Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/037
4.marec 2008

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk

8. marec 2008

Dunaj, 8.marec (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Na Svetovnem vrhu 2005 so vlade vseh držav skupno sklenile, da je "napredek za ženske napredek za vse". Vendar pa je pregled nad implementacijo Pekinške platforme za ukrepanje po desetih letih pokazal na resen prepad med političnimi cilji in dejansko prakso v številnih državah. Pomanjkanje politične volje je razvidno na najbolj očiten možni način: s pomanjkanjem sredstev in neustreznimi proračunskimi razdelitvenimi postavkami. Iz tega razloga se izbrana tema letošnjega mednarodnega dneva žensk glasi "vlaganje v ženske in dekleta".

Tovrsten neuspeh v zagotavljanju sredstev ne le spodkopava naša prizadevanja za enakost spolov in izboljšanje položaja žensk nasploh; prav tako zavira naša prizadevanja za dosego Milenijskih razvojnih ciljev. Na osnovi dolgih in neovrgljivih izkušenj vemo, da ima vlaganje v ženske in dekleta multiplikatorski učinek na produktivnost in vzdržno gospodarsko rast. Noben drugi ukrep ni tako ključnega pomena za napredek v izobraževanju in zdravstvu, vključno s preprečevanjem okužbe z virusom HIV/AIDS-em. Nobena druga politika nima tolikšnega vpliva na izboljšanje kvalitete prehranjevanja ali na zmanjševanje smrtnosti novorojencev in mater.

Vendarle pa je bil narejen določen napredek, na katerem je možno graditi naprej. Mobilizirana so bila finančna sredstva za povečevanje zaposlovanja žensk, okrepitev vloge mikrofinanc, spodbujanje odobritve posojil podjetjem za ženske in za reformo sistema javnih financ. Več kot 50 držav je že sprožilo proračunske pobude, prilagojene kazalcu spola. Privatni sektor povečuje napore za financiranje ženske ekonomske neodvisnosti in ženski skladi in združenja se začenjajo uveljavljati kot inovativni viri financiranja.

Vendar pa moramo storiti več. Vsi mi, ki smo del mednarodne skupnosti - vlade, multilateralne organizacije, bilateralne institucije in privatni sektor - moramo napraviti izračun glede višine ekonomskih stroškov zaradi še zmeraj prisotne neenakosti med spoloma ter glede sredstev, ki so potrebna, da se to odpravi. Ustvariti moramo mehanizme, ki bodo spremljali vlaganja v doseganje enakosti med spoloma. Na redni ravni moramo nadzorovati način prerazdelitve sredstev in o tem poročati. Nacionalne proračune, kakor tudi mednarodne tokove pomoči, moramo prilagoditi dejanskim potrebam ter zagotoviti, da se tudi vzdržno izvajajo.

Tudi v družini Združenih narodov moramo bolje uskladiti potrebe oziroma povpraševanje na eni strani z viri na drugi. Viri, ki so na voljo za zagotavljanje enakosti med spoloma, morajo postati bolj vzdržni oziroma trajnejši ter bolj predvidljivi - predvsem na regionalni in nacionalni ravni. In da bi lahko dosegli resnične spremembe, mora biti financiranje naših mehanizmov s področja enakopravnosti med spoloma na ustrezni ravni glede na izzive, s katerimi se soočamo. Trdno verjamem, da bi lahko eno dinamično in okrepljeno telo, ki bi se ukvarjalo z vprašanjem spola, in ki bi v sebi združilo različne vire, ki so trenutno razpršeni med večimi tovrstnimi strukturami, bolj uspešno pritegnilo sredstva s strani sponzorske skupnosti. Z mobiliziranjem silnic sprememb na globalni ravni in navdihovanjem za dosego boljših rezultatov na nacionalni ravni, bi tovrstno telo bolje služilo spodbujanju našega cilja izboljšanja položaja žensk in dosege enakosti med spoloma na vseh koncih sveta. Države članice z vso nujnostjo pozivam, naj zberejo dovolj politične volje, da se posvetovanja o tej problematiki uspešno zaključijo.

Letošnje leto smo se znašli na polovici dirke za dosego Milenijskih razvojnih ciljev do zadanega datuma v letu 2015. Le z vlaganjem v ženske in dekleta po vsem svetu lahko pričakujemo, da bomo naš cilj  tudi dejansko dosegli. Zavežimo se, na ta mednarodni dan žensk, da bomo stopili skupaj za dosego tega cilja.

* *** *