Tlačové správy

UNIS/INF/260
18.február 2008

Medzinárodné roky, dni a týždne vyhlásené OSN na rok 2008

Viedeň, 18.február (Informačný servis OSN) - V roku 2008 si bude OSN pripomínať tieto medzinárodné roky, dni a týždne.

Medzinárodné roky

Medzinárodný rok jazykov

16. mája 2007 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2008 za Medzinárodný rok jazykov a vyzvalo členské štáty a sekretariát OSN, aby podporovali zachovávanie a ochranu všetkých jazykov používaných ľuďmi na celom svete (rezolúcia 61/266). Zároveň Zhromaždenie vyzvalo Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), aby sa pre tento rok stala vedúcou agentúrou.

Zhromaždenie ďalej uznalo obdobie od 12.septembra 2007 do 11.septembra 2008 za rok pripomínajúci Etiópske milénium a privítalo rozhodnutie zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne si pripomínať Deň malárie 25. apríla alebo iný deň či dni, podľa rozhodnutia členských štátov. 

Medzinárodný rok sanitárnych služieb

Valné zhromaždenie, hlboko znepokojené nedostatočným pokrokom v zabezpečovaní prístupu k základným sanitárnym službám v rozvojových krajinách a vedomé si dopadu nedostatku hygieny na ľudské zdravie, znižovanie chudoby, na ekonomický a sociálny rozvoj a na životné prostredie, sa 20.decembra 2006 rozhodlo vyhlásiť rok 2008 za Medzinárodný rok sanitárnych služieb (rezolúcia 61/192). Zhromaždenie požiadalo Oddelenie Hospodárskych a sociálnych záležitostí, aby sa pre tento rok stalo hlavným sprostredkovateľom. 

Zhromaždenie povzbudzuje všetky štáty ako aj systém OSN a všetkých ďalších relevantných aktérov, aby tento rok využili na zvýšenie povedomia o dôležitosti sanitárnych služieb a podporili rôzne akcie na všetkých úrovniach. Vyzýva štáty ako aj subregionálne, regionálne a medzinárodné organizácie a ďalších relevantných aktérov, vrátane súkromného sektora a občianskej spoločnosti, aby dobrovoľne prispeli k podpore tohto roka.  

Rok zemiakov

V rezolúcii 60/191 Valné zhromaždenie 22.decembra 2005 vyhlásilo rok 2008 za Medzinárodný rok zemiakov. Týmto aktom Zhromaždenie potvrdilo potrebu sústrediť svetovú pozornosť na úlohu, ktorú zemiaky môžu zohrať v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a odstraňovaní chudoby a v napĺňaní medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov, vrátane Miléniových rozvojových cieľov. Vyzvalo Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), aby v spolupráci s vládami, Rozvojovým programom OSN (UNDP), Poradnou skupinou pre oblasť medzinárodného poľnohospodárskeho výskumu a inými relevantnými organizáciami systému OSN ako aj mimovládnymi organizáciami podporila realizáciu tohto roka.   

V predchádzajúcom období Zhromaždenie vyhlásilo rok 2004 za Medzinárodný rok ryže, poukazujúc tak na to, že ryža predstavuje hlavnú potravinu pre viac ako polovicu svetovej populácie (rezolúcia 57/162 zo 16.decembra 2002). Taktiež potvrdila potrebu zvýšiť povedomie o tom, akú úlohu môže ryža zohrať v dosahovaní medzinárodne dohodnutých cieľov, vrátane tých, o ktorých hovorí Miléniová deklarácia.

Medzinárodný rok planéty Zeme

Valné zhromaždenie 22.decembra 2005 vyhlásilo rok 2008 za Medzinárodný rok planéty Zeme (rezolúcia 60/192). Týmto aktom vzalo na vedomie to, akú významnú úlohu by mohol tento rok zohrať pri zvyšovaní povedomia o dôležitosti trvalo udržateľného rozvoja vo vývoji a zdrojoch Zeme; v prevencii, znižovaní a zmierňovaní prírodných katastrof; budovaní kapacity pre trvalo udržateľné riadenie zdrojov; ako aj významný príspevok tohto roku k Dekáde OSN vzdelávania v oblasti udržateľného rozvoja (2005 - 2014).

Zhromaždenie určilo Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) za vedúcu agentúru a hlavného sprostredkovateľa pre tento rok, ktorá bude organizovať príslušné aktivity v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) a ostatnými relevantnými orgánmi OSN ako aj s Medzinárodnou úniou geologických vied a ďalšími spoločnosťami a zoskupeniami z oblasti vedy o planéte Zem pôsobiacimi na celom svete. 

