Ženy

<p><sub>Aktivistky na športovej aktivite „Deň bez áut" pri príležitosti 16 dní aktivizmu, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pre rodovú rovnosť a podporu rodiny spolu s mestom Kigali, Rwanda.</sub></p>
© UN Women/Pearl Karungi

Aktivistky na športovej aktivite „Deň bez áut" pri príležitosti 16 dní aktivizmu, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pre rodovú rovnosť a podporu rodiny spolu s mestom Kigali, Rwanda.

Ženy a dievčatá predstavujú polovicu svetovej populácie, a teda aj polovicu tohto potenciálu. Okrem toho, že rodová rovnosť je základné ľudské právo, je nevyhnutná aj na dosiahnutie mieru v spoločnosti a udržateľného rozvoja. Posilnenie postavenia žien taktiež podnecuje produktivitu a hospodársky rast.

Rodová nerovnosť však naďalej zostáva všade hlboko zakorenená, čím brzdí sociálny pokrok. Ženám a dievčatám sa často odopiera prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu, stávajú sa obeťami násilia a diskriminácie a sú nedostatočne zastúpené v rozhodovacích procesoch.

„Rodová nerovnosť je obrovskou nespravodlivosťou našej doby a najväčšou výzvou v oblasti ľudských práv, ktorej čelíme." - Generálny tajomník OSN António Guterres

Organizácia Spojených národov a ženy

Podpora práv žien zo strany Organizácie Spojených národov sa začala zakladajúcou Chartou OSN podpísanou v roku 1945, ktorá bola prvou medzinárodnou dohodou, v ktorej sa presadzovala zásada rodovej rovnosti.

V prvom roku svojej existencie OSN zriadila Hospodárska a sociálna rada Komisiu pre postavenie žien ako hlavný globálny orgán na tvorbu politických koncepcií, ktorý sa venuje výlučne rodovej rovnosti a zlepšovaniu postavenia žien. Medzi jej prvé úspechy patrilo zabezpečenie rodovo neutrálneho jazyka v návrhu Všeobecnej deklarácie práv.

V priebehu niekoľkých desaťročí dosiahla OSN významný pokrok v presadzovaní rodovej rovnosti a naďalej pracuje na posilnení postavenia a práv žien a dievčat na celom svete.

Odporúčame

 • Komentár k Medzinárodnému dňu žien

  Komentár k Medzinárodnému dňu žien

  08/03/2024

  Boj za práva žien je posledných päťdesiat rokov príbehom pokroku.

  Ženy a dievčatá búrajú bariéry, rúcajú stereotypy a sú hnacou silou pokroku smerom k spravodlivejšiemu a rovnejšiemu svetu.

Práva žien ako ľudské právo

Rodová rovnosť sa stala súčasťou medzinárodného práva ľudských práv na základe Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 10.decembra 1948. V tomto prelomovom dokumente v ľudskoprávnej histórii sa uznalo, že: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach“ a že „Každý je nositeľom všetkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu, ako sú rasa, farba, pohlavie, jazyk, náboženstvo, ... rodové alebo iné postavenie.“

alt text is missing

Piaty Cieľ udržateľného rozvoja: Rodová rovnosť

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré prijali svetoví lídri v roku 2015, stelesňujú plán pokroku, ktorý je udržateľný a zahŕňa všetkých.

Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien je osobitným zreteľom piateho Cieľa udržateľného rozvoja a zároveň neoddeliteľnou súčasťou každého zo 17 cieľov. Len zabezpečením práv žien a dievčat vo všetkých cieľoch sa dostaneme k spravodlivosti a inklúzii, k ekonomikám, ktoré fungujú pre všetkých a k udržaniu nášho spoločného životného prostredia teraz aj pre budúce generácie.

Cieľ č.5 týkajúci sa rodovej rovnosti má deväť zámerov, medzi ktorými je ukončenie všetkých foriem diskriminácie žien a dievčat, odstránenie všetkých foriem násilia a škodlivých praktík, ako je obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie a nútené manželstvá, zabezpečenie prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a plná a účinná účasť a rovnaké príležitosti pre líderstvo.

Dosiahnutie rodovej rovnosti do roku 2030 si vyžaduje naliehavé opatrenia na odstránenie mnohých základných príčin diskriminácie, ktoré stále obmedzujú práva žien v súkromnej a verejnej sfére. OSN iniciovala veľké množstvo projektov a kampaní, ktoré sa usilujú o dosiahnutie tohto cieľa.

Ženy OSN

Dosiahnutím rodovej rovnosti sa v OSN zaoberá organizácia OSN Ženy. Agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien bola vytvorená v roku 2010 Valným zhromaždením OSN a zjednocuje prácu systému OSN. OSN Ženy podporuje Komisiu pre postavenie žien, hlavný globálny medzivládny orgán venujúci sa podpore rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien, ktorý formuluje politiky, globálne štandardy a normy. Okrem toho OSN Ženy pomáha členským štátom pri implementácii týchto noriem a vedie a koordinuje prácu systému OSN v oblasti rodovej rovnosti. Podporuje tiež zodpovednosť.

Kampaň On pre ňu (He-for-She campaign)

Inovatívna kampaň He for She, ktorú vytvorila organizácia Ženy OSN, je hnutím solidarity za rodovú rovnosť. Vyzýva mužov a chlapcov, aby konali v prospech rovnejšieho sveta, spojili sa ako rovnocenní partneri, vytvorili spoločnú víziu rodovo rovného sveta a zaviedli konkrétne, lokálne príslušné riešenia.

„Žijeme vo svete, v ktorom dominujú muži, s kultúrou, v ktorej dominujú muži, a to stále platí aj v OSN. Muži stáli vo vedení celé tisícročia. Zmena postojov je jednou z najdôležitejších a najťažších výziev,“ povedal generálny tajomník António Guterres v prejave na oslavu vedúcich žien v OSN.

„Rodová rovnosť je prostriedkom na nové vymedzenie a transformáciu moci, ktorá prináša úžitok všetkým. Je načase prestať sa snažiť zmeniť ženy a začať meniť systémy a nerovnováhu moci, ktoré im bránia v dosiahnutí ich potenciálu.“ Generálny tajomník OSN António Guterres, Medzinárodný deň žien 2020

Mierové sily OSN kladú osobitný dôraz na posilnenie postavenia žien, aby sa mohli zúčastňovať na mierových procesoch a presadzovať svoje začlenenie do politických a volebných systémov. Okrem toho je neoddeliteľnou súčasťou operácií OSN zohľadňovanie rôznych výziev, ktorým čelia ženy a muži v konfliktných a postkonfliktných situáciách.

<p><sub>Britská herečka a veľvyslankyňa dobrej vôle OSN Ženy Emma Watson organizačne podporila podujatie, ktoré usporiadala agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien OSN Ženy na podporu kampane OnPreŇu/ HeForShe.</sub></p>
© UN Photo/Mark Garten

Britská herečka a veľvyslankyňa dobrej vôle OSN Ženy Emma Watson organizačne podporila podujatie, ktoré usporiadala agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien OSN Ženy na podporu kampane OnPreŇu/ HeForShe.

Medzinárodný deň žien: 8. marec

Medzinárodný deň žien sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Je to deň, keď sa oceňujú úspechy žien bez ohľadu na národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické rozdiely.

Ako OSN vo Viedni pracuje na dosiahnutí piateho Cieľa udržateľného rozvoja – rodová rovnosť

Mnohé organizácie OSN so sídlom vo Viedni svojou prácou aktívne prispievajú k dosiahnutiu cieľa rodovej rovnosti.

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) realizuje projekt „Vesmír pre ženy/ Space4Women“, ktorý podporuje posilnenie postavenia žien vo vesmíre tým, že povzbudzuje ženy a dievčatá, aby sa venovali vzdelávaniu a kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM), najmä v rozvojových krajinách. Usiluje sa tiež o uplatňovanie rodového hľadiska vo vesmírnom sektore. Sieť Vesmír pre ženy je príkladom odborných znalostí a prínosu žien vo vesmírnom sektore.

Úrad OSN pre otázky odzbrojenia (UNODA) realizuje program odbornej prípravy Štipendium pre mier a bezpečnosť, ktorý poskytuje začínajúcim odborníčkam z krajín Globálneho Juhu možnosť získať odbornú prípravu v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia. V roku 2019 bola v rámci spoločného projektu s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a viedenskou kanceláriou UNODA pripravená séria každoročných školení pre mladé zástupkyne z účastníckych štátov OBSE.

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) sa zaviazala riešiť rodovú nerovnosť v priemysle a využiť plný potenciál žien ako líderiek a hospodárskych činiteliek zmeny, transformovať ekonomiky a vytvárať inkluzívny rast. Prostredníctvom projektov UNIDO na celom svete posilňuje postavenie žien pri vytváraní spoločnej prosperity, zvyšovaní hospodárskej konkurencieschopnosti a ochrane životného prostredia.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Svetová colná organizácia vytvorili iniciatívu Sieť žien/ Women's Network s cieľom podporiť účasť colníčok a pracovníčok orgánov činných v trestnom konaní na tréningoch a líderských programoch. Tieto ženy kontrolujú kontajnerové zásielky na prítomnosť nezákonného tovaru ako drogy a zbrane.

UNODC má tiež mnoho projektov a akcií, ktoré sa zaoberajú zvýšenou zraniteľnosťou žien a detí, pokiaľ ide o drogy a trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi, prevenciu a prístup k liečbe chorôb súvisiacich s drogami a infekcií HIV, ako aj rehabilitáciu väzenkýň.

„UNODC presadzuje holistický prístup k rodovo podmienenému násiliu, pričom spája zdravotný, sociálny, policajný a justičný sektor s cieľom vytvoriť stratégie prevencie a poskytovať podporné služby. Pomáhame integrovať rodové hľadisko do reakcií na terorizmus a do spôsobu riadenia väzníc,“ uviedla výkonná riaditeľka Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a generálna riaditeľka Úradu OSN vo Viedni (UNOV) Ghada Waly.

V súvislosti s mandátom UNODC sa vo viacerých medzinárodných nástrojoch a rezolúciách členské štáty vyzývajú, aby do svojich právnych predpisov a politík začlenili hľadisko rodovej rovnosti a prijali osobitné opatrenia na podporu rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien.

Ženy vo vedúcich pozíciách

Ženy vo vedúcich pozíciách a ženské organizácie preukázali svoje schopnosti a znalosti vo všetkých oblastiach práce, od miestnej až po globálnu úroveň. Ženy prinášajú rôzne skúsenosti, pohľady a zručnosti a nenahraditeľne prispievajú k rozhodnutiam, politikám a zákonom, ktoré fungujú lepšie pre všetkých. Napriek tomu sú vedúce postavenie a politická účasť žien obmedzené. Deje sa tak napriek ich preukázaným schopnostiam ako líderiek a nositeliek zmien a napriek ich právu na rovnocennú účasť na demokratickom riadení. Jednotlivé ženy prekonali tieto prekážky s veľkým uznaním a často v prospech celej spoločnosti. Pre ženy ako celok je však potrebné vyrovnať podmienky a otvoriť príležitosti pre všetkých.

Ženy vo vedúcich pozíciách v kanceláriách OSN Viedeň

Ghada Waly

alt text is missing

Generálna riaditeľka Úradovne OSN vo Viedni (UNOV)
Výkonná riaditeľka Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC)

Ghada Waly je prvou ženou na čele Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. Okrem tejto funkcie je Ghada Waly zároveň generálnou riaditeľkou Úradovne OSN vo Viedni (UNOV). Predtým bola ministerkou pre sociálnu solidaritu v Egypte. Má 30 rokov skúseností v oblasti udržateľného rozvoja, znižovania chudoby a sociálnej ochrany a posilňovania postavenia žien a mládeže.

Celý životopis

Borislava Batandjieva-Metcalf

Tajomníčka Vedeckého výboru OSN pre účinky atómového žiarenia (UNSCEAR)

alt text is missing

Borislava Batandjieva-Metcalf je tajomníčkou Vedeckého výboru OSN pre účinky atómového žiarenia (UNSCEAR). Má 22 rokov skúseností v oblasti radiačnej a jadrovej bezpečnosti. Predtým pracovala v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) a pôsobila ako vedecká projektová pracovníčka Európskej komisie.

Celý životopis

Anna Joubin-Bret

Tajomníčka Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL)

alt text is missing

Anna Joubin-Bret je tajomníčkou Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a riaditeľkou odboru pre medzinárodné obchodné právo v Úrade pre právne záležitosti OSN. Pred nástupom do OSN prednášala o medzinárodnom investičnom práve na univerzitách a inštitútoch po celom svete a bola advokátkou v Paríži.

Viac článkov k téme

 • #AfghanGirlsVoices
  15/09/2023

  #AfghanGirlsVoices

  „Vďaka vzdelávaniu naprojektujeme zmeny a vybudujeme národ, v ktorom sa bude rozvíjať potenciál každého dievčaťa.“ Prečítajte si inšpiratívne svedectvá dievčat v Afganistane, ktoré žiadajú svoje právo na vzdelanie. #AfghanGirlsVoices 

 • Komentár k Medzinárodnému dňu žien
  16/03/2023

  Komentár k Medzinárodnému dňu žien

  Pokrok, ktorý sa podarilo celosvetovo dosiahnuť v oblasti práv žien, nám mizne pred očami. Najnovšie údaje ukazujú, že ak budeme postupovať súčasným tempom, potrvá nám ďalších 300 rokov, kým dosiahneme úplnú rodovú rovnosť.

  Dnešné hromadiace sa krízy, či už je to vojna na Ukrajine alebo klimatická kríza, postihujú v prvom rade a najviac ženy a dievčatá. Navyše práva žien na svoje telo a kontrolu nad svojím životom sú v rámci celosvetového boja proti demokracii spochybňované a popierané.

 • Medzinárodný deň žien
  08/03/2023

  Medzinárodný deň žien

  "Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si slávnostne pripomíname úspechy žien a dievčat vo všetkých oblastiach života na celom svete.

  Zároveň berieme na vedomie aj ohromné prekážky, ktorým čelia - od štrukturálnej nespravodlivosti, marginalizácie a násilia cez eskalujúce krízy, ktoré ich postihujú ako prvé a najviac, až po popieranie ich nezávislosti a práva na svoje telo a život." — António Guterres

 • Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede
  11/02/2023

  Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

  "Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede zdôrazňujeme jednoduchú rovnicu: Viac žien a dievčat vo vede sa rovná lepšia veda. Ženy a dievčatá prinášajú do výskumu rozmanitosť, rozširujú okruh vedeckých odborníkov a prichádzajú s novým pohľadom na vedu a techniku, čo prospieva všetkým." — António Guterres

Ďalšie články

Klimatické zmeny

alt text is missing

Udržateľný rozvoj

alt text is missing

Ľudské práva

alt text is missing