CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

alt text is missing

 Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách na celom svete

alt text is missing
Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporu udržateľného poľnohospodárstva
alt text is missing

Zabezpečiť zdravý život a podporiť kvalitu života pre všetkých v každom veku

alt text is missing
 Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých
alt text is missing
Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat
alt text is missing
Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment  vody a hygieny pre všetkých
alt text is missing
Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých
alt text is missing
Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých
alt text is missing
Budovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie
alt text is missing

Znížiť nerovnosti v rámci krajín a medzi nimi

alt text is missing
Premeniť mestá a ľudské sídla na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné
alt text is missing

Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby

alt text is missing
Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom
alt text is missing
Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje v záujme udržateľného rozvoja
alt text is missing
Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie suchozemských ekosystémov, udržateľne obhospodarovať lesy, bojovať proti dezertifikácii, zastaviť a zvrátiť degradáciu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
alt text is missing
Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti v záujme udržateľného rozvoja, zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať účinné, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach
alt text is missing
Posilniť prostriedky implementácie a oživiť globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj
alt text is missing
alt text is missing

Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj sa zameriava na odstraňovanie chudoby, znižovanie nerovností a podporu udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ekosystémami, ako aj na udržateľný, inkluzívny a spravodlivý hospodársky rast. Stručne povedané, udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby.

Na dosiahnutie udržateľného rozvoja je nevyhnutné zosúladiť tri základné prvky: hospodársky rast, sociálne začlenenie a ochranu životného prostredia. Tie sú navzájom prepojené a všetky zároveň nevyhnutné pre kvalitu života jednotlivcov a spoločností.

Svetoví lídri sa k tomuto smerovaniu zaviazali na historickom samite OSN, kde v roku 2015 prijali Ciele udržateľného rozvoja.

Ciele udržateľného rozvoja

17 Cieľov udržateľného rozvoja je výzvou pre všetky chudobné, bohaté aj strednopríjmové krajiny. Ich účelom je podporiť prosperitu a zároveň ochranu planéty. Vychádzajú z predpokladu, že ukončenie chudoby musí ísť ruka v ruke so stratégiami, ktoré budujú hospodársky rast a riešia celý rad sociálnych potrieb vrátane vzdelávania, zdravia, sociálnej ochrany a pracovných príležitostí, pričom zároveň berú do úvahy klimatické zmeny a ochranu životného prostredia. Tieto ciele sú v súčasnosti mimoriadne aktuálne a poskytujú rozhodujúci rámec pre obnovu po pandémii COVID-19.

Sedemnásť cieľov, ktoré jednomyseľne prijalo 193 krajín, stanovuje nový univerzálny štandard rozvoja, ktorého cieľom je zahrnúť všetkých bez rozdielu. Ciele a ukazovatele, ktoré sú ich základom, poskytujú referenčné hodnoty na meranie úspechu.

Desaťročie opatrení

Na samite o Cieľoch udržateľného rozvoja v septembri 2019 vyzvali svetoví lídri k Dekáde akčných opatrení a plneniu Cieľov udržateľného rozvoja. Zároveň sa zaviazali zmobilizovať finančné prostriedky, zlepšiť implementáciu na národnej úrovni a posilniť inštitúcie tak, aby bolo možné ciele inkluzívne dosiahnuť do roku 2030.

Odporúčame

Pozrite si náš nový film o tom, čo robia organizácie OSN vo Viedni, aby dosiahli Ciele udržateľného rozvoja.

Rozvoj: jeden z pilierov OSN

Rozvojové úsilie OSN výrazne ovplyvnilo životy a kvalitu života miliónov ľudí na celom svete. Úsilie OSN sa riadi presvedčením, že trvalý medzinárodný mier a bezpečnosť sú možné len vtedy, ak sa zabezpečí hospodársky a sociálny blahobyt ľudí na celom svete.

Rozvojový mandát OSN je stanovený už v preambule Charty: „My, ľud Spojených národov, odhodlaný... podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode .“

Na to, aby mal rozvoj dlhodobý pozitívny účinok, musí byť udržateľný. Hlavnou myšlienkou je, aby zdroje Zeme, ktoré využívame na podporu hospodárskeho rastu, boli k dispozícii aj budúcim generáciám. Hrozba, ktorú predstavujú globálne klimatické zmeny, je príkladom toho, ako sa ľudské slobody a ľudský rozvoj môžu narušiť, ak sa hospodársky rast a rozvoj oddeľujú od záujmov životného prostredia.

<p><sub><span id="docs-internal-guid-bb987238-7fff-6a2d-3ff0-63aa5e87841e">Otvorenie zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady v roku 2023.</span></sub></p>
© UN Photo/Loey Felipe

Otvorenie zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady v roku 2023.

Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) je hlavným orgánom, ktorý koordinuje hospodársku a sociálnu činnosť OSN. Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) poskytuje podporu medzivládnym procesom v otázkach rozvoja vo Valnom zhromaždení a v Hospodárskej a sociálnej rade, jej funkčných komisiách a odborných orgánoch. Rozvojový program OSN (UNDP) je hlavnou agentúrou OSN pre medzinárodný rozvoj, ktorá pracuje v 170 krajinách a územiach s cieľom odstrániť chudobu a znížiť nerovnosť. UNDP pomáha krajinám rozvíjať politiky, líderské zručnosti, partnerské schopnosti, inštitucionálne kapacity a budovať odolnosť s cieľom dosiahnuť Ciele udržateľného rozvoja. Ich práca sa sústreďuje na tri oblasti: udržateľný rozvoj, demokratické riadenie a budovanie mieru a odolnosť voči klimatickým zmenám a katastrofám.

Práca OSN v oblasti rozvoja zahŕňa mnoho oblastí vrátane: zlepšovania postavenia žien; správy vecí verejných a budovania inštitúcií; medzinárodného obchodu; makroekonomiky a financií; obyvateľstva; vedy a techniky; sociálneho rozvoja; ľudských sídiel a energetiky. Práca je koordinovaná prostredníctvom Skupiny OSN pre udržateľný rozvoj, ktorá združuje 37 fondov, programov, agentúr, oddelení a úradov, ktoré pracujú v oblasti rozvoja vo viac ako 162 krajinách. Spoločným cieľom je poskytovať súdržnejšiu, účinnejšiu a efektívnejšiu podporu krajinám, ktoré sa snažia dosiahnuť medzinárodne dohodnuté rozvojové ciele.

Viac článkov k téme

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť
  15/08/2023

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.

 • 8 miliárd - António Guterres
  16/11/2022

  8 miliárd - António Guterres

  Počet obyvateľov sveta sa v polovici novembra vyšplhá na 8 miliárd, čo je dôkazom vedeckého pokroku a zlepšenia úrovne v oblasti výživy, verejného zdravia a hygieny. Naša ľudská rodina sa však nielen rozrastá, ale narastajú v nej aj nerovnosti.

 • Lazy person’s guide to saving the world
  01/09/2016

  Lazy person’s guide to saving the world

  Tu sú informácie čo môžete podniknúť na podporu dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja

 • Tvorba Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
  © UN Photo/Cia Pak
  27/09/2015

  Tvorba Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

  Viac ako dva roky intenzívnych verejných konzultácií a zapojenia občianskej spoločnosti a ďalších zainteresovaných strán na celom svete, ktoré venovali osobitnú pozornosť hlasom najchudobnejších a najzraniteľnejších, viedli k prijatiu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Ďalšie články

Klimatické zmeny

alt text is missing

OSN vo všeobecnosti

alt text is missing

Mier a bezpečnosť

alt text is missing