Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/434
13.január 2012

Slovenský veľvyslanec Miloš Koterec, UN Photo/Evan Schneider
Slovenský veľvyslanec Miloš Koterec, UN Photo/Evan Schneider

 

Slovenský diplomat bude viesť Hospodársku a sociálnu radu

VIEDEŇ, 10.január (Informačná služba OSN) - Slovenský veľvyslanec Miloš Koterec bol dnes zvolený do funkcie prezidenta Hospodárskej a sociálnej rady (ECOSOC), jedného zo šiestich hlavných orgánov OSN a hlavného orgánu, ktorého úlohou je koordinovať prácu na celom svete v týchto dvoch oblastiach.

Vo svojom prejave v Rade v New Yorku krátko po svojom zvolení pán Koterec vyzval na nový prístup k rozvoju v časoch ekonomickej neistoty. "Premena ECOSOC-u na skutočne zmysluplný orgán, ktorý je schopný urobiť významnú zmenu volá po novom prístupe", povedal. "Najmä teraz, v časoch väčšej ekonomickej neistoty, úloha a význam ECOSOC-u rastie viac ako kedykoľvek predtým".

Pán Koterec, ktorý predtým pracoval na pozícii viceprezidenta Rady povedal, že časť tohto nového prístupu zahŕňa zmenu starého vnímania rozvoja a nájdenie nových spôsobov ako optimalizovať spluprácu medzi donormi a krajinami prijímajúcimi pomoc.

"V roku 2012 si musí ECOSOC vybojovať svoj priestor ako fórum pre otvorenú a priamu diskusiu o rozvojovej spolupráci", zdôraznil pán Koterec, pričom dodal, že Fórum rozvojovej splupráce (DFC), ktoré sa bude konať v tomto roku, na to poskytne ideálny priestor.

"Starému binárnemu rozdeleniu na bohaté národy, ktoré pomoc dávajú a chudobné krajiny, ktoré prijímajú, odzvonilo", povedal. "Čoraz menej krajín je úplne bez prostriedkov a teda má nárok na lacné pôžičky. Zároveň dve tretiny najchudobnejších ľudí v celosvetovom meradle teraz v žije v strednopríjmových krajinách.

"Takisto tradiční donori už viac nedominujú na strane darcov. Veľa nových donorov a súkromných zdrojov sa stalo rovnako dôležitými ako mnohé donorské krajiny - a obzvlášť inovatívnymi", dodal.

Vo svojom vyhlásení sa pán Koterec rovnako venoval júlovému výročnému ministerskému vyhodnoteniu, ktoré sa tento rok sústredí na otázku tvorby nových pracovných miest na odstránenie chudoby a urýchlenie trvalo udržateľného ekonomického rastu. Pán Koterec zdôraznil, že na to, aby bolo toto podujatie úspešné, je potrebná účasť aj mimovládnych organizácií, akademickej obce, nadácií a korporácií.

Otázka trvalo udržateľného rozvoja je podľa pána Koterca pre ECOSOC ďalšou prioritou, pričom dodal, že Rada prevezme aktívnu úlohu po ukončení Konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20).

"Som silne presvedčený, že ECOSOC je na správnom mieste a náležite pripravený stať sa ústredným miestom pre pokračovanie úsilia po skončení Rio+20. Žiadny iný orgán, ani existujúci ani nový, nemá prostriedky na integrovanie ekonomických, sociálnych a environmentálnych pilierov", podotkol.

Pánu Kotercovi zablahoželal generálny tajomník Pan Ki-mun ako aj noví členovia jeho kancelárie, ktorí boli taktiež dnes zvolení.

Pán Pan rovnako podčiarkol úlohu Rady pri podporovaní iniciatív trvalo udržateľného rozvoja ako aj piatich globálnych imperatívov, ktoré načrtol v septembri a ktoré zahŕňajú posilnenie postavenia mladých ľudí, budovanie bezpečnejšieho sveta, prevenciu prírodných katastrof a podporu transformujúcich sa krajín.

"Musíme prehĺbiť naše úsilie zamerané na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov vrátane Miléniových rozvojových cieľov (MRC), nášho hlavného rámca pre rozvoj do roku 2015. Musíme zintenzívniť naše úsilie, aby sme zaistili úspešný výsledok Ria", povedal.

"Taktiež potrebujeme uvažovať o rozvojovej agende a plánovať obdobie po roku 2015, možno s novou generáciou cieľov, ktoré odrážajú trvalo udržateľný rozmer. Rada zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých týchto otázkach ako aj pri pretrvávajúcej výzve klimatických zmien".

Pán Koterec preberá funkciu prezidenta od Lazarousa Kapambwe zo Zambie, ktorý vo svojom prejave v Rade zdôraznil prácu počas jeho funkčného obdobia. Pán Kapambwe vyzdvihol najmä dôležitosť sústredenia sa na vzdelanie, ktoré nazval "kľúčom k samozamestnaniu sa" a to v roku ekonomických nepokojov poznačených vysokou nezamestnanosťou ako aj niekoľkými politickými oslobodzovacími hnutiami v rôznych častiach sveta.

* *** *