INFORMÁCIE O COVID-19 Z OSN

alt text is missing

Pandémia COVID-19 je viac ako len zdravotná kríza; je to kríza hospodárska, humanitárna, bezpečnostná a ľudskoprávna. Poukázala na závažné nedostatky a nerovnosti v rámci jednotlivých krajín aj medzi nimi. Prekonanie tejto krízy si bude vyžadovať celospoločenský, celovládny a celosvetový prístup, ktorého hnacou silou budú súcit a solidarita.