CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

alt text is missing

 Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu 

alt text is missing
 Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo
alt text is missing
Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
alt text is missing
Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
alt text is missing

Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

alt text is missing
Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
alt text is missing
Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
alt text is missing
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
alt text is missing
Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije
alt text is missing

Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi

alt text is missing

Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja

alt text is missing

Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

alt text is missing
Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
alt text is missing
Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj
alt text is missing
Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti
alt text is missing
Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
alt text is missing
Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj
alt text is missing
alt text is missing

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj pomeni izkoreninjenje revščine, zmanjšanje neenakosti in spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in ekosistemov ter trajnostne, vključujoče in pravične gospodarske rasti. Torej, gre za razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.

Za doseganje trajnostnega razvoja je ključno uskladiti tri ključne elemente: gospodarsko rast, socialno vključenost in varstvo okolja. Ti elementi so med seboj povezani in vsi so bistveni za blaginjo posameznikov in družb.

Svetovni voditelji so se na to pot zavezali s sprejetjem ciljev trajnostnega razvoja na zgodovinskem vrhu Združenih narodov (ZN) leta 2015.

Cilji trajnostnega razvoja (CTR)

Sedemnajst (17) ciljev trajnostnega razvoja je poziv vsem državam - revnim, bogatim in s srednjimi dohodki - k ukrepanju za spodbujanje blaginje ob hkratnem varovanju planeta. Omenjeni cilji potrjujejo, da mora odpravljanje revščine potekati vzporedno s strategijami, ki krepijo gospodarsko rast in obravnavajo vrsto družbenih potreb, vključno z izobraževanjem, zdravjem, socialno zaščito in zaposlitvenimi možnostmi, obenem pa še obravnavajo podnebne spremembe in varstvo okolja. Cilji, ki so pomembnejši kot kdaj koli prej, zagotavljajo ključni okvir za okrevanje po pandemiji COVID-19.

Sedemnajst (17) ciljev, ki jih je soglasno sprejelo 193 držav, postavlja nove univerzalne standarde za razvoj, s katerimi želimo zagotovili, da nihče ne bo zapostavljen. Podcilji in kazalniki, ki so v ozadju ciljev, so merilo za merjenje uspeha.

Desetletje ukrepov

Na vrhu o ciljih trajnostnega razvoja septembra 2019 so svetovni voditelji pozvali k desetletju ukrepanja in uresničevanja trajnostnega razvoja ter se zavezali, da bodo pridobili finančna sredstva, izboljšali izvajanje na nacionalni ravni in okrepili institucije, da bi cilje do leta 2030 tudi dosegli. Hkrati so se zavezali, da ne bodo nikogar pustili ob strani.

Izpostavljeno

Preverite naš nov film, ki prikazuje ukrepe družine ZN na Dunaju za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Razvoj: eden izmed stebrov Združenih narodov

Razvojna prizadevanja ZN so močno vplivala na življenje in blaginjo milijonov ljudi po svetu. Prizadevanja ZN usmerja prepričanje, da sta trajen mednarodni mir in varnost mogoča le, če je zagotovljena gospodarska in socialna blaginja ljudi po vsem svetu.

Razvojni mandat ZN je določen že v preambuli Ustanovne listine ZN (v slovenščini): “Mi, ljudstva Združenih narodov, smo, odločeni /.../ spodbujati družbeni napredek in boljše življenjske razmere z več svobode /.../“.

Da bi imel razvoj dolgoročne pozitivne učinke, mora biti trajnosten. To pomeni, da je treba zagotoviti, da bodo zemeljski viri, ki jih uporabljamo za spodbujanje gospodarske rasti, na voljo tudi prihodnjim generacijam. Grožnja, ki jo predstavljajo globalne podnebne spremembe, je primer, kako se lahko zmanjšajo človekove svoboščine in človekov razvoj, če se gospodarska rast in razvoj ločita od skrbi za okolje.

<p><sub><span id="docs-internal-guid-4176d2f8-7fff-d9bd-a629-7d025d52845d">Otvoritev zasedanja Ekonomsko socialnega sveta 2023</span></sub></p>
© UN Photo/Loey Felipe

Otvoritev zasedanja Ekonomsko socialnega sveta 2023

Ekonomsko-socialni svet (ECOSOC) je glavni organ, ki usklajuje ekonomsko in družbeno delo ZN. Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve (DESA) zagotavlja podporo medvladnim procesom o razvojnih vprašanjih v Generalni skupščini in Ekonomsko-socialnem svetu, njegovih funkcionalnih komisijah in strokovnih telesih. Program ZN za razvoj (UNDP) je vodilna agencija Združenih narodov za mednarodni razvoj, ki si v 170 državah in ozemljih prizadeva za izkoreninjenje revščine in zmanjšanje neenakosti. UNDP pomaga državam pri razvoju politik, vodstvenih spretnosti, partnerskih zmožnosti, institucionalnih zmogljivosti in krepitvi odpornosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Delo vseh treh naštetih institucij je osredotočeno na tri osrednja področja: trajnostni razvoj, demokratično upravljanje in vzpostavljanje miru ter odpornost na podnebne spremembe in nesreče.

Delo ZN na področju razvoja zajema številna področja, in sicer napredek žensk, upravljanje in vzpostavljanje institucij, mednarodna trgovina, makroekonomija in finance, prebivalstvo, znanost in tehnologija, družbeni razvoj, poselitev in energija. Delo usklajuje Skupina ZN za trajnostni razvoj, ki združuje 37 skladov, programov, agencij, oddelkov in uradov. Slednji delujejo na področju razvoja v več kot 162 državah. Skupni cilj je zagotoviti bolj skladno, učinkovito in uspešno podporo državam, ki si prizadevajo doseči mednarodno dogovorjene razvojne cilje.

Povezane novice

 • Ukrepajte za našo skupno prihodnost
  15/08/2023

  Ukrepajte za našo skupno prihodnost

  Naredite spremembo. To je poziv 17 ciljev trajnostnega razvoja, načrta za boljši svet. Ni nam treba čakati na prihodnost, ki si jo želimo – ustvarimo jo lahko prav zdaj. Globalnemu gibanju za spremembe se lahko pridruži prav vsak.

 • 8 milijard - António Guterres
  14/11/2022

  8 milijard - António Guterres

  Svetovno prebivalstvo bo sredi novembra doseglo 8 milijard, kar je dokaz znanstvenih dosežkov in izboljšav na področju prehrane, javnega zdravja in higiene. Toda, medtem ko se naša človeška družina povečuje, postaja tudi bolj razdeljena.

 • Lazy person’s guide to saving the world
  01/09/2016

  Lazy person’s guide to saving the world

  Tukaj najdete informacije, kako lahko pomagate pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

 • Priprava Agende za trajnostni razvoj do leta 2030
  © UN Photo/Cia Pak
  27/09/2015

  Priprava Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

  Več kot dve leti intenzivnega javnega posvetovanja in sodelovanja s civilno družbo ter drugimi zainteresiranimi stranmi po svetu, v katerem je bila posebna pozornost namenjena glasovom najrevnejših in najranljivejših, je pripeljala do sprejetja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Več novic

Podnebne spremembe

alt text is missing

Na splošno o Združenih narodih

alt text is missing

Mir in varnost

alt text is missing