Sporočila za javnost

UNIS/INF/260
18. februar 2008

Mednarodna leta, dnevi in tedni Združenih narodov za leto 2008

Dunaj, 18. februar (Informacijska služba urada OZN) -  v letu 2008 bodo Združeni narodi praznovali spodaj navedena mednarodna leta, dneve in tedne.

Mednarodna leta

Mednarodno leto jezikov

Generalna skupščina je 16. maja 2007 proglasila leto 2008 kot mednarodno leto jezikov ter pozvala države članice in Sekretariat Združenih narodov k zavzemanju za ohranjanje in zaščito vseh jezikov, ki jih uporabljajo svetovna ljudstva (resolucija 61/266). Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je povabila k prevzemu vloge vodilne agencije za to leto.

Generalna skupščina je obenem določila obdobje med 12. septembrom 2007 in 11. septembrom 2008 kot leto obeležitve tisočletja Etiopije in pozdravila odločitev Svetovne zdravstvene skupščine k vsakoletni proslavitvi dneva malarije ob 25. aprilu ali katerem koli drugem dnevu, za katerega bi se odločile posamezne države članice.

Mednarodno leto zdravstvenega varstva

V globoki zaskrbljenosti nad nezadostnim napredkom v zagotavljanju dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev v državah v razvoju ter ob zavedanju posledic, ki jih ima pomanjkljiva zdravstvena oskrba na zdravje ljudi, na zmanjševanje revščine ter na gospodarski in socialni razvoj, je Generalna skupščina 20. decembra 2006 sprejela odločitev o proglasitvi leta 2008 kot mednarodnega leta zdravstvenega varstva (resolucija 61/192). Skupščina je osrednjo vlogo za to leto podelila Oddelku za ekonomsko-socialne zadeve.

Generalna skupščina je spodbudila vse države, kakor tudi sistem Združenih narodov in vse stale pomembne vpletene strani, da izkoristijo to leto za izboljševanje zavedanja o pomembnosti zdravstvenega varstva in k pospeševanju ukrepanja na vseh ravneh. Države, pa tudi znotraj-regionalne, regionalne in mednarodne organizacije ter ostale pomembne vpletene strani, vključno s privatnim sektorjem in civilno družbo, je pozvala k prostovoljnim prispevkom v znak podpore temu letu.

Leto krompirja

Generalna skupščina je z resolucijo 60/191, sprejeto 22. decembra 2005, razglasila leto 2008 za mednarodno leto krompirja. S tem dejanjem je Skupščina potrdila potrebo k pritegnitvi svetovne pozornosti k vlogi, ki jo lahko igra krompir v zagotavljanju zadostne oskrbe s prehrano in v zmanjševanju revščine ter v doseganju zastavljenih mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, tudi Milenijskih razvojnih ciljev. K pomoči pri izpeljavi načrtov za to leto je povabila Organizacijo ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) v sodelovanju z nacionalnimi vladami, Programom Združenih narodov za razvoj (UNDP), Svetovalno skupino za mednarodno raziskovanje v kmetijstvu in v sodelovanju drugimi pomembnimi organizacijami znotraj sistema Združenih narodov ter nevladnimi organizacijami.

Pred tem je Skupščina razglasila leto 2004 kot mednarodno leto riža, s čimer je bil riž priznan kot osnovno živilo, na katerem temelji prehrana več kot polovice svetovnega prebivalstva (resolucija 57/162 z dne 16. decembra 2002). Kakor zdaj je tudi takrat potrdila potrebo po dvigu zavedanja pomena riža v lajšanju težav revščine in podhranjenosti ter ponovno pritrdila nujnosti pritegnitve svetovne pozornosti k vlogi, ki jo lahko ima riž v doseganju zastavljenih mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, vključno z Milenijskimi razvojnimi cilji.

Mednarodno leto planeta Zemlje

Generalna skupščina je 22. decembra 2005 postavila leto 2008 za mednarodno leto planeta Zemlje (resolucija 60/192). S tem je priznala ključno vlogo, ki jo lahko ima to leto za izboljšanje zavedanja javnosti o pomembnosti trajnostnega razvoja Zemljinih procesov in virov; preprečevanja, zmanjševanja in blaženja naravnih katastrof; izboljšanja sposobnosti trajnostnega upravljanja z viri; ter  pomembnosti njenega prispevka k desetletju Združenih narodov za izobraževanje za trajnostni razvoj (2005-2014).

