Ženy

Odporúčame


Generálny tajomník OSN
Prejav k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách
25.november 2021

Násilie páchané na ženách a dievčatách je v súčasnosti najrozšírenejším a najnaliehavejším problémom v oblasti ľudských práv vo svete.

Je to ohavný zločin a zároveň naliehavá situácia v oblasti verejného zdravia, ktorá má ďalekosiahle následky pre milióny žien a dievčat na celom svete.

Najnovšie údaje organizácie OSN Ženy potvrdzujú, že počas pandémie COVID-19 sa miera násilia páchaného na ženách a dievčatách zvýšila.

V 13 krajinách takmer polovica žien uviedla, že ony alebo žena, ktorú poznajú, začali počas pandémie zažívať rodovo podmienené násilie.

Viac >>

„Rodová nerovnosť je veľká nespravodlivosť a najväčšia ľudskoprávna výzva, akej v súčasnosti čelíme."

Generálny tajomník OSN António Guterres

„Výhody rodovej rovnosti neplatia len pre ženy a dievčatá, ale pre každého, ktorého život sa zmení vplyvom spravodlivejšieho sveta, ktorý myslí na každého."

Výkonná riaditeľka Ženy OSN Phumzile Mlambo-Ngcuka

Ženy a dievčatá predstavujú polovicu celosvetovej populácie a jej potenciálu. Rodová rovnosť je základným ľudským právom a jej dosiahnutie prinesie obrovské socioekonomické benefity. Taktiež je základom pre mierový, prosperujúci a udržateľný svet. Rodová nerovnosť je však všade stále pevne zakorenená a bráni spoločenskému pokroku. Ženám a dievčatám sa odopiera prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu, stávajú sa obeťami násilia a diskriminácie a nemajú dostatočné zastúpenie v rozhodovacích procesoch.

„Žijeme v mužskom svete s kultúrou, v ktorej tiež dominujú muži, a to isté platí aj o Organizácii Spojených národov. Muži viedli po tisícročia. Zmena postoja je jednou z najdôležitejších a najťažších výziev,“ povedal generálny tajomník OSN v prejave, v ktorom vyzdvihol ženy vo vedúcich pozíciách v OSN.

Za desaťročia však OSN urobila v oblasti rodovej rovnosti významný pokrok a pracuje na posilňovaní postavenia a práv žien a dievčat v globálnom meradle. Charta OSN, podpísaná v roku 1945, bola prvou medzinárodnou dohodou, ktorá presadzovala princíp rodovej rovnosti.

OSN si začala pripomínať Medzinárodný deň žien 8.marca počas Medzinárodného roka žien v roku 1975 ako pripomienku, že musíme „urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prekonali zakorenené predsudky, podporili angažovanosť a aktivizmus a šírili myšlienku rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien.” (generálny tajomník OSN António Guterres)

Cieľ udržateľného rozvoja #5: Rodová rovnosť

Dôležitým cieľom OSN je identifikácia a posilnenie vzťahu medzi rodovou rovnosťou a udržateľným rozvojom. „Zabezpečme, aby každé dievča, všade na svete, dostalo príležitosť uskutočniť svoje sny, dorásť do svojej skutočnej sily a prispieť k udržateľnej budúcnosti nás všetkých,“ povedal generálny tajomník OSN António Guterres.

Tento vzťah je vyjadrený v Cieli udržateľného rozvoja 5 Agendy 2030, ktorý sa zameriava na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat. Cieľ č.5 má deväť zámerov, medzi inými aj ukončenie všetkých foriem diskriminácie voči ženám a dievčatám, odstránenie všetkých foriem násilia a škodlivých praktík ako obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie a nútené sobáše, zabezpečenie prístupu k sexuálnemu a reproduktívnemu zdraviu a plná a efektívna účasť či rovnaké príležitosti v oblasti vedúcich pozícií.

