Tlačové správy

UNIS/ICPDR/007
13.októbra 2008

Slovensko vyhralo medzinárodnú súťaž Dunajský majster umenia

VIEDEŇ, 13.októbra (Informačný servis OSN) - Dve slovenské deti vyhrali súťaž "Medzinárodný Dunajský majster umenia 2008", oznámil 11. októbra Philip Weller, výkonný tajomník Medzinárodnej komisie na ochranu Dunaja (ICPDR). Pán Weller vyhlásil výsledky súťaže vo viedenskom Schönbrunnskom bábkovom divadle (Puppet Theatre).  

Víťazný návrh podali Tomáš Spusta a Martin Kratochvíl. Ich umelecké dielo zobrazuje majestátnu kačku hľadiacu na rieku Dunaj, ktorú kreatívne vytvorili z miestnych prírodných materiálov, dreva a trávy.

Víťaz Medzinárodný majster je vyberaný z víťazov národných kôl súťaže "Dunajský Majster umenia" v 14 krajinách z oblasti povodia rieky Dunaj, ktorými sú  Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Čierna Hora, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Všetky deti a školy z týchto 14 krajín sa mohli súťaže zúčastniť. Zaslaných bolo 4000 prihlášok.

Súťaž "Medzinárodný Dunajský Majster umenia 2008" bola vyhlásená na jar 2008. Táto súťaž bola kľúčovým prvkom Dňa Dunaja 2008, ktorý zdôrazňuje komplexnosť rieky Dunaj a jej prepojenie s pôdou, zvieratami, lesmi a ľuďmi.

Deti boli vyzvané k tomu, aby navštívili rieky v mieste svojho bydliska a ich okolité územia a pouvažovali nad tým, čo pre nich toto prostredie znamená. Taktiež boli vyzvané k tomu, aby svoje myšlienky a nápady zobrazili prostredníctvom environmentálneho umenia, ktoré využíva materiál pochádzajúci z rieky a jej okolia.

Ďalšími príkladmi diel ocenených na národnej úrovni sú napríklad moldavská socha "Dunaj žije prostredníctvom nás", kde sú vnútorné žily človeka spojené s korytom rieky ako aj nemecká socha "Morská panna".

Súťaž bola zorganizovaná spoločne s ICPDR a Dunajským environmentálnym fórom (DEF), najväčšou sieťou environmentálnych MVO pôsobiacich v povodí rieky Dunaj.

"Myslíme si, že táto súťaž povzbudzuje deti k tomu, aby sa naučili viac o Dunaji a pomáhali ho chrániť", povedal výkonný tajomník ICPDR Philip Weller. "Pre dospelých a predstaviteľov národných vlád krajín, ktorými rieka Dunaj prechádza, je to aj umelecká spomienka na ich spoločnú zodpovednosť, ktorú nesú pri zabezpečovaní toho, aby sme Dunaj ochránili aj pre budúce generácie".  

Na odovzdávaní cien vo Viedni sa zúčastnili víťazi národných kôl Dunajského umeleckého majstra (ako aj osoby, ktoré ich sprevádzali). Po odovzdávaní cien sa víťazi zúčastnili trojdňového environmentálneho programu, ktorý podporila Coca-Cola a ktorý zorganizoval Global Water Partnership Hungary (Globálne vodné partnerstvo Maďarsko). Súčasťou programu bol aj výlet po Viedni, Schönbrunnskom zámku, v zoo a Múzeu histórie prírody.

Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR)

ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj) je medzinárodná organizácia, ktorej členmi je 13 spolupracujúcich štátov a Európska únia. Od jej založenia v roku 1998 vzrástla na najväčší a na najaktívnejší medzinárodný orgán angažujúci sa v oblasti manažmentu riečneho povodia v Európe. Jeho činnosť sa nevzťahuje len na Dunaj, ale aj na jeho prítoky a zdroje podzemnej vody na celom povodí rieky Dunaj.

Hlavným cieľom ICPDR je implementácia Dohody o ochrane rieky Dunaj prostredníctvom podpory a koordinácie trvalo udržateľného a spravodlivého vodného manažmentu vrátane zachovania a racionálneho využívania vôd v prospech krajín povodia Dunaja a ich obyvateľov. ICPDR vykonáva svoje poslanie prostredníctvom odporúčaní na zlepšenie kvality vody, rozvíjaním mechanizmov na kontrolu záplav a nehôd, schvaľovania emisných štandardov a snahy zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia odrazili v národnej legislatíve zmluvných krajín a aplikovali ich v  politike.

* *** *

Pre viac informácií kontaktujte:

Paul Csagoly
Sekretariát ICPDR
Telefón: (+43-1) 26060-4373
Mobil: (+43-699) 1064 1856
Fax: (+43-1) 26060-5895
Email: paul.csagoly@unvienna.org
Webová stránka: www.icpdr.org