OSN VO VIEDNI

Viedeň je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie Spojených národov (OSN) - ďalšie sú v New Yorku, Ženeve a Nairobi.

Viedenské medzinárodné centrum (VIC), známe aj ako "UNO City", oficiálne otvorili v roku 1979. OSN ho prenajali na 99 rokov za symbolickú cenu vtedajšieho 1 rakúskeho šilingu ročne, čo má dnes hodnotu približne 7 eurocentov.

Pre všetky organizácie OSN, ktoré majú vo Viedni sídlo, tu pracuje okolo 5000 zamestnancov a zamestnankýň z viac ako 150 krajín.

Vo viedenskom OSN nájdete nasledovné organizácie:

Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV): poskytuje administratívnu podporu vrátane plánovania konferencií, bezpečnosti a tlmočenia pre programy OSN. Generálny riaditeľ UNOV zastupuje generálneho tajomníka vo vzťahoch s hostiteľskou krajinou a diplomatickými misiami vo Viedni.

 

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE): predstavuje hlavné svetové fórum pre medzivládnu vedeckú a odbornú spoluprácu v jadrovej oblasti. Cieľom práce MAAE je bezpečné a mierové využívanie jadrovej vedy a technológie, čím zároveň prispieva k medzinárodnému mieru a bezpečnosti ako aj plneniu Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

 

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO): je špecializovaná agentúra, ktorá podporuje priemyselný rozvoj s cieľom vytvoriť prosperitu pre všetkých a pokročilú hospodársku konkurenciu. Súčasne dbá na zachovanie životného prostredia a posilňovanie znalostí a inštitúcií. 

 

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC): má hlavné sídlo vo Viedni a sieť pobočiek po celom svete. Pomáha členským štátom riešiť hrozby ako napríklad drogy, kriminalita, korupcia a terorizmus a podporuje bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých.

 

Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom): pripravuje implementáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ktorá zakazuje jadrové výbuchy pre každého a všade: na zemskom povrchu, v atmosfére, pod vodou a pod zemou. Zaviedla celosvetový overovací systém s 337 monitorovacími stanicami, aby zabezpečila, že ani jeden jadrový výbuch nezostane nepovšimnutý. Údaje z monitorovania sa využívajú aj na iné účely, ako napríklad varovanie pred tsunami a globálne monitorovanie radiácie.   

 

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA): podporuje medzinárodnú spoluprácu pri mierovom využívaní vesmíru. Pomáha členským štátom, najmä rozvojovým krajinám, získať prístup k vesmírnej vede, technológiám a aplikáciám v prospech udržateľného rozvoja. Prostredníctvom portálu UN-SPIDER pomáha všetkým krajinám využívať potenciál vesmírnych technológií na krízové riadenie katastrof a efektívnu odpoveď v núdzových situáciách. UNOOSA taktiež implementuje úlohy generálneho tajomníka v zmysle medzinárodného práva o vesmíre a spravuje Register OSN objektov vypustených do vesmíru.     

 

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu (IICIU): Zriadila ju Rada OSN pre ľudské práva s cieľom vyšetriť porušovanie a zneužívanie ľudských práv, porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a iné zločiny, ktoré mohli byť spáchané v súvislosti s agresiou Ruskej federácie proti Ukrajine. Vedú ju traja nezávislí experti Erik Møse z Nórska (predseda), Jasminka Džumhur z Bosny a Hercegoviny (komisárka) a  Pablo de Greiff z Kolumbie (komisár).

 

Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR): podporuje medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnuť  čistejší, zdravší a bezpečnejší Dunaj, ktorý je druhou najväčšou riekou v Európe. Snaží sa o zabezpečenie udržateľného a spravodlivého využívania vôd a zdrojov vody v jeho povodí. ICPDR pri práci vychádza z Dohovoru o ochrane rieky Dunaj.

 

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB): je nezávislý expertný panel, ktorý monitoruje a podporuje implementáciu dohovorov OSN o kontrole drog. Snahou INCB je zabezpečiť dostupnosť drog a psychotropných látok na lekárske a vedecké účely bez toho, aby sa dostali na nelegálny trh. INCB monitoruje kontrolu chemických prekurzorov na úrovni krajín, ktoré sa používajú na nelegálnu výrobu drog a pomáha krajinám zabrániť ich zneužitiu v nelegálnom obchode. 

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM): sa venuje podpore migrácie na dôstojnej úrovni na úžitok všetkých a medzinárodnej spolupráci v otázkach migrácie. Zároveň poskytuje humanitárnu asistenciu migrantom a migrantkám v núdzi.  IOM Viedeň zahŕňa pobočku IOM pre Rakúsko a Regionálny úrad IOM pre juhovýchodnú Európu, východnú Európu a strednú Áziu.  

Sekretariát pre Karpatský dohovor - OSN Životné prostredie Viedeň: na základe Karpatského dohovoru podporuje medzinárodnú spoluprácu pre ochranu a udržateľný rozvoj Karpát, najväčšieho cezhraničného horského regiónu v Európe. Sekretariát je zároveň globálnym centrom OSN Životné prostredie pre oblasť hôr a subregionálnym centrom OSN Životné prostredie pre juhovýchodnú Európu.   

 

Iniciatíva Udržateľná energie pre všetkých (SEforALL): je globálna platforma, ktorá má za cieľ dosiahnuť univerzálny prístup k udržateľnej energii a prispieť tak k čistejšiemu, spravodlivejšiemu a prosperujúcejšiemu svetu pre všetkých. Iniciatíva spája partnerov z verejného sektora, súkromného a občianskej spoločnosti.  

 

Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL): zameriava sa na modernizáciu a harmonizáciu zákonov v rámci medzinárodného obchodu s cieľom znížiť zákonné prekážky v medzinárodnom toku tovarov. UNCITRAL pripravuje dohovory, modelové zákony a pravidlá ako aj právne a legislatívne príručky v oblastiach ako arbitráž a mediácia, mikro, malé a stredné podniky, elektronický obchod, platobná neschopnosť a otázky bezpečnosti.

 

Oddelenie OSN pre politické záležitosti a mierotvorbu (DPPA): spravuje Liaison Office vo Viedni, ktorý taktiež zastupuje oddelenia OSN pre mierové operácie a operačnú podporu. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi zastupovanými oddeleniami a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

 

Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR): monitoruje implementáciu príslušných azylových zákonov v Rakúsku na základe Ženevského dohovoru o utečencoch a predkladá príslušným úradom návrhy v otázke utečencov.

 

Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň: patrí do siete informačných centier OSN rozmiestnených po celom svete. UNIS Viedeň šíri osvetu o práci a pracovných prioritách OSN v štyroch krajinách, ktoré pokrýva - v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Zároveň podporuje aktivity viedenských organizácií OSN zamerané na komunikáciu s verejnosťou.      

 

Úrad OSN pre odzbrojovanie (UNODA) Viedeň: napomáha užšiu spoluprácu a efektívnu interakciu vo všetkých oblastiach odzbrojovania, nešírenia a kontroly zbraní. Úrad UNODA vo Viedni koordinuje program vzdelávacieho partnerstva Odzbrojovanie a nešírenie (DNP), do ktorého je zapojených 30 partnerských organizácií. Cieľom je rozvíjať vzdelávanie na tému odzbrojovania.

 

Poštový úrad OSN (UNPA): vydáva poštové známky OSN, ktoré znázorňujú prácu OSN. Známky vydané vo Viedni sú platné na zasielanie pošty z OSN Viedeň.  

 

Register škôd OSN spôsobených výstavbou múru na okupovanom palestínskom území (UNRoD): spravuje záznamy o škodách vyplývajúcich z izraelskej výstavby múru na okupovanom palestínskom území a východnom Jeruzaleme.

 

Vedecký výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR): vyhodnocuje úroveň a účinkoch vystavenia sa ionizačnému žiareniu. Správy vedeckého výboru UNSCEAR sú vedeckým základom pre ochranné opatrenia proti radiácii, ktoré využívajú vlády a medzinárodné organizácie.  

OSN Viedeň

alt text is missing

Dostupnosť

alt text is missing

OSN vo vašom živote

alt text is missing