Ženske

<p><sub>Aktivisti sodelujejo pri ''športnih aktivnostih na dan brez avtomobila'', da počastijo 16 dni aktivizma, ki jih je organiziralo Ministrstvo za enakost spolov in spodbujanje družine ter mesto Kigali.</sub></p>
© UN Women/Pearl Karungi

Aktivisti sodelujejo pri ''športnih aktivnostih na dan brez avtomobila'', da počastijo 16 dni aktivizma, ki jih je organiziralo Ministrstvo za enakost spolov in spodbujanje družine ter mesto Kigali.

Ženske in dekleta predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva in s tem tudi polovico njegovega potenciala. Enakost spolov je poleg tega, da je temeljna človekova pravica, bistvena za doseganje miroljubnih družb in trajnostnega razvoja. Dokazano je tudi, da krepitev vloge žensk spodbuja produktivnost in gospodarsko rast.

Vendar je neenakost med spoloma še vedno globoko zakoreninjena povsod in ovira družbeni napredek. Ženske in dekleta prepogosto nimajo dostopa do izobraževanja, zdravstvenega varstva in zaposlitve, so žrtve nasilja in diskriminacije ter premalo zastopane v procesih odločanja.

"Neenakost med spoloma je največja krivica našega časa in največji izziv na področju človekovih pravic, s katerim se soočamo." - Generalni sekretar ZN António Guterres

Združeni narodi in ženske

Združeni narodi (ZN) so začeli podpirati pravice žensk s svojo Ustanovno listino, podpisano leta 1945, ki je bila prvi mednarodni sporazum, v katerem je bilo uveljavljeno načelo enakosti spolov.

V prvem letu delovanja ZN je Ekonomsko-socialni svet ustanovil Komisijo ZN za status žensk kot glavno svetovno telo za oblikovanje politike, ki se ukvarja izključno z enakostjo spolov in napredkom žensk. Med njenimi prvimi dosežki je bila zagotovitev spolno nevtralnega besedila v osnutku Splošne deklaracije človekovih pravic.

V več desetletjih so ZN dosegli pomemben napredek pri spodbujanju enakosti spolov ter si prizadevajo za krepitev vloge in pravic žensk in deklet po vsem svetu.

Izpostavljeno

 • Članek ob Mednarodnem Dnevu Žensk

  Članek ob Mednarodnem Dnevu Žensk

  08/03/2024

  Boj za pravice žensk v zadnjih petdesetih letih je zgodba napredka.

  Ženske in dekleta so podrle ovire, premagale stereotipe ter pognale napredek proti bolj pravičnemu in enakopravnemu svetu.

Pravice žensk kot človekova pravica

Enakost spolov je postala del mednarodnega prava človekovih pravic s Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela 10. decembra 1948. V tem prelomnem dokumentu v zgodovini človekovih pravic je bilo priznano, da: "Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice" in da je "vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, … rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino".

alt text is missing

Cilj trajnostnega razvoja št. 5: enakost spolov

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR), ki so jih svetovni voditelji sprejeli leta 2015, predstavljajo načrt za napredek, ki bo trajnosten in nikogar ne bo pustil zadaj.

Doseganje enakosti spolov in opolnomočenja žensk je v središču pozornosti zlasti petega cilja trajnostnega razvoja (CTR#5), vendar je sestavni del vsakega od 17 ciljev. Le z zagotavljanjem pravic žensk in deklet pri vseh ciljih bomo dosegli pravičnost in vključenost, gospodarstvo, ki deluje za vse, ter ohranitev našega skupnega okolja zdaj in za prihodnje generacije.

Peti cilj o enakosti spolov ima devet podciljev, med katerimi so odprava vseh oblik diskriminacije žensk in deklet, odprava vseh oblik nasilja in škodljivih praks, kot so trgovina z ljudmi, spolno izkoriščanje in prisilne poroke, zagotavljanje dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja ter polno in učinkovito sodelovanje in enake možnosti za vodstvene položaje.

Za dosego enakosti spolov do leta 2030 so potrebni nujni ukrepi za odpravo številnih temeljnih vzrokov diskriminacije, ki še vedno omejujejo pravice žensk na zasebnem in javnem področju. Združeni narodi so sprožili številne projekte in kampanje za dosego tega cilja.

Agencija ZN za ženske (UN Women)

V središču prizadevanj ZN za doseganje enakosti spolov je Agencija ZN za ženske. Generalna skupščina ZN je leta 2010 ustanovila enoto ZN za enakost spolov in krepitev vloge žensk, ki združuje delo sistema ZN. Agencija ZN za ženske podpira Komisijo ZN za status žensk, glavno svetovno medvladno telo, namenjeno spodbujanju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk, ki oblikuje politike, globalne standarde in norme. Poleg tega Agencija ZN za ženske pomaga državam članicam pri izvajanju teh standardov ter vodi in usklajuje delo sistema ZN na področju enakosti spolov. Spodbuja tudi odgovornost.

Kampanja OnZanjo

Inovativna kampanja OnZanjo (He-For-She), ki so jo oblikovali pri Agenciji ZN za ženske, je solidarnostno gibanje za enakost spolov. Moške in fante vabi k delovanju za bolj enakopraven svet, ljudi pa k sodelovanju kot enakovredne partnerje pri oblikovanju skupne vizije sveta, enakopravnega glede na spol, in k izvajanju konkretnih, lokalno ustreznih rešitev.

"Živimo v svetu, v katerem prevladujejo moški, v kulturi, v kateri prevladujejo moški in to še vedno velja tudi za Združene narode. Moški so že tisočletja na čelu, zato je spreminjanje odnosa eden najpomembnejših in najtežjih izzivov," je dejal generalni sekretar António Guterres v govoru ob praznovanju voditeljic v ZN.

"Enakost spolov je sredstvo za redefiniranje in preoblikovanje moči, ki bo prineslo koristi za vse. Čas je, da prenehamo poskušati spreminjati ženske in začnemo spreminjati sisteme in neravnovesja moči, ki jim preprečujejo, da bi izkoristile svoj potencial." - Generalni sekretar ZN António Guterres, 2020, mednarodni dan žensk.

V mirovnih operacijah ZN je poseben poudarek namenjen opolnomočenju žensk za sodelovanje v mirovnih procesih in zagovarjanju njihove vključenosti v politične in volilne sisteme. Poleg tega je upoštevanje različnih izzivov, s katerimi se soočajo ženske in moški v konfliktnih in pokonfliktnih razmerah, sestavni del operacij ZN.

<p><sub>Britanska igralka in ambasadorka dobre volje Agencije ZN za ženske Emma Watson je sogostiteljica posebnega dogodka, ki ga organizira Agencija ZN za ženske (UN Women), katera krepi enakost spolov in vlogo žensk. Dogodek poteka v podporo njihovi kampanji OnZanjo (HeForShe).</sub></p>
© UN Photo/Mark Garten

Britanska igralka in ambasadorka dobre volje Agencije ZN za ženske Emma Watson je sogostiteljica posebnega dogodka, ki ga organizira Agencija ZN za ženske (UN Women), katera krepi enakost spolov in vlogo žensk. Dogodek poteka v podporo njihovi kampanji OnZanjo (HeForShe).

Mednarodni dan žensk: 8. marec

Mednarodni dan žensk praznujemo v številnih državah po svetu. To je dan, ko se ženskam priznajo njihovi dosežki ne glede na nacionalne, etnične, jezikovne, kulturne, ekonomske ali politične razlike.

Kako si ZN na Dunaju prizadevajo za uresničitev CTR #5

Številne organizacije ZN s sedežem na Dunaju s svojim delom dejavno prispevajo k doseganju enakosti spolov.

Urad ZN za vesoljske zadeve (UNOOSA) izvaja projekt "Space4Women", ki zlasti v državah v razvoju spodbuja krepitev vloge žensk v vesolju s spodbujanjem žensk in deklet k izobraževanju in poklicni poti na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Prizadeva si tudi za vključevanje načela enakosti spolov v vesoljski sektor. Mreža Space4Women predstavlja strokovno znanje in prispevke žensk v vesoljskem sektorju.

Urad ZN za razorožitev (UNODA) izvaja program Štipendije za mir in varnost, ki strokovnjakinjam na začetku kariere z globalnega juga omogoča usposabljanje na področju razoroževanja in neširjenja orožja. Leta 2019 je bila v okviru skupnega projekta z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in uradom UNODA na Dunaju razvita serija letnih usposabljanj za mlade predstavnice iz držav, ki sodelujejo v OVSE.

Organizacija ZN za industrijski razvoj (UNIDO) si prizadeva za odpravljanje neenakosti med spoloma v industriji ter za izkoriščanje celotnega potenciala žensk kot voditeljic in gospodarskih pobudnic sprememb, ki preoblikujejo gospodarstva in ustvarjajo vključujočo rast. S projekti po vsem svetu UNIDO daje ženskam moč za ustvarjanje skupne blaginje, pospeševanje gospodarske konkurenčnosti in varovanje okolja.

Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) in Svetovna carinska organizacija sta ustanovila pobudo ženska mreža (Women's Network Initiative), da bi carinike in uslužbenke organov pregona spodbudila k sodelovanju v programih usposabljanja in vodenja. Te ženske preverjajo kontejnerske pošiljke, ali v njih ni nezakonitega blaga, kot so droge ali orožje.

UNODC izvaja tudi številne projekte in ukrepe, ki obravnavajo večjo ranljivost žensk in otrok, ko gre za droge in kriminal, trgovino z ljudmi, preprečevanje in dostop do zdravljenja bolezni, povezanih z drogami, in okužb z virusom HIV ter rehabilitacijo zapornic.

"UNODC spodbuja celostne pristope k nasilju na podlagi spola, ki združujejo zdravstvene, socialne, policijske in pravosodne sektorje pri oblikovanju strategij preprečevanja in zagotavljanju podpornih storitev. Pomagamo vključevati vidik spola v odzivanje na terorizem in upravljanje zaporov," je dejala izvršna direktorica Urada ZN za droge in kriminal ter generalna direktorica Urada ZN na Dunaju Ghada Waly.

