CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Umiestnite kurzor na obrázok pre viac informácií

 

OdporúčameHoci pandémia vymazala desaťročia pokroku vo vývoji, prvé kroky obnovy vykazujú známky návratu ku globálneho záväzku zvýšiť pokrok v dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja

Čoraz viac krajín a komunít chápe potrebu oživiť snahy na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) vzhľadom na dopad pandémie COVID-19 na ľudí na celom svete, píše sa v Správe o Cieľoch udržateľného rozvoja 2021, ktorú vydala OSN.

Rozhodnutia a opatrenia prijaté v najbližších 18 mesiacoch určia, či plány obnovy po pandémii nastavia svet smerom k dosahovaniu Cieľov, na ktorých sa dohodol celý svet. Ciele sú zamerané na podporu hospodárskeho rastu a kvality života a zároveň na ochranu životného prostredia.

Dodatočné kľúčové fakty a čísla:

 • Miera globálnej extrémnej chudoby sa prvýkrát zvýšila od roku 1998, a to z 8,4 % v roku 2019 na 9,5 % v roku 2020 .
 • Od 1. februára do 31. decembra 2020 vlády na celom svete oznámili viac ako 1600 opatrení sociálnej ochrany, väčšinou krátkodobých, ako reakciu na krízu COVID-19.
 • Šok spojený s pandémiou pravdepodobne spôsobí u detí vzostup spomaleného rastu, ktoré už postihlo viac ako jedno z piatich detí.
 • Pandémia zastavila alebo zvrátila pokrok v oblasti zdravia a predstavuje veľké riziko aj mimo tejto choroby. Asi 90 % krajín stále hlási prerušenie poskytovania jednej alebo viacerých základných zdravotníckych služieb.
 • Dopad pandémie COVID-19 na školskú dochádzku je „generačnou katastrofou“. Ďalších 101 miliónov detí a mládeže kleslo pod minimálnu úroveň znalosti čítania, čím zničilo vzdelávacie výsledky dosiahnuté za posledných dvadsať rokov.
 • Pandémia COVID-19 nepriaznivo ovplyvnila pokrok smerom k rodovej rovnosti. Násilie páchané na ženách a dievčatách vzrástlo. Očakáva sa vzostup detských sobášov. Ženy utrpeli neúmerný podiel na strate pracovných miest, pričom ich povinnosti v domácnosti a rodine narástli. 
 • V roku 2019 zostalo bez elektriny 759 miliónov ľudí a jednej tretine svetovej populácie chýbalo čisté palivo na varenie a technológie.
 • Ekonomické oživenie je v plnom prúde pod vedením Číny a Spojených štátov. V prípade mnohých krajín sa však hospodársky rast nevráti na úroveň spred pandémie skôr než v roku 2022 alebo 2023.
 • Svetu sa nepodarilo dosiahnuť cieľ zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity. V období rokov 2015-2020 sme ročne prišli o 10 miliónov hektárov lesov.
 • Hoci sa čistá oficiálna rozvojová pomoc v roku 2020 zvýšila na celkových 161 miliárd dolárov, stále ešte nepokrýva potrebu reakcie na krízu COVID-19 a splnenia dlhodobo stanoveného cieľa 0,7% hrubého národného dôchodku.
 • 132 krajín a území v roku 2020 uviedlo, že implementuje národný štatistický plán, pričom 84 z nich malo tieto plány plne financované. Na druhej strane, na úrovni najmenej rozvinutých krajín sa podarilo národné štatistické plány plne financovať len štyrom zo 46
Viac si prečítajte tu >>

Lídri na celom svete sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu ako takú.

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín, predstavujú nový univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Vďaka zámerom a indikátorom, s ktorými sa v pláne tiež počíta, bude meranie úspechu oveľa jednoduchšie.

Táto univerzálna a nedeliteľná Agenda vyzýva, aby sa do plnenia jej Cieľov do roku 2030 - ukončenie chudoby, riešenia nerovnosti a boja s klimatickými zmenami - zapojili všetci - vyspelé aj rozvojové krajiny, aj ľudia.

Tvorba a príprava Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj