Sporočila za javnost

UNIS/OUS/001
19. julij 2007

UNCTAD POROČILO O NAJMANJ RAZVITIH DRŽAVAH ZA LETO 2007 POZIVA K PREMAGOVANJU REVŠČINE Z ZMANJŠANJEM TEHNOLOŠKE VRZELI

Znanost, tehnologija in inovacije so za 50 najrevnejših držav na svetu nuja in ne razkošje

Dunaj, 19. julij 2007 (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Poročilo o najmanj razvitih državah za leto 2007, ki ga je pripravila Konferenca ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) opozarja, da bo 50 najrevnejših držav sveta lahko doseglo trajno gospodarsko rast, nujno za zmanjšanje revščine, samo če bodo njihovi domači podjetniki in kmetje lahko pridobili znanje in tehnologijo, ki jim bosta omogočila dohiteti ostali svet.

Večina najmanj razvitih držav (NRD) je svoja gospodarstva odprla in so zdaj visoko integrirane z ostalim svetom, je zapisano v poročilu s podnaslovom: »Znanje, tehnološko učenje in inovacije za razvoj.« Vendar se kljub večanju izvoza in privabljanju tujih naložb, večina NRD ne vzpenja po ekonomski in tehnološki lestvi. Njihova gospodarstva ostajajo ujeta v produkcijo blaga z nizko dodano vrednostjo in nizkokvalificirano proizvodnjo.

Poročilo ugotavlja, da sedanji vzorec v NRD kaže na gospodarsko liberalizacijo brez učenja in globalno integracijo brez inovacij. To pomeni vse večjo marginalizacijo 767 milijonov ljudi, ki živijo v NRD.

Poročilo trdi, da morajo NRZ pot iz revščine poiskati v inovacijah. Znanje postaja vse bolj pomembno v globalni produkciji in konkurenci - in to je točno to, pri čemer so NRD najšibkejše. Njihova domača podjetja in kmetije imajo nizke tehnološke zmogljivosti; znanja so premalo razvita; domačih institucij, ki bi lahko podpirale pridobitev tehnologije in njeno porazdelitev primanjkuje ali so pa neučinkovite.

Pred kratkim so nekatere NRD doživele naglo rast, povezano z visokimi cenami dobrin. Vendar poročilo opozarja, da to ni vzdržljivo na dolgi rok. Te države morajo razviti svoje proizvodne zmogljivosti in diverzificirati svoja gospodarstva s povečano uporabo znanja in tehnologije v kmetijstvu, proizvodnji in storitvah.

Znanost, tehnologija in inovacije so pomembne tudi v najrevnejših državah

NRD ne morejo pričakovati, da bodo na višku tehnologije. Vendar se zelo pomembne inovacije pojavijo z uvajanjem izdelkov in postopkov, ki so za državo ali podjetje novi.

Takšne inovacije so v središču diverzifikacije gospodarstva, rasti produktivnosti in tehnološkega posodabljanja v državah posnemovalkah, kot so to NRD. To se je zgodilo na primer, ko je podjetnik v Bangladešu začel izdelovati oblačila za izvoz v začetku 80. let, kar so drugi posnemali. Zgodilo se je tudi v Mavretaniji, kjer je v 90. letih podjetnik začel izvažati kamelji sir v Evropsko unijo. In tudi, ko so majhni kmetje v Malaviju prevzeli pridelovanje vrst koruze, ki daje velike donose. To so bila podjetniška dejanja, ki so vsebovala tveganje, vendar so imela možnost visokih dobičkov.

Z vidika te širše perspektive so znanost, tehnologija in inovacije za najrevnejše države nuja in ne razkošje. Kmetijska produktivnost je v večini teh držav zelo nizka. Obenem pa z naraščajočim prebivalstvom in zmanjševanjem kmetij vedno več ljudi išče zaposlitev izven kmetijstva. Opazno zmanjšanje revščine v NRD ne bo možno brez trajnostnih in znanstvenih izboljšanj v količini pridelkov in njihovi kvaliteti in brez ustvarjanja nekmetijskih delovnih mest s tehnološkim posodabljanjem in diverzifikacijo obstoječih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Šibke tehnološke zmogljivosti namreč izničijo priložnosti, ki nastanejo kadar druge države odprejo svojo trgovino in trge za NRD.

Države z visokimi dohodki, kot so države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj in tudi vse večje število držav v razvoju sprejemajo politike za znanost, tehnologijo in inovacije, medtem ko so NRD to le redko storile. Izziv omejevanja podnebnih sprememb pa še povečuje potrebo po pospeševanju tehnoloških zmogljivosti NRD.

Povezave z mednarodnimi trgi ne prenašajo tehnologij v najmanj razvite države

Ponavadi se sklepa, da večja odprtost držav v razvoju za mednarodno trgovino in naložbe v te države prinese nove tehnologije. Vendar poročilo o najmanj razvitih državah za leto 2007 kaže na to, da so takšni prenosi tehnologije v NRD izjemno omejeni.

  • Investicije NRD v uvoz strojev in opreme - kar je pomemben kanal za prihod novih tehnologij - so na približno polovični ravni ostalih držav v razvoju.
  • Sodelovanje v mednarodnih vrednostnih verigah - v katerih gredo izdelki skozi številne korake od surovin do sofisticiranih končnih oblik - le malo pripomore k prenosu tehnologij v NRD. Analiza 24 vrednostnih verig, v katere so vključeni izvozi iz NRD je pokazala, da je le 9 izmed teh držav od 90. let nadgradilo svoj izvoz, kar pa zadeva le 18 odstotkov skupnega izvoza blaga iz NRD. Obenem se je položaj izvoza NRD v 12 drugih vrednostnih verigah poslabšal, kar predstavlja veliko večji 52 odstotni delež izvoza NRD.
  • Od neposrednih tujih naložb v NRD se pričakuje tehnološko prelivanje v domača podjetja. Vendar je v afriških NRD večina teh naložb usmerjena v pridobivanje mineralov, ob čemer je prelivanje v domača podjetja in skupne podvige omejeno. V azijskih NRD hitra rast neposrednih tujih naložb v proizvodnjo oblačil ni vodila v ustrezen razvoj tehnoloških zmogljivosti domačih podjetij.
  • Licenciranje tehnologije - plačilo za pravico do uporabe dejavnosti, ki so zaščitene s patenti - je v NRD zelo šibko in od 90. let stagnira. V drugih državah v razvoju je raven na prebivalca 80-krat višja kot v NRD.

Izziv je nacionalen in mednaroden

Poročilo vladam NRD priporoča, naj sprejmejo politike za pospeševanje znanosti, tehnologije in inovacij, tako kot to počnejo industrializirane države. Te politike so bile v programih strukturne prilagoditve v 80. in 90. letih potisnjene ob rob. Tudi sedanje strategije za zmanjšanje revščine jih niso ponovno uvedle. Nove politike za znanost, tehnologijo in inovacije morajo biti primerne stopnji tehnološkega razvoja, strukturi gospodarstva in zmogljivostim posamezne države. Enak pristop za vse ne bo deloval, pravi Poročilo o najmanj razvitih državah za leto 2007.

Poročilo trdi, da je izboljšanje infrastrukture, človeškega kapitala in finančnih sistemov ključnega pomena, saj je veliko NRD na začetku procesa dohitevanja in imajo na teh področjih velike primanjkljaje. Obenem morajo makroekonomske politike zagotoviti zadostna sredstva za naložbe in za spodbujanje podjetnikov. Tehnološki napredek se ne bo pojavil brez izboljšanja teh temeljev za razvoj.

Poročilo najmanj razvitim državam priporoča tudi, da povečajo kmetijsko produktivnost pri proizvodnji osnovne hrane z uveljavljanjem nove 'zelene revolucije'; pospešujejo ustanavljanje in rast domačih podjetij; povečajo sposobnost domačih podjetij in kmetij za prevzemanje novih tehnologij in znanja; investirajo v znanje delavcev; poberejo več učenja in prenosa tehnologij prek mednarodne trgovine in tujih naložb; pospešujejo diverzifikacijo gospodarstva s povezavami med različnimi gospodarskimi dejavnostmi; in posodobijo izvozne dejavnosti.

Poročilo poudarja, da so potrebni tudi mednarodni ukrepi. Koraki morajo biti narejeni v smeri prilagoditve pravic o intelektualni lastnini, tako da bi bile te bolj združljive s potrebami NRD (glej sporočilo za javnost UNCTAD/PRESS/PR/2007/017); zmanjšanja bega kvalificiranih strokovnjakov iz NRD v industrializirane države (glej sporočilo za medije UNCTAD/PRESS/PR/2007/015); in povečanja uradne pomoči za podporo znanosti, tehnologije in inovacij v NRD (glej sporočilo za medije UNCTAD/PRESS/PR/2007/016). Ti koraki so odvisni od usklajevanja in sodelovanja med vladami NRD in njihovimi razvitimi partnerji.

Osredotočenje na razvoj, ki temelji na znanju je lahko osnova za okrepljeno in v prihodnost usmerjeno partnerstvo za razvoj v NRD. Poročilo ugotavlja razširjene občutke nezadovoljstva z neučinkovitostjo obstoječih politik in željo po novemu modelu politik. Osredotočanje na znanost, tehnologijo in inovacije lahko pomaga zagotoviti platformo za inovativne rešitve in sveže razmišljanje. Prav na tem področju lahko najdemo bolj učinkovite politike za razširjanje vzdržljive rasti in zmanjševanje revščine.

* *** *

Za več informacij se prosim obrnite na:

Pisarna za medije
Tel.: (+41) 22 917 5828
Email: unctadpress@unctad.org
Spletna stran: http://www.unctad.org/press
Celotno besedilo porocila (v Anglešcini): http://www.unctad.org/en/docs/ldc2007_en.pdf

  Poročilo o najmanj razvitih državah za leto 2007: Znanje, tehnološko učenje in inovacije za razvoj (Prodajna Št. E.07.II.D.8, ISBN 978-92-1-112717-1) je dostopno v prodajnem uradu ZN na spodaj navedenih naslovih ali pri prodajnih agentih ZN v nekaterih državah. Cena je 50 ameriških dolarjev; v tranzicijskih državah in državah v razvoju velja posebna cena 18 dolarjev. Naročila ali vprašanja za Evropo, Afriko in zahodno Azijo pošljite na naslov: United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, faks: +41 22 917 0027, elektronski naslov: unpubli@un.org ; za obe Ameriki in vzhodno Azijo pa na naslov: United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel.: +1 212 963 8302 ali +1 800 253 9646, faks: +1 212 963 3489, elektronski naslov: publications@un.org . Spletna stran: http://www.un.org/publications .