Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/INF/511
6.júl 2015

Úspech Miléniových rozvojových cieľov je dobrým odrazovým mostíkom pre novú trvalo udržateľnú rozvojovú agendu: Správa OSN

VIEDEŇ/NEW YORK, 6.júl  (Informačná služba OSN) - Miléniové rozvojové ciele (MRC) sú za historicky najúspešnejším hnutím proti chudobe a poslúžia ako odrazový mostík pre novú trvalo udržateľnú agendu, ktorá má byť prijatá tento rok, píše sa v záverečnej správe o Miléniových rozvojových cieľoch, ktorú dnes zverejnil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. 

Správa o Miléniových rozvojových cieľoch dospela k záveru, že aj napriek niektorým pretrvávajúcim nedostatkom, bola 15-ročná snaha naplniť osem ambicióznych cieľov vytýčených v Miléniovej deklarácii v roku 2000 do veľkej miery úspešná na celom svete. Údaje a analýzy v správe ukazujú, že vďaka cieleným intervenciám, dobrým stratégiám, dostatočnému financovaniu a politickej vôli, môžu aj najchudobnejší urobiť pokrok.

"Na základe týchto silných a zásadných úspechov vieme,  že na odstránenie extrémnej chudoby potrebujeme ešte jednu generáciu, povedal Pan Ki-mun. "Miléniové ciele k tomuto pokroku prispeli zásadným spôsobom a naučili nás ako vlády, biznis sektor a občianska spoločnosť dokážu spolu pracovať, aby dosiahli výrazný posun a urobili zmenu".        

Ciele a zámery fungujú

Miléniová správa potvrdzuje, že nastavenie cieľov môže vytrhnúť milióny ľudí z chudoby, posilniť postavenie žien a dievčat, zlepšiť zdravie a prosperitu a poskytnúť ľuďom rozsiahle nové možnosti pre lepší život.

Ešte pred dvoma krátkymi desaťročiami približne polovica rozvojového sveta žila v extrémnej chudobe. Počet ľudí, ktorí v súčasnosti v extrémnej chudobe ešte stále žijú, klesol o viac ako polovicu - z 1,9 miliardy v roku 1990 na približne 836 miliónov v roku 2015.

Taktiež sme sa stali svedkami dramatického zlepšenia situácie v oblasti rodovej rovnosti v školskom vzdelávaní, keďže miléniové ciele a rodová parita na základných školách boli dosiahnuté vo väčšine krajín.

Za posledných 20 rokov sa približne v 90% krajinách zo 174 s dostupnými údajmi dostalo do škôl viac dievčat a v parlamente získalo kreslá viac žien. Priemerné percento žien v parlamente sa počas tohto obdobia takmer zdvojnásobilo. Počet úmrtí detí do 5 rokov klesol o viac ako polovicu, z 90 na 43 úmrtí na 1000 živonarodených od roku 1990. Údaje v úmrtnosti matiek ukazujú celosvetový 45% pokles, pričom najväčší pokles sa udial po roku 2000.

Cielené investície v boji proti chorobám ako HIV/ AIDS či malária priniesli neočakávané výsledky. Medzi rokmi 2000 a 2015 sa zabránilo viac ako 6,2 miliónom úmrtí na maláriu, zatiaľ čo prevencia, diagnóza a liečba tuberkulózy ušetrili v rokoch 2000 až 2013 približne 37 miliónov životov.

Na celom svete získalo prístup k lepším hygienickým podmienkam 2,1 miliardy ľudí a podiel ľudí praktizujúcich vyprázdňovanie na voľnom priestranstve klesol od roku 1990 takmer na polovicu. Oficiálna rozvojová pomoc z vyspelých krajín stúpla od roku 2000 o 66% v reálnych hodnotách a v roku 2014 dosiahla 135,2 miliardy USD.                        

Nerovnosti pretrvávajú

V správe sa zdôrazňuje, že v mnohých miléniových cieľoch sa celosvetovo podarilo dosiahnuť významný pokrok, v rámci regiónov a krajín sa však vyvíjal nerovnomerne a zanechal veľké rozdiely. Konflikty zostávajú aj naďalej najväčšou hrozbou ľudského rozvoja, pričom v nestabilných a konfliktom zasiahnutých krajinách je príznačne najvyšší podiel chudoby.    

Rodová nerovnosť pretrváva aj napriek tomu, že ženy sú v parlamentoch viac zastúpené a viac dievčat chodí do školy. Ženy sa naďalej stretávajú s diskrimináciou v práci, v oblasti  ekonomických výhod a pri účasti na súkromnom a verejnom rozhodovaní.  

Aj napriek obrovskému pokroku dosiahnutom vďaka miléniovým cieľom žije v extrémnej chudobe a trpí hladom stále približne 800 miliónov ľudí. U detí z najchudobnejších 20% domácností je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú zakrpatené ako u detí z najbohatších 20%, pričom je u nich taktiež štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy. V krajinách postihnutých konfliktom sa podiel detí, ktoré nechodia do školy, zvýšil z 30% v roku 1999 na 36% v roku 2012.   

Čo sa týka životného prostredia, globálne emisie oxidu uhličitého stúpli o viac ako 50% od roku 1990 a nedostatok vody teraz postihuje 40% ľudí na celom svete a bude ešte stúpať.      

Nová trvalo udržateľná rozvojová agenda

Svetoví lídri žiadali novú, ambicióznu, dlhodobú trvalo udržateľnú agendu. Nové globálne ciele, ktoré budú nasledovať a stavať na úspechu a energii miléniových cieľov, budú mať ambíciu zlepšiť situáciu v oblasti nerovností, ekonomického rastu, zamestnania, miest a ľudských osídlení, industrializácie, energie, klimatickej zmeny, trvalo udržateľnej spotreby a výroby, mieru a spravodlivosti. 

"Nová rozvojová agenda po roku 2015 vrátane trvalo udržateľných cieľov má snahu budovať na našich úspechoch, spojiť všetky krajiny a postaviť ich priamo na cestu smerom k prosperujúcejšiemu, trvalo udržateľnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu", uzavrel Pan Ki-mun.   

Historické pozadie

Správa o Miléniových rozvojových cieľoch, každoročné zhodnotenie celosvetového a regionálneho pokroku v prospech naplnenia cieľov, obsahuje najkomplexnejšie a najaktuálnejšie údaje, ktoré zostavilo viac ako 28 medzinárodných a agentúr OSN. Správu vypracovalo Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti. Kompletné údaje použité na prípravu správy sú k dispozícii na mdgs.un.org. Viac informácií, tlačových správ a kontaktov pre médiá nájdete na www.un.org/millenniumgoals.

Kontakty pre médiá

Francyne Harrigan, E-mail: fharrigan[at]un.org, tel: +1 (917) 367-5414

Sharon Birch, E-mail: birchs[at]un.org, tel: +1 (212) 963-0564 

 

* *** *