Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/NAR/1374
5. marec 2019

INCB: storiti moramo več, da zdravila za lajšanje bolečin pridejo do vseh, ki jih potrebujejo, in se zavedati nevarnosti nemedicinske uporabe konoplje

Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) za leto 2018:

- izraža zaskrbljenost nad zakonodajnimi spremembami na področju nemedicinske uporabe konoplje, ki so v nasprotju z mednarodnimi pogodbami o nadzoru nad drogami in predstavljajo tveganje za zdravje;

- svari pred tveganji slabo nadzorovanih programov medicinske uporabe konoplje, ki ima lahko negativen vpliv na javno zdravje in lahko poveča nemedicinsko uporabo konoplje;

- poziva vlade, naj storijo več, da zdravila za lajšanje bolečin in vsa druga pridejo do vseh, ki jih potrebujejo, ter izdajajo posebno poročilo o tej temi;

- pozdravlja izjemne rezultate pri preprečevanju dobave predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drog, vendar je potreben nov pristop za učinkovito preprečevanje "dizajnerskih" predhodnih sestavin in novih psihoaktivnih snovi;

- poziva k nadaljnji podpori Afganistanu; in

- obsoja izvensodna nasilna dejanja nad osebami, ki so osumljene za dejavnosti povezane z drogami, in poziva vlade, da se kriminala, ki je povezan z drogami, lotevajo z uradnimi postopki kazenskega pravosodja, ki spoštujejo človekove pravice.

DUNAJ, 5. marec (Informacijska služba ZN) - Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) za leto 2018 opozarja, da lahko slabo urejeni programi medicinske uporabe konoplje pripeljejo do večje rabe konoplje in kanabinoidov ter k večji »rekreativni« uporabi te droge.

Izpostavljeno tveganje slabo urejenih programov medicinske uporabe konoplje

Poročilo podrobno obravnava tveganja in koristi uporabe konoplje in kanabinoidov v medicinske in znanstvene namene ter ovrednoti vpliv "rekreacijske" uporabe. Slednje ugotavlja, da lahko slabo urejeni programi za medicinsko uporabo konoplje, ki se ne izvajajo v skladu s konvencijami o nadzoru nad drogami, povzročijo preusmeritev v nemedicinsko uporabo in s tem negativno vplivajo na javno zdravje.

Predsednik INCB Viroj Sumyai je povedal: "Naše poročilo se osredotoča na uporabo konoplje in kanabinoidov ob pravem času, saj se v številnih državah dogajajo zakonodajne spremembe o medicinski in nemedicinski uporabi konoplje in kanabinoidov. Obstaja namreč veliko nesporazumov glede varnosti, nadzora in distribucije konoplje, še posebej kadar je njena rekreacijska uporaba legalizirana ali se širijo programi za uporabo konoplje v medicinske namene. Hkrati je poznavanje delovanja mednarodnega sistema za nadzor nad drogami šibko. Države so ta sistem oblikovale za varovanje javnega zdravja prek preprečevanja zlorabe drog in zagotavlja dostopa do pomembnih zdravil."

Spremembe v dojemanju tveganj uporabe konoplje

Poročilo tudi navaja, da se lahko občutek tveganja uporabe konoplje oslabi zaradi slabo urejenih programov medicinske uporabe kanabinoidov. To je morda prispevalo k legalizaciji uporabe konoplje v nemedicinske namene. Predsednik INCB opozarja, da bi to lahko zmanjšalo zaskrbljenost javnosti o nevarnosti uživanja konoplje: "Legalizacija konoplje v rekreativne namene, ki se je zgodila v majhnem številu držav, ne pomeni le izziv za univerzalno izvajanje mednarodnih pogodb s strani držav podpisnic, ampak je tudi pomemben izziv za javno zdravje in dobro počutje, še posebej med mladimi."

INCB ostaja zavezan h konstruktivnemu dialogu z vladami držav, kjer je rekreativna uporaba konoplje dovoljena.

Pomanjkanje razpoložljivosti zdravil za lajšanje bolečin in drugih pomembnih zdravil ostaja velik izziv

Nadzorni svet poziva vlade, da naredijo več za odpravo nepotrebnega trpljenja ljudi, ki nimajo dostopa do zdravil za lajšanje bolečin. Slednje bo prispevalo k doseganju tretjega cilja trajnostnega razvoja - poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.

Hkrati tudi opozarja, da lahko presežek nadzorovanih zdravil, ki presega potrebe bolnikov, predstavlja povečano tveganje za zlorabe.

Predsednik INCB je dejal: "Ljudje po nepotrebnem trpijo bolečine in so v kirurških postopkih brez anestezije zaradi pomanjkanja dostopa do nadzorovanih zdravil v nekaterih delih sveta. V drugih delih sveta nenadzorovan dostop do zdravil vodi do zlorab. Zagotoviti moramo bolj enakopraven dostop do zdravil za lajšanje bolečin."

INCB je objavil poseben dodatek k poročilu, in sicer z naslovom "Napredek pri zagotavljanju ustreznega dostopa do mednarodnih nadzorovanih snovi za medicinske in znanstvene namene". Dokument preučuje, kaj so naredile vlade glede zagotavljanja ustreznega dostopa do nadzorovanih snovi in kaj lahko še naredijo za nadaljnji napredek na tem področju.

