Tlačové správy

UNIS/SGSM/037
4. marec 2008

Generálny tajomník

Odkaz k medzinárodnému dňu žien

8. marec 2008

VIEDEŇ, 8. marec (Informačná služba OSN) - Na Svetovom summite 2005 sa všetky vlády zhodli na tom, že "pokrok pre ženy je pokrokom pre všetkých". Avšak revízia implementácie Pekinskej akčnej platformy v mnohých krajinách odhalila zásadné rozdiely medzi politikou a praxou. Nedostatok politickej vôle sa odráža v najpresvedčivejšom argumente: nedostatok zdrojov a nedostatočné rozpočtové príspevky. Preto sa témou tohtoročného Medzinárodného dňa žien stali "Investície do žien a dievčat".

Toto zlyhávanie v oblasti financovania podkopáva nielen naše úsilie v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien ako také, ale taktiež bráni aj našim snahám dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele. Z našej dlhej a nepopierateľnej skúsenosti vieme, že investovanie do žien má multiplikačný efekt na produktivitu a udržateľný ekonomický rast. Žiadne opatrenie nie je v urýchľovaní pokroku v oblasti vzdelávania a zdravia ako aj prevencie HIV/ AIDS dôležitejšie. Žiadna iná politika nemá takú šancu zlepšiť výživu alebo znížiť úmrtnosť detí a matiek.

Dosiahli sme už určitý pokrok, na ktorom môžeme stavať ďalej. Vložili sme finančné zdroje do zvyšovania zamestnanosti žien, zvyšovania postavenia mikrofