Klimatické zmeny

Odporúčame


UN Photo/Manuel Elías

2022: SVET JE V PLAMEŇOCH. POTREBUJEME REVOLÚCIU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV.

António Guterres, generálny tajomník OSN

Nero je neslávne známy tým, že kým Rím horel, on hral na lýre. Niektorí lídri majú dnes ešte horší prístup. Prilievajú olej do ohňa. Doslova. V čase, keď sa následky ruskej invázie na Ukrajinu šíria po celom svete, niektoré štáty reagujú na rastúcu energetickú krízu zdvojnásobením podpory fosílnych palív. Nalievajú ďalšie miliardy dolárov do uhlia, ropy a plynu, ktoré sú príčinou prehlbujúcej sa klimatickej krízy.

Medzitým všetky klimatické ukazovatele naďalej zaznamenávajú nové rekordy a predpovedajú budúcnosť plnú divokých búrok, povodní, sucha, lesných požiarov a teplôt, pri ktorých na rozsiahlych územiach planéty nie je možné prežiť. Súčasný svet čelí klimatickému chaosu. Nové financovanie infraštruktúry na prieskum a ťažbu fosílnych palív je klamstvo. Fosílne palivá nie sú a nikdy nebudú riešením. Vidíme, aké škody spôsobujeme našej planéte a našim spoločnostiam. Každý deň sa o tom píše v médiách a nikto sa tomu nemôže ubrániť.

Viac →


 

UN Photo/Martine Perret.A local fisherman boat shown in the waters off Atauro Island, Timor-Leste

2022: Rok zastavenia úpadku stavu oceánov

Veľvyslanec Peter Thomson, osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre oceány

Každý náš nádych nás spája s oceánom. Oceán nám dáva kyslík, poskytuje potravu a živobytie. Stabilizuje našu klímu, pretože absorbuje väčšinu tepla zachyteného v zemskom systéme. Miliardy ľudí, zvierat a rastlín sú závislé od dobrého stavu oceánov. Ten je však v súčasnosti veľmi zlý.

Stúpajúce emisie uhlíka okysľujú oceány, čo oslabuje ich schopnosť udržiavať život pod vodou a na súši. Oceány sa dusia plastovým odpadom. Ak budeme takto pokračovať ďalej, viac ako polovica svetového podmorského systému sa môže do roku 2100 ocitnúť na pokraji vyhynutia. Riešenia na obnovenie zdravých oceánov existujú, budú si však vyžadovať aktívnu podporu celej spoločnosti, od svetových lídrov až po každého jedného z nás.

Viac →


2022: Medzinárodný rok udržateľného rozvoja hôr

Je potrebné urobiť viac pre zvýšenie povedomia o význame ochrany a udržateľného využívania horských ekosystémov vrátane ich biodiverzity.

V horských regiónoch, najmä v rozvojových krajinách, sa stále zvyšuje výskyt chudoby, potravinovej neistoty, sociálneho vylúčenia, degradácie životného prostredia a vystavenia riziku katastrof. Prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode a základnej hygiene, ako aj k udržateľným moderným energetickým službám je v niektorých horských regiónoch naďalej obmedzený.

Medzinárodný rok udržateľného rozvoja hôr navrhla vláda Kirgizskej republiky. Jej návrh podporilo 94 vlád a v decembri 2021 ho prijalo Valné zhromaždenie OSN. Cieľom medzinárodného roka je zdôrazniť význam udržateľného rozvoja hôr a potrebu zachovania horských ekosystémov.

Viac →


„2021 je rozhodujúcim rokom z hľadiska prekonania globálnej klimatickej núdze.“ Generálny tajomník OSN António Guterres

COVID-19 nezastavil klimatickú krízu. Emisie naďalej stúpajú. Nachádzame sa v mimoriadnej situácii. Sme svedkami rýchlo sa rozvíjajúcej koalície krajín, miest, regiónov, podnikov a investorov, ktorí sa zaväzujú k čistým nulovým emisiám do roku 2050. TERAZ Potrebujeme urobiť kroky v oblasti zmierňovania dopadov, adaptácie a financovania.

Konferencia OSN o zmene podnebia (COP26) sa uskutoční v Glasgowe od 1. do 12. novembra 2021.

Podľa COP26 sa od krajín očakáva:

  • zapojenie do rastúcej globálnej koalície za čisté nulové emisie do roku 2050;
  • splnenie konkrétnych a ambicióznejších akčných plánov (NDC, národne určené príspevky)
  • investovanie do ekologickej obnovy, zvýšenie financovania adaptácie, vyradenie uhlia, inklúzia (nikoho nevynechať)

Prechod ku klimatickej stabilite a čistej energii

Ako sa klimatický núdzový stav postupne zintenzívňuje, prechod na klimatickú stabilitu sa stáva čoraz naliehavejším. Štáty sa potrebujú zamerať na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby mohli bojovať proti klimatickej zmene podnebia a udržať rast priemernej globálnej teploty pod 2°C. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné znížiť emisie z dopravy a priemyslu a investovať do obnoviteľných zdrojov energie.

„Postupné vyraďovanie uhlia z elektroenergetiky je najdôležitejším krokom k dosiahnutiu 1,5-stupňového cieľa.“ - generálny tajomník OSN António Guterres (2021)

Generálny tajomník zdôrazňuje dôležitosť ukončenia využívania uhlia ako „jediného najdôležitejšieho kroku“, ktorý môže svet podniknúť na zabezpečenie stability podnebia. Solárne technológie, ktoré pomáhajú zachraňovať planétu a znižovať náklady na energiu, sú udržateľnou alternatívou k uhliu.

Organizácia Spojených národov vybavuje stovky zdravotníckych zariadení v najchudobnejších častiach sveta solárnou energiou - od solárnych striech až po batérie. Organizácia im poskytla prístup k čistej, cenovo dostupnej a spoľahlivej elektrine a zároveň ušetrila peniaze, ktoré je možné opätovne investovať do zdravotníckych služieb.

Čo ešte robí OSN v oblasti klimatických zmien?

Organizácie OSN stoja na čele snáh zachrániť našu planétu. Prostredníctvom Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), poskytuje politickým činiteľom vedecké údaje o zmene podnebia, jej dôsledkoch a budúcich rizikách, ako aj o možnosti adaptácie, odolnosti a zmiernenia.

OSN tiež poskytuje fórum, na ktorom sa môžu krajiny z celého sveta stretnúť a spojiť sily v kolektívnej akcii pri riešení klimatických zmien prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).

OSN pracuje s krajinami na celom svete, aby im pomohla pri prechode na stratégie odolné voči zmene podnebia a nízkym emisiám. Zároveň pomáha adaptovať sa na nestabilnejšie podnebie tým krajinám, ktoré sú obzvlášť citlivé na dopady klimatických zmien.

Prečo je boj proti klimatickým zmenám dôležitý?

Správa IPCC prináša alarmujúce dôkazy o tom, že sme pravdepodobne už prekonali dôležité zlomy, ktoré povedú k nezvratným zmenám vo veľkých ekosystémoch a planetárnom klimatickom systéme. Rôzne ekosystémy ako napríklad amazonský dažďový prales a arktická tundra sa zrejme blížia k bodu, kedy môže nastať dramatická zmena ako napríklad oteplenie alebo vysychanie. Rovnako alarmujúci je ústup horských ľadovcov, čo sa následne prejavuje slabším zásobovaním vody v suchších mesiacoch. Následky dopadnú na generácie po nás.

Globálne dohovory a spolupráca

Summit Zeme 1992 priniesol zavedenie Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). Bol to prvý krok, ktorým sa začali riešiť klimatické zmeny. Dnes sú v ňom zastúpené takmer všetky krajiny sveta - dohovor doteraz ratifikovalo 197 krajín. V roku 1997 bol prijatý Kjótsky protokol, ktorý zaväzuje zmluvné vyspelé krajiny k znižovaniu emisií.

Parížsky dohovor

V Paríži v roku 2015 na 21.konferencii zmluvných krajín dohovoru UNFCCC, dosiahli zmluvné strany významnú dohodu s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám, zrýchliť a zintenzívniť aktivity a investície potrebné na udržateľnú budúcnosť s nižšími uhlíkovými emisiami.

Parížsky dohovor stavia na Dohovore UNFCCC a, po prvý krát, spája všetky krajiny pre spoločnú vec a ambiciózne úsilie - boj proti klimatickým zmenám a prispôsobenie sa ich následkom so silnejšou podporou pre rozvojové krajiny. V rámci sveta vytyčuje v tejto téme nový kurz.

Hlavným cieľom Parížskeho dohovoru je posilniť globálnu odpoveď na hrozbu klimatických zmien prostredníctvom udržania vzostupu celosvetovej teploty pod 2 stupne Celzia oproti pred industriálnej úrovni a zároveň pokračovať v úsilí o obmedzenie tohto zvyšovania na 1,5 stupňa Celzia.

Na Deň Zeme, 22.apríla 2016, 175 svetových lídrov podpísalo Parížsky dohovor v hlavnom sídle OSN v New Yorku. To bolo dovtedy najviac krajín, ktoré kedy v rovnaký deň podpísali medzinárodnú dohodu.

Boj proti klimatickým zmenám v OSN Viedeň

Záväzok ku klimatickým aktivitám, ktorý zahŕňa Cieľ udržateľného rozvoja 13, je zodpovednosťou vlád, organizácií, miest, regiónov, biznis sektoru a investorov. Mnohé z organizácií OSN so sídlom vo Viedni sa aktívne podieľajú na dosahovaní trinásteho cieľa.

Napríklad Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) využíva svoje odborné znalosti v zelených a inovatívnych technológiách na pomoc iným, napr. v Mexiku na ochranu ozónovej vrstvy. V Mjanmarsku a Číne UNIDO implementoval projekt na posilnenie využívania praktík a metód spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Úrad OSN pre mierové využitie vesmíru (UNOOSA) využíva vesmírne technológie na monitorovanie skleníkových plynov, ktoré súvisia s odlesňovaním a priemyselnými postupmi, ústupom ľadu na polárnych čiapočkách, ústupom ľadovcov a stúpaním hladiny mora a teploty.

Environmentálny program OSN (OSN Životné prostredie) podporuje zraniteľné horské oblasti na západnom Balkáne, Južnom Kaukaze, strednej Ázii, východnej Afrike a tropických Andách, aby sa mohli prispôsobiť následkom klimatických zmien. Napríklad OSN Životné prostredie buduje cesty, ktoré sú odolnejšie voči povodniam a stavia zásobárne vody, ktoré zas majú zmierniť povodne z topiacich sa ľadovcov.

Prípravná komisia organizácie zmluvných štátov Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) podporuje výskum ľadovcov, ich pohyb ako aj pohyb hurikánov, tornád, zosuvu pôdy, lavín a medziročných zmien určitých rádionuklidov, pochodov v oceánoch a života v mori prostredníctvom údajov, ktoré zbiera.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) poskytuje platformu pre vedcov na využívanie nukleárnych technológií. Cieľom je zisťovať, ako možno optimalizovať poľnohospodársku činnosť a zároveň chrániť zdroje a znižovať emisie.