Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/MA/148
12.október 2016

INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ

Reedícia originálu

Výbor OSN pre ľudské práva bude hodnotiť stav ľudských práv na Slovensku

ŽENEVA/VIEDEŇ (12.október 2016) - Výbor OSN pre ľudské práva v Ženeve bude 17. a 18.októbra hodnotiť stav implementácie ľudských práv vyplývajúci zo záväzkov Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) na Slovensku ako jednej zo 168 krajín, ktoré pakt ratifikovali.

Výbor, zložený z 18 nezávislých medzinárodných členov, bude o celom spektre otázok diskutovať so slovenskou vládnou delegáciou.  

Zasadnutia sú verejné. Konajú sa 17.októbra od 15:00 - 18:0018.októbra od 10:00 - 13:00 v Palais Wilson v Ženeve, na prízemí (Ground Floor Meeting Room). Rovnako ich bude možné sledovať aj na internete: http://webtv.un.org/.  

Slovensko podalo správu Výboru o implementácii svojich ľudskoprávnych záväzkov. Svoje správy Výboru zaslalo aj niekoľko mimovládnych organizácií. Viac informácií: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1034&Lang=en

Výbor organizuje tlačovú konferenciu 4.novembra o 13:30 v Palais des Nations v Ženeve, na ktorej bude informovať o výsledkoch hodnotenia Slovenska a hodnotené budú aj ďalšie krajiny - Poľsko, Moldavsko, Jamajka, Kolumbia, Azerbajdžan a Maroko. Výsledky, známe ako záverečné pripomienky, budú zverejnené 4.novembra na tomto odkaze:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1034&Lang=en

Pre viac informácií a komunikáciu s médiami kontaktujte: Liz Throssell +41 (0) 22 917 9466 / +41 79 752 0488 ethrossell[at]ohchr.org

Viac informácií

Členovia Výboru OSN pre ľudské práva sú nezávislí ľudskoprávni experti vybraní z celého sveta. Vo Výbore pracujú ako odborníci nie zástupcovia členských štátov. Záverečné pripomienky Výboru sú nezávislým hodnotením toho, ako členské štáty dodržiavajú svoje zmluvné ľudskoprávne záväzky. Viac informácií:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx

50. výročie Medzinárodnej listiny ľudských práv

V roku 2016 si pripomenieme 50. výročie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR). Tieto dokumenty spolu so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv tvoria Medzinárodnú listinu ľudských práv. Počas roka prebieha kampaň Úradu OSN pre ľudské práva "Naše práva, naše slobody, navždy" zameraná na zvýšenie informovanosti o oboch paktoch. Sústreďuje sa na nadčasové témy práv a slobôd, najmä na slobodu bez strachu, slobodu prejavu, slobodu vierovyznania a slobodu bez chudoby. Viac o kampani:

http://2covenants.ohchr.org

Twitter: @UNHumanRights
Facebook: unitednationshumanrights
Instagram: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr