Tlačové správy

Len pre informáciu, neslúži ako oficiálny dokument.

UNIS/NAR/1344
1.marec 2018

INCB vyzýva na väčšie investície do služieb v oblasti drogovej závislosti, keďže väčšine užívateľov chýba prístup k liečbe

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2017:

• zdôrazňuje, že potreba liečby a rehabilitácie výrazne prevyšuje dostupnosť týchto služieb
• nalieha na vlády, aby kládli väčší dôraz na liečbu a rehabilitáciu namiesto zameriavania sa na prevenciu
• apeluje na vlády, aby investovali do služieb v oblasti liečby a rehabilitácie, so zvláštnym ohľadom na potreby niektorých skupín
• pripomína štátom ich záväzok poskytnúť liečbu osobám s poruchami súvisiacimi s drogami
• vyzýva medzinárodné spoločenstvo a Afganistan, aby spolupracovali na prehodnotení svojej reakcie na stav v oblasti drog v krajine
• opätovne potvrdzuje, že legalizácia marihuany na nelekárske účely nie je v súlade so záväzkami štátov vyplývajúcimi s medzinárodných dohovorov na kontrolu drog.

VIEDEŇ, 1.marec (Informačná služba OSN) - Výročná správa Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok (INCB), ktorá bola dnes zverejnená, varuje, že v celosvetovom meradle má prístup k liečbe drogovej závislosti len každý šiesty človek. Ak aj je dostupná, jej kvalita je často nízka a nie vždy v súlade s medzinárodnými štandardami.     

Situáciu zhoršuje, že užívatelia drog sú na celom svete stigmatizovaní, čo nielenže vážne ohrozuje ich príležitosti liečby a prístup k nej, ale aj ich možnosti opätovného zaradenia sa do spoločnosti.  

Služby v oblasti liečby často neberú do úvahy osobitné potreby

Výročná správa vyzýva vlády, aby urobili viac v oblasti liečby, rehabilitácie a reintegrácie osôb s poruchami súvisiacimi s drogami a zvlášť brali ohľad na niektoré osobitné sociálne skupiny. Správa pripomína, že rôzne skupiny ľudí vrátane žien alebo sociálne marginalizovaných jednotlivcov ako napríklad migrantov a utečencov, často nemajú prístup k liečbe, ktorá by brala do úvahy ich špecifické potreby.   

Ako sa vyjadril prezident INCB Dr. Viroj Sumyai, "je dôležité, aby vlády chránili a podporovali práva všetkých osôb s poruchami súvisiacimi s drogami. Medzinárodné dohovory na kontrolu drog zaväzujú všetky zmluvné štáty, aby urobili akékoľvek možné opatrenia na prevenciu užívania látok ako aj na včasnú identifikáciu, liečbu, osvetu, následnú starostlivosť, rehabilitáciu a sociálnu starostlivosť postihnutých osôb."      

Liečba drogovej závislosti patrí pod právo na zdravie

V tohtoročnej výročnej správe INCB zdôrazňuje, že na prístup k liečbe drogovej závislosti je potrebné nazerať ako na súčasť práva na zdravie.  

Znižovanie dopytu po drogách je spojené s dvoma rozdielnymi, i keď prekrývajúcimi sa prístupmi: prvý sa snaží ľuďom zabrániť, aby začali brať drogy, a druhý sa sústreďuje na liečbu a rehabilitáciu ľudí s poruchami súvisiacimi s drogami. V tomto zmysle INCB vyzýva vlády, aby venovali náležitú pozornosť prijímaniu stratégií, ktoré sa zameriavajú na návykové užívanie drog a zároveň sa venovali prevencii, liečbe aj rehabilitácii.

Sedemdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv  

Tento rok, v roku 2018, si pripomíname niekoľko výročí: 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948), ďalej 25.výročie Viedenskej deklarácie a Akčného programu prijatého na Svetovej konferencii o ľudských právach (1993) a 30.výročie prijatia Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (1988).  

V tejto súvislosti INCB opäť vyzýva krajiny, aby zabezpečili plný súlad všetkých prijatých opatrení na kontrolu drog s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami a normami. 

Táto výzva sa týka ochrany a zaručenia práva na zdravie, práva užívateľov drog a obvinených z trestných činov súvisiacich s drogami ako aj zabezpečenia primeranej odpovede pri zaoberaní sa otázkou porušenia zákona v súvislosti s užívaním drog vrátane zrušenia trestu smrti v prípade trestného činu súvisiaceho s drogami. INCB zároveň znova opakuje, že ostro odsudzuje riešenie drogovej trestnej činnosti bez riadneho súdu.       

Otázka globálnych rozdielov v prístupe k analgetikám

V rámci zabezpečovania prístupu k zdravotným službám, INCB zdôrazňuje akútnu potrebu venovať sa globálnym rozdielom v prístupe k analgetikám a znižovať rozdiely v prístupe ku kontrolovaným omamným a psychotropným látkam na lekárske a vedecké účely. Tieto rozdiely majú neadekvátny dopad na nízkopríjmové a strednopríjmové krajiny na celom svete, kde nie je dostatočný prístup k omamným a psychotropným látkam. 

INCB ďalej zdôrazňuje, že štáty sú povinné urobiť v tejto veci urýchlene opatrenia, odstrániť právne a politické prekážky, ktoré bránia prístupu k liekom a predovšetkým zvyšovať povedomie a budovať kapacity medzi pracovníkmi v zdravotníckej starostlivosti a relevantnými úradmi v krajine. To zahŕňa aj zabezpečenie prístupu k liekom potrebným na liečbu drogovej závislosti. Neprimerané obmedzenia pri poskytovaní liečby, ktorá využíva kontrolované lieky sú v protiklade s princípmi zakotvenými v práve na zdravie.       

Legislatíva upravujúca používanie marihuany na nelekárske účely porušuje medzinárodné záväzky týkajúce sa legalizácie marihuany na nelekárske účely. INCB opätovne zdôrazňuje, že takýto spôsob používania by bol v protiklade s medzinárodnými dohovormi na kontrolu drog. Obmedzenie používania kontrolovaných látok na nelekárske a vedecké účely, je základným princípom medzinárodných dohovorov na kontrolu drog, ktoré nepripúšťajú žiadnu výnimku.      

Udržateľná medzinárodná podpora pre Afganistan

Úrad taktiež vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prehodnotilo svoje priority v rámci svojej podpory pre Afganistan v kontexte znepokojivého stavu kontroly drog v krajine.  

Snahy stabilizovať krajinu nebude možné dlhodobo udržať bez účinného boja proti ilegálnemu obchodu s drogami v krajine. Úrad opätovne opakuje medzinárodnému spoločenstvu, že oblasť kontroly drog je prierezovou otázkou. Chudobu, vzbury, terorizmus a prekážky rozvoja bude možné riešiť, len ak sa budeme efektívne venovať kontrole drog na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.   

***

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) je nezávislý orgán založený v roku 1961 na základe Dohovoru o omamných látkach, s poslaním monitorovať a podporovať vlády v dodržiavaní troch medzinárodných dohovorov na kontrolu drog. Jeho 13 členov volí Hospodárska a sociálna rada na päť rokov. 

* *** *

Viac informácií:

Sekretariát INCB
Kontakt pre médiá: (+43-1) 26060 4163
E-mail: secretariat[at]incb.org
Webstránka: www.incb.org