CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Tvorba a príprava Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

História

V roku 2000 svetoví lídri stanovili skupinu časovo viazaných cieľov s termínom splnenia koniec roka 2015, ktoré sa stali známe ako Miléniové rozvojové ciele (MRC). Vďaka miliónom ľudí, ktorí sa zapojili do ich plnenia a masívnej celosvetovej podpore, sa nám podarilo urobiť značný pokrok. Počet ľudí žijúcich v chudobe klesol na menej ako polovicu miery chudoby z roku 1990. Viac ako dve miliardy ľudí získalo prístup k lepšej pitnej vode.

V extrémnej chudobe však žije stále 1,2 miliardy ľudí. Každé štyri sekundy zomrie jedno dieťa z dôvodu, ktorému bolo možno predísť a viac ako 900 miliónov ľudí, najmä ženy a mladí ľudia, trpia chronickým hladom. Predpokladá sa, že do roku 2050 vzrastie svetová populácia na 9,5 miliardy ľudí, pričom potravinový systém dosiahol kritickú úroveň.

Hrozí, že klimatické zmeny zničia životy miliónov ľudí a zmaria doteraz dosiahnutý pokrok. Svetová ekonomika stagnuje, nerovnosť stúpa všade na svete a ľudské práva sú porušované v najnestabilnejších a konfliktom najviac postihnutých krajinách.

Debata o tom, čo by malo nasledovať po termíne splnenia MRC v roku 2015, práve prebieha.

Proces

Konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 spustila v roku 2012 inkluzívny medzivládny proces prípravy trvalo udržateľných cieľov (TUC). Otvorená pracovná skupina zložená z 30 predstaviteľov členských krajín OSN v septembri 2014 predstavila, ako by mali TUC vyzerať. Tento návrh obsahuje súbor 17 cieľov.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun založil Pracovnú skupinu systému OSN pre rozvojovú agendu OSN po roku 2015. Pod vedením Oddelenia pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) a Rozvojového programu OSN (UNDP) tento tím spojil viac ako 60 agentúr a medzinárodných organizácií OSN.

Vo svojej prvej správe adresovanej generálnemu tajomníkovi OSN " Realizácia takej budúcnosti, akú chceme" pracovný tím načrtol predstavu o rozvojovej agende po roku 2015 a navrhol štyri kľúčové aspekty, ktoré by mali napomôcť vytýčeniu cieľov: 1. Inkluzívny sociálny rozvoj, 2. Inkluzívny ekonomický rozvoj, 3. Ekologická trvalá udržateľnosť, 4. Mier a bezpečnosť. Tím sa taktiež zaoberal otázkou, ako by tieto rôzne témy mohli byť prenesené do nového rámca.

V júli 2012 generálny tajomník otvoril Panel na vysokej úrovni významných osobností , ktorého úlohou je poskytnúť odborné vedenie a odporúčania k rozvojovej agende po roku 2015. Správa panela zverejnená v máji 2013 prišla k záveru, že rozvojová agenda po roku 2015 sa potrebuje sústrediť na: inklúziu; prenesenie trvalo udržateľného rozvoja do centra záujmu; premenu ekonomík v záujme pracovných miest a inkluzívneho rastu; budovanie mieru a efektívnych, otvorených a transparentných inštitúcií pre všetkých; a na budovanie nového globálneho partnerstva.

Tieto procesy dopĺňajú národné konzultácie vo viac ako 60 krajinách a jedenásť tematických konzultácií, ktoré organizuje Rozvojová skupina OSN na témy: konflikt a nestálosť; vzdelanie; ekologická udržateľnosť; vládnutie; rast a zamestnanosť; zdravie; hlad; potraviny a výživa; nerovnosti; populačná dynamika; energia; a voda. Regionálne konzultácie organizujú Regionálne ekonomické komisie.

Medzivládny výbor expertov o financovaní trvalo udržateľného rozvoja publikoval viacero možností ako financovať budúce rozvojové ciele.

S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi rôznymi pracovnými skupinami bola na vyššej úrovni zriadená neformálna koordinačná skupina štyroch námestníkov generálneho tajomníka OSN.

V priebehu roka 2014 predseda Valného zhromaždenia zvolal niekoľko podujatí Valného zhromaždenia na tému " Rozvojová agenda OSN po roku 2015 - prípravný proces".

Záverečná správa generálneho tajomníka bola predstavená v januári 2015. Správa obsahuje kľúčové odporúčania, vďaka ktorým sa rok 2015 stane skutočným obdobím na globálnu akciu.

Medzivládne rokovania odštartovali na začiatku 69.zasadania Valného zhromaždenia OSN.

Rokovania sa skončia v septembri 2015, kedy má byť schválený nový rozvojový rámec.

Hlavné rozdiely medzi miléniovými a budúcimi trvalo udržateľnými cieľmi spočívajú v tom, ako boli vypracované, čo zahŕňajú a na koho sa zameriavajú.