2008 - 2009:  Medzinárodný rok vedomostí o ľudských právach

(na jeden rok, začína 10.decembra 2008)

Valné zhromaždenie vyhlásilo rok začínajúci 10. decembra 2008 za Medzinárodný rok vedomostí o ľudských právach založený na princípoch univerzálnosti, nedeliteľnosti, vzájomnej závislosti, nestrannosti, objektívnosti, neselektívnosti, konštruktívnom dialógu a spolupráci (rezolúcia 62/171 z 18. decembra 2007). Jeho cieľom bude zvýšiť podporu a ochranu všetkých ľudských práv a základných slobôd, vrátane práva na rozvoj.

Výročné dni a týždne

27. január - Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu

20. február (začína v roku 2009) - Svetový deň sociálnej spravodlivosti

21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka

8. marec - Deň OSN za práva žien a medzinárodný mier (Medzinárodný deň žien)

21. marec - Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

Začínajúc 21. marca - Týždeň solidarity s ľuďmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

22. marec - Svetový deň vody

23. marec - Svetový meteorologický deň

25. marec - Medzinárodný deň pamiatky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi

2. apríl - Svetový deň autistov

4. apríl - Medzinárodný deň povedomia o baniach a pomoci pri banskej činnosti

7. apríl - Svetový deň zdravia

23. apríl - Svetový deň knihy a autorských práv

3. máj - Svetový deň slobody tlače

8. a 9. máj - Pripomenutie si a zmierenie s tými, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny

15. máj - Svetový deň rodín

17. máj - Svetový deň telekomunikácií

17. máj - Svetový deň informačnej spoločnosti

21. máj - Svetový deň kultúrnej diverzity, dialógu a rozvoja

22. máj - Medzinárodný deň biologickej diverzity

Začínajúc 25. mája - Týždeň solidarity s národmi z nesamosprávnych území

29. máj - Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN

31. máj - Svetový deň bez tabaku

4. jún - Medzinárodný deň nevinných detí, ktoré sa stali obeťami agresie

5. jún - Svetový deň životného prostredia

17. jún - Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a suchu

20. jún  - Svetový deň utečencov

23. jún - Deň OSN verejnej služby

26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ich ilegálnemu obchodovaniu

26. jún - Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia

5. júl (prvá júlová sobota) - Medzinárodný deň družstiev

11. júl - Svetový deň populácie

9. august (až do 9. augusta 2014) - Medzinárodný deň domorodého obyvateľstva

12. august - Medzinárodný deň mládeže

23. august - Medzinárodný deň spomienky na obchodovanie s otrokmi a jeho zrušenie

8. september - Medzinárodný deň gramotnosti

15. september - Medzinárodný deň demokracie

16. september - Medzinárodný deň zachovania ozónovej vrstvy

21. september - Medzinárodný deň mieru

September (posledný septembrový týždeň) - Svetový námorný deň

1. október - Medzinárodný deň starších ľudí

2. október - Medzinárodný deň nenásilia

4. - 10. október - Svetový týždeň vesmíru

5. október - Svetový deň učiteľov

6. október (prvý októbrový pondelok) - Svetový deň biotopov

8. október (druhá októbrová streda) - Medzinárodný deň znižovania prírodných katastrof

9. október - Svetový deň pošty

10. október - Svetový deň mentálneho zdravia

15. október - Medzinárodný deň vidieckych žien

16. október - Svetový deň potravín

17. október - Medzinárodný deň odstraňovania chudoby

24. október -  Deň OSN

24. október - Svetový deň informácií o rozvoji

24. - 30. október - Týždeň odzbrojovania

6. november - Medzinárodný deň prevencie zneužívania životného prostredia vo vojne a v ozbrojených konfliktoch

14. november - Svetový deň diabetu

16. november - Medzinárodný deň tolerancie

16.november (tretia novembrová nedeľa) - Svetový deň spomienky na obete cestných nehôd

20. november - Deň industrializácie Afriky

20. november - Svetový deň detí

21. november - Svetový deň televízie

25. november - Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách

29. november - Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom

1. december - Svetový deň AIDS

2. december - Medzinárodný deň zrušenia otroctva

3. december - Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb

5. december - Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj

7. december - Medzinárodný deň civilného letectva

9. december - Medzinárodný deň proti korupcii

10. december - Deň ľudských práv

11. december - Medzinárodný deň hôr

18. december - Medzinárodný deň migrantov

19. december - Deň OSN pre spoluprácu Juh-Juh

20. december - Medzinárodný deň ľudskej solidarity

* *** *

 

Pre informáciu médií • nenahradzuje oficiálny záznam