V okviru mandata UNODC vrsta mednarodnih instrumentov in resolucij poziva države članice, naj v svojo zakonodajo in politike vključijo vidik enakosti spolov ter sprejmejo posebne ukrepe za spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk.

Ženske na vodilnih položajih

Ženske voditeljice in ženske organizacije so dokazale svoje sposobnosti in znanje na vseh področjih dela, in sicer od lokalne do globalne ravni. Ženske prinašajo različne izkušnje, poglede in znanja ter nenadomestljivo prispevajo k odločitvam, politikam in zakonom, ki so boljši za vse. Kljub temu sta vodenje in politična udeležba žensk omejena. To se dogaja kljub njihovim dokazanim sposobnostim kot voditeljice in nosilke sprememb ter njihovi pravici do enakopravnega sodelovanja pri demokratičnem upravljanju. Posamezne ženske so te ovire premagale z velikim uspehom in pogosto v korist celotne družbe. Kljub temu je treba za ženske kot celoto izenačiti pogoje, da se odprejo priložnosti za vse.

Voditeljice v uradih ZN na Dunaju

Ghada Waly

alt text is missing

Generalna direktorica Urada ZN na Dunaju (UNOV)
Izvršna direktorica Urada ZN za droge in kriminal (UNODC)

Ghada Waly je prva ženska na čelu Urada ZN za droge in kriminal (UNODC). Je tudi generalna direktorica Urada ZN na Dunaju (UNOV), pred tem pa je bila ministrica za socialno solidarnost v Egiptu. Ima 30 let izkušenj na področju trajnostnega razvoja, zmanjševanja revščine, zagotavljanja socialne zaščite ter opolnomočenja žensk in mladih.

Oglejte si življenjepis

Borislava Batandjieva-Metcalf

Sekretarka Znanstvenega odbora ZN za preučevanje učinkov sevanja (UNSCEAR)

alt text is missing

Borislava Batandjieva-Metcalf je sekretarka Znanstvenega odbora ZN za preučevanje učinkov sevanja (UNSCEAR). Ima 22 let izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti, pred tem pa je delala pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA) in bila znanstvena projektna uradnica pri Evropski komisiji.

Oglejte si življenjepis

Anna Joubin-Bret

Sekretarka Komisije ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL)

alt text is missing

Anna Joubin-Bret je sekretarka Komisije ZN za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in direktorica oddelka za mednarodno trgovinsko pravo v Uradu ZN za pravne zadeve. Preden se je pridružila ZN, je Anna Joubin-Bret predavala o mednarodnem investicijskem pravu na različnih univerzah in inštitutih po vsem svetu ter bila odvetnica v Parizu.

Povezane novice

 • #AfghanGirlsVoices
  15/09/2023

  #AfghanGirlsVoices

  "Z izobraževanjem bomo postale arhitektke sprememb in zgradile narod, v katerem bo lahko uspeval potencial vsakega dekleta." Preberite navdihujoča pričevanja deklet v Afganistanu, ki pozivajo k njihovi pravici do izobraževanja. #AfghanGirlsVoices

 • Članek ob Mednarodnem Dnevu Žensk
  16/03/2023

  Članek ob Mednarodnem Dnevu Žensk

  Po vsem svetu pred našimi očmi izginja napredek na področju pravic žensk. Najnovejše napovedi ocenjujejo, da bo na naši trenutni poti potrebnih nadaljnjih 300 let, da dosežemo popolno enakost spolov.

  Današnje kaskadne krize, in sicer od vojne v Ukrajini do podnebne krize, najprej in najhuje prizadenejo prav ženske in dekleta. Še več, globalno nazadovanje demokracije postavlja pod vprašaj in celo zanika pravice žensk do njihovih teles in avtonomijo nad njihovim življenjem.

 • Mednarodni dan žensk
  08/03/2023

  Mednarodni dan žensk

  "Na mednarodni dan žensk slavimo dosežke žensk in deklet na vseh področjih življenja in na vseh koncih sveta.

  Hkrati se zavedamo ogromnih ovir, s katerimi se soočajo; od strukturnih krivic, marginalizacije in nasilja do kaskadnih kriz, ki najprej in najbolj prizadenejo prav njih, ter tudi do odrekanja njihove osebne avtonomije in pravic do njihovih teles in življenj." — António Guterres

 • Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti
  11/02/2023

  Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

  "Ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti izpostavljamo preprosto enačbo: več žensk in deklet v znanosti pomeni boljšo znanost. Ženske in dekleta vnašajo v raziskave raznolikost, širijo skupino znanstvenih strokovnjakinj in zagotavljajo nove poglede na znanost in tehnologijo, kar koristi vsem." — António Guterres

Več novic

Podnebne spremembe

alt text is missing

Trajnostni Razvoj

alt text is missing

Človekove pravice

alt text is missing