Skupščina je dodelila vlogo vodilne agencije in osrednjega akterja za to leto Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) v sodelovanju s Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) in drugimi pomembnimi telesi ZN, Mednarodno zvezo za geološke znanosti ter drugimi združenji in skupinami s celega sveta, ki se ukvarjajo s preučevanjem Zemlje.

2008-2009 Mednarodno leto učenja o človekovih pravicah

(za obdobje enega leta, začenši z 10. decembrom 2008)

Generalna skupščina je proglasila leto, ki začenja z 10. decembrom 2008, kot mednarodno leto učenja o človekovih pravicah, ki naj bo namenjeno aktivnostim razširjanja in poglabljanja učenja na področju človekovih pravic na podlagi načel univerzalnosti, nedeljivosti, soodvisnosti, nepristranskosti, objektivnosti in ne-ločevanja ter konstruktivnega dialoga in sodelovanja (resolucija 62/171 z dne 18. decembra 2007). Namen je izboljšanje uveljavljanja in zaščite vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do razvoja.

Dnevi in tedni leta

27. januar Mednarodni dan obeležitve spomina na žrtve holokavsta

20. februar (začenši z letom 2009) Svetovni dan socialne pravičnosti

21. februar Mednarodni dan maternega jezika

8. marec Dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru (Mednarodni dan žena)

21. marec Mednarodni dan odpravljanja rasne diskriminacije

Začenši z 21. marcem Teden solidarnosti z ljudstvi v boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji

22. marec Svetovni dan vode

23. marec Svetovni metereološki dan

25. marec Mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji

2. april Svetovni dan zavedanja avtizma

4. april Mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min

7. april Svetovni dan zdravja

23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj Svetovni dan svobode tiska

8. in 9. maj Čas spomina in sprave za tiste, ki so izgubili življenja med drugo svetovno vojno

15. maj Mednarodni dan družin

17. maj Svetovni dan telekomunikacij

17. maj Svetovni dan informacijske družbe

21. maj Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

22. maj Mednarodni dan biološke raznolikosti

Začenši s 25. majem Teden solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja

29. maj Mednarodni dan mirovnikov Združenih narodov

31. maj Svetovni dan brez tobaka

4. junij Mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja

5. junij Svetovni dan okolja

17. junij Svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav

20. junij Svetovni dan beguncev

23. junij Dan javne službe Združenih narodov

26. junij Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prekupčevanju

26. junij Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

5. julij (prvo soboto v juliju) Mednarodni dan zadrug

11. julij Svetovni dan prebivalstva

9. avgust (do 9. avgusta 1014) Mednarodni dan svetovnega domorodnega ljudstva

12. avgust Mednarodni dan mladine

23. avgust Mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno ukinitev

8. september Mednarodni dan pismenosti

15. september Mednarodni dan demokracije

16. september Mednarodni dan zaščite ozonskega plašča

21. september Mednarodni dan miru

September (v zadnjem tednu septembra) Mednarodni dan pomorstva

1. oktober Mednarodni dan starostnikov

2. oktober Mednarodni dan nenasilja

4.-10. oktober Svetovni teden vesolja

5. oktober Svetovni dan učiteljev

6. oktober (prvi ponedeljek v oktobru) Svetovni dan naravnega okolja

8. oktober (druga sreda v oktobru) Mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč

9. oktober Svetovni dan pošte

10. oktober Svetovni dan duševnega zdravja

16. oktober Mednarodni dan kmečkih žena

16. oktober Svetovni dan hrane

17. oktober Svetovni dan odpravljanja revščine

24. oktober Dan Združenih narodov

24. oktober Svetovni dan informiranja o razvoju

24.-30. oktober Teden razoroževanja

6. november Mednarodni dan preprečevanja izkoriščanja okolja v času vojne in oboroženega konflikta

14. november Svetovni dan boja proti diabetesu

16. november Mednarodni dan strpnosti

16. november (tretjo nedeljo v novembru) Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

20. november Dan industrializacije Afrike

20. november Svetovni dan otrok

21. november Svetovni dan televizije

25. november Mednarodni dan odprave nasilja proti ženskam

29. november Mednarodni dan solidarnosti s palestinskim ljudstvom

1. december Svetovni dan boja proti AIDSU

2. december Mednarodni dan odprave suženjstva

3. december Mednarodni dan invalidnih oseb

5. december Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj

7. december Mednarodni dan civilnega letalstva

9. december Mednarodni dan boja proti korupciji

10. december Dan človekovih pravic

11. december Mednarodni dan gora

18. december Mednarodni dan migrantov

19. december Dan Združenih narodov sodelovanja med državami Juga

20. december Mednarodni dan človeške solidarnosti

* *** *