Dosiahnutie rodovej rovnosti do roku 2030 vyžaduje okamžité kroky na odstránenie mnohých zásadných príčin diskriminácie, ktoré stále okliešťujú práva žien v súkromnej a verejnej sfére. OSN iniciovala množstvo projektov a kampaní, ktoré prispievajú k tomuto cieľu.

OSN Ženy je hlavnou agentúrou, ktorá sa v OSN venuje cieľu dosiahnuť rodovú rovnosť. Organizácia OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien vytvorilo v roku 2010 Valné zhromaždenie OSN, ktoré takto sústredilo prácu OSN do jednej organizácie. OSN Ženy podporuje Komisiu OSN pre postavenie žien, hlavný globálny medzivládny orgán, ktorý sa venuje podpore rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien. Vytvára politiky, celosvetové štandardy a normy. OSN Ženy taktiež pomáha členským štátom zavádzať tieto štandardy a vedie a koordinuje prácu OSN v oblasti rodovej rovnosti. Taktiež presadzuje zodpovednosť.

OSN Ženy má aj silnú humanitárnu agendu a je aktívna na celom svete. V roku 2019 organizácia v spolupráci s partnermi na celom svete dodala humanitárnu pomoc 509 000 ženám a dievčatám a rozšírila podporu pre ženy a dievčatá v 49 krajinách, ktoré boli obeťami násilia. Odkedy vypukla pandémia, OSN Ženy upriamovala pozornosť celého sveta na konkrétne čísla úmrtí žien a dievčat a vyzývala k opatreniam, keď počas lockdownu stúpala miera domáceho násilia. Prostredníctvom Fondu OSN na ukončenie násilia na ženách OSN Ženy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pomohla udržať základné služby pre obete násilia v 69 krajinách a územiach.

OSN Ženy taktiež spustila inovatívnu kampaň He-For-She, čo je iniciatíva, ktorá vyzýva mužov a ľudí bez ohľadu na pohlavie na prejavenie solidarity voči ženám a vytvorenie spoločnej odvážnej, viditeľnej a jednotnej sily pre rodovú rovnosť.

„Rodová rovnosť je nástroj, ktorý nám pomôže nanovo vymedziť a premeniť silu, ktorá prinesie úžitok všetkým. Nastal čas zastaviť snahy meniť ženy a naopak začať meniť systémy a mocenskú nerovnováhu, ktoré im bránia dosahovať ich potenciál.“ Generálny tajomník OSN, António Guterres, Medzinárodný deň žien 2020

V oblasti mierových síl OSN sa dáva osobitný dôraz na posilňovanie postavenia žien z hľadiska ich účasti na mierových procesoch a na ich začleňovanie do politických a volebných systémov. Ďalej, zvažovanie rôznych výziev, ktorým ženy a muži čelia v konfliktných a post-konfliktných situáciách je neoddeliteľnou súčasťou operácií OSN.

Ako OSN Viedeň prispieva k dosiahnutiu SDG#5

Organizácie OSN vo Viedni aktívne prispievajú k cieľu dosiahnuť rodovú rovnosť.

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) napríklad spustil projekt s názvom „Vesmír pre ženy“, ktorý propaguje vzdelávanie a kariéru žien a dievčat vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike, najmä v rozvojových krajinách, a taktiež pracuje na uplatňovaní rodového hľadiska v oblasti vesmíru.

Úrad OSN pre odzbrojovanie (UNODA) povzbudzuje ženy, najmä z globálneho juhu, aby sa zapojili do vzdelávania o odzbrojovaní a nešírení jadrových zbraní, napríklad prostredníctvom Viedenského fóra vysokého vzdelávania pre ženy za mier.

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) pomáha poskytovať čisté palivo a obnoviteľnú energiu ženám v rozvojových krajinách. To znižuje čas, ktorý musia venovať prácam ako zbieranie paliva alebo nosenie vody a umožňuje im to zarábať peniaze mimo svojej domácnosti.

Iniciatíva Sieť žien Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Svetová colná organizácia povzbudzuje colníčky a úradníčky v oblasti presadzovania práva, aby sa zúčastňovali na školeniach a programoch na rozvoj vedúcich zručností. Tieto ženy kontrolujú kontajnerové zásielky na prítomnosť nelegálneho tovaru vrátane drog a zbraní.

„UNODC podporuje celostný prístup k rodovo založenému násiliu, pričom prepája sektor sociálny, policajný, zdravia a spravodlivosti s cieľom budovať preventívne stratégie a poskytovať podporné služby.

Pomáha začleňovať rodový pohľad do reakcie na terorizmus a manažment väzníc,“ povedala výkonná riaditeľka Úradu OSN pre drogy a kriminalitu a generálna riaditeľka Úradovne OSN vo Viedni Ghada Waly.

V súvislosti s mandátom UNODC existuje séria medzinárodných nástrojov a rezolúcií, ktoré vyzývajú členské štáty na začlenenie perspektívy rodovej rovnosti do legislatívy a politík a na prijatie konkrétnych opatrení na podporu rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien.

UNODC má taktiež mnohé projekty a aktivity, ktoré riešia zvýšenú zraniteľnosť žien a detí v oblasti drog a kriminality, obchodovania s ľuďmi, prevencie a prístupu liečby chorôb súvisiacich s drogami a infekciami HIV ako aj opätovným začlenením väzenkýň do bežného života.

Ženy vo vedúcich pozíciách

Ženy vo vedúcich pozíciách a organizácie žien preukázali zručnosti a znalosti vo všetkých pracovných oblastiach, od miestnej až po globálnu úroveň. Ženy prinášajú iné skúsenosti, odlišný pohľad a zručnosti a nenahraditeľne prispievajú k tvorbe rozhodnutí, politík a zákonov, ktoré prinášajú prospech všetkým. Vedúca úloha žien a politická účasť však podliehajú obmedzeniam. To sa deje aj napriek ich preukázaným schopnostiam ako líderiek a nositeliek zmeny a ich právu zúčastňovať sa rovnakou mierou na demokratickom vládnutí. Mnohé ženy tieto prekážky prekonali, často v prospech celej spoločnosti, a dostalo sa im uznania. Vo všeobecnosti by mal byť priestor pre ženy rovnaký, tak, aby otváral príležitosti pre všetkých.

Ženy vo vedúcich pozíciách v organizáciách OSN Viedeň

 

Ghada Waly

 

Ghada Waly je prvou ženou na čele Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. Zároveň je aj generálnou riaditeľkou Úradovne OSN vo Viedni (UNOV). V minulosti pracovala ako ministerka sociálnej solidarity v Egypte. Má 30 rokov skúseností v oblasti udržateľného rozvoja, znižovania chudoby a sociálnej ochrany, ako aj posilňovania postavenia žien a mládeže.

 


 

Simonetta Di Pippo

 

Simonetta Di Pippo je riaditeľkou Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA). Predtým pracovala pre Taliansku vesmírnu agentúru (ASI) a Európsku vesmírnu agentúru (ESA). Je spoluzakladateľkou organizácie Ženy v letectve a vo vesmíre Európa (WIA-E).

 


 

Anna Joubin-Bret

 

Anna Joubin-Bret je tajomníčkou Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) a riaditeľkou Divízie medzinárodného obchodného práva Úradu pre právne záležitosti OSN. Pred prácou v OSN prednášala po celom svete na rôznych univerzitách a inštitútoch o medzinárodnom investičnom práve a pracovala ako advokátka v Paríži.

 


 

Borislava Batandjieva-Metcalf

 

Borislava Batandjieva-Metcalf je tajomníčkou Vedeckého výboru OSN pre sledovanie účinkov atómového žiarenia (UNSCEAR). Má 22 rokov skúseností v oblasti radiačnej a jadrovej bezpečnosti. Predtým pracovala pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) ako aj na pozícii vedeckej projektovej úradníčky pre Európsku komisiu.