sistema ZN. Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve (DESA) zagotavlja podporo medvladnim postopkom glede razvojnih vprašanj, o katerih se razpravlja v Generalni skupščini ZN in ECOSOC-u ter njegovih posebnih komisijah in strokovnih telesih. Program ZN za razvoj (UNDP) je globalno omrežje ZN za razvoj. Zavzema se za pozitivne spremembe in države med seboj povezuje na področju znanja, izkušenj in virov s ciljem, da bi ljudem pomagali doseči boljše življenje. UNDP deluje v 177 državah in sodeluje z narodi pri reševanju njihovih globalnih in nacionalnih razvojnih izzivov.

Delovanje ZN na področju razvoja zajema številna področja, in sicer: opolnomočenje žensk, krepitev javne uprave in izgradnjo institucij, mednarodno trgovino, makroekonomijo in finance, prebivalstvo, znanost in tehnologijo, socialni razvoj, bivalne razmere in energijo. Delo se usklajuje preko Skupine ZN za razvoj, ki kot telo ZN združuje 32 skladov, programov, agencij in uradov ZN, kateri delujejo na področju razvoja v več kot 150 državah.

Splošen cilj ZN na področju razvoja je državam zagotoviti bolj usklajeno in učinkovito podporo pri njihovih prizadevanjih, da dosežejo mednarodno dogovorjene razvojne cilje.