Dodatek vključuje ugotovitve prve globalne ocene INCB o dostopu do pomembnih psihotropnih snovi, kot na primer tistih, ki se uporabljajo za zdravljenje anksioznosti in epilepsije; kaže se naraščajoča globalna potrošniška vrzel. Poročilo ugotavlja, da 80 odstotkov ljudi z epilepsijo živi v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer je raven uživanja esencialnih antiepileptikov pod mednarodnim nadzorom še vedno nizka ali neznana.

V državah z nizkimi dohodki, kjer je število zdravnikov omejeno, INCB priporoča, da se širšemu krogu zdravstvenih delavcev, kot na primer usposobljenim medicinskim sestram, dovoli predpisovanje nadzorovanih snovi.

INCB poziva k večji podpori Afganistanu

V poročilu so poudarjeni izzivi nadzora nad drogami, s katerimi se sooča Afganistan. Slednje ugotavlja, da je prišlo do znatnega povečanja proizvodnje prepovedanega opija v obdobju do leta 2017, ko je velikost nezakonitega gospodarstva opiatov presegla vrednost skupnega nacionalnega zakonitega izvoza.

Predsednik INCB je povedal, da razvoj dogodkov pregledujejo v tesnem sodelovanju z afganistansko vlado: "Če prizadevanja za reševanje problema drog ne bodo učinkovita, lahko prevladata revščina, uporniška gibanja in terorizem." INCB se sklicuje na 14. člen Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, kar pomeni, da mednarodno skupnost in Združene narode poziva, da pod nujno zagotovijo nadaljnjo pomoč Afganistanu pri reševanju teh izzivov.

Regionalni poudarki v poročilu osvetljujejo specifične probleme nadzora nad drogami, s katerimi se srečujejo različni deli sveta. Politika in zakonodaja o konoplji se stalno spreminja po vsej Severni Ameriki. V Kanadi je začel oktobra 2018 veljati Zakon o konoplji, ki omogoča zakonit dostop do konoplje za nemedicinske namene ter nadzorovanje in urejanje njene proizvodnje, distribucije, prodaje in posedovanja. Istega meseca je Vrhovno sodišče Mehike odločilo, da je prepoved uporabe konoplje za nemedicinske namene protiustavna. Zakonodajne spremembe v zvezi z nemedicinsko uporabo konoplje so se zgodile v različnih zveznih državah Združenih držav Amerike. Istočasno se je epidemija prevelikih odmerkov opioidov v Združenih državah poslabšala; poroča se o več kot 70.000 smrtnih primerih zaradi prevelikih odmerkov drog.

Proizvodnja kokaina v Južni Ameriki se je povečala in zdi se, da le-to že močno vpliva na Evropo in Severno Ameriko.

V letu 2017 je bilo na evropskem trgu dodatno odkritih 53 novih psihoaktivnih snovi. Nova zakonodaja Evropske unije bo pospešila postopke za obvladovanje nadzora novih snovi.

Nestabilnost in oboroženi spopadi na Bližnjem vzhodu so olajšali trgovanje s prepovedanimi drogami in psihoaktivnimi snovmi v regiji.

Trgovina z ljudmi in zloraba metamfetamina sta dosegli zaskrbljujoče ravni v Vzhodni in Jugovzhodni Aziji, medtem ko so v Južni Aziji zasegli prepovedane droge v izjemno velikih količinah.

INCB je zaskrbljen, ker več držav Oceanije še ni podpisalo mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami.

Poročilo o predhodnih sestavinah

Če ovrednotimo 30 let nadzora predhodnih sestavin, poročilo ugotavlja, da so bili doseženi izjemni rezultati, saj praktično ni preusmeritve iz mednarodne trgovine z navedenimi predhodnimi sestavinami v nezakonite kanale. Kljub temu ostajajo velik izziv kemikalije, ki niso na seznamu, opozarja predsednik INCB. Slednji predlaga, da je treba nadaljevati mednarodne razprave o politiki, da bi našli pot naprej za obravnavo "dizajnerskih" predhodnih sestavin in novih psihoaktivnih snovi ter preprečili, da bi te potencialno škodljive snovi dosegle ljudi.

Letno poročilo 2018 zaznamuje 50. obletnico INCB, ki je bil ustanovljen z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961. Institucija je neodvisni kvazisodni organ, ki ga države pooblastijo za spremljanje in podporo pri izvajanju treh mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami. INCB tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in Uradom Združenih narodov za droge in kriminal. Pogodbe oziroma konvencije temeljijo na cilju varovanja zdravja in blaginje človeštva, vključno s polnim uživanjem človekovih pravic. INCB poziva države, da razvijejo učinkovite strategije za preprečevanje uporabe drog in zagotavljanje storitev zdravljenja, rehabilitacije in družbene reintegracije.

Predsednik, gospod Sumyai, je dejal: "Današnji izzivi nadzora nad drogami se morda zdijo zastrašujoči, vendar so bili takšni izzivi že uspešno premagani s skupnimi prizadevanji in politično voljo. Ista zagnanost in predanost sta potrebni tudi danes."

***

INCB je neodvisen kvazisodni organ, ki je bil pooblaščen za spremljanje in podporo vladam pri izpolnjevanju treh mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami: Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961, Konvencija o psihotropnih snoveh iz leta 1971 in Konvencija proti nezakonitemu prometu z narkotičnimi in psihotropnimi drogami iz leta 1988. Ustanovljen je bil z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961. Nadzorni svet ima trinajst članov, ki jih izvoli Ekonomsko-socialni svet Združenih narodov za dobo pet let.

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

INCB sekretariat
Telefon za medije: (+43-1) 26060 4163
E-pošta: incb.secretariat@un.org
Spletna stran: www.incb.org