Humanitárne otázky

Tropical Storm Jeanne Devastates Haiti - UN Photo/Sophia Paris

Kedykoľvek dôjde k nejakej prírodnej alebo humanitárnej katastrofe, OSN prichádza na miesto poskytnúť pomoc a podporu.

Prostredníctvom svojho širokého systému špecializovaných agentúr, fondov a programov Spojené národy výrazne prispievajú a pomáhajú v prípadoch vysťahovania obyvateľstva z dôvodu vojen, výkyvov počasia alebo prírodných katastrof až po dopad takýchto narušení vývoja na zdravie, hygienu, vzdelanie, výživu či základné obydlie.

Vďaka Svetovému potravinovému programu (WFP) a Organizácii OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) boli potraviny sprístupnené tým, ktorí by ináč hladovali. Vďaka Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) sa postavili a udržiavajú tábory a ďalšie zariadenia pre tých, ktorí by boli ináč nútení opustiť svoje domovy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomáha chrániť vysídlencov z dôvodu prírodných alebo človekom spôsobených katastrof pred ničivými účinkami chorôb. Detský fond OSN (UNICEF) s pomocou orgánov ako Medzinárodné združenie Zachráňte deti poskytuje vzdelanie deťom, ktoré boli kalamitou vytrhnuté zo svojho prostredia. A keď nastane čas začať rekonštrukčný proces, na scénu vstúpi Rozvojový program OSN (UNDP), aby zabezpečil spoľahlivý a stabilný proces.
Keď sú muži, ženy a deti uväznení uprostred vojny, generálny tajomník OSN a jeho zástupcovia pomáhajú vyjednávať tzv. zóny mieru pre dodávky humanitárnej pomoci. Mierové sily OSN držia nad touto pomocou ochrannú ruku.

Humanitárna asistencia a pomoc pri katastrofách OSN je riadená Úradom pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), ktorý vedie Koordinátor OSN pre núdzovú pomoc. V rámci svojich mnohých aktivít OCHA poskytuje aktuálne informácie o katastrofách na celom svete a vydáva medzinárodné tzv. jednotné výzvy na mobilizáciu financovania núdzovej pomoci v osobitných situáciách.

Centrálny fond OSN na pomoc v núdzových situáciách (CERF) je humanitárny fond založený Valným zhromaždením OSN v roku 2006, ktorého cieľom je umožniť včasnejšiu a spoľahlivejšiu humanitárnu pomoc tým, ktorí boli postihnutí prírodnými katastrofami a ozbrojenými konfliktami. Fond je ročne dopĺňaný príspevkami od vlád, súkromného sektora, nadácií a jednotlivcov, pričom predstavuje rezervu spoločných prostriedkov na podporu humanitárnych akcií.

Svetový humanitárny deň si každoročne pripomíname 19.augusta a vzdávame tak hold ľuďom, ktorí pomáhajú iným, riskujú svoje životy v humanitárnej službe a mobilizujú podporu pre ľudí postihnutých krízou na celom svete.

Systém OSN sa navyše usiluje zabrániť prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofe kedykoľvek je to možné. Závažnou príčinou človekom spôsobenej bolesti je vojna a konflikt. OSN pracuje na diplomatickom poli, aby zabránila a vyriešila ľudskú tragédiu vojny. Pomáha krajine vytvoriť systém včasného varovania, aby obyvatelia mali čas pripraviť sa na očakávaný útok prírodných živlov. OSN je na čele aj pri riešení rizika klimatických zmien, ktoré už začali dvíhať počet a intenzitu "prírodných katastrof" na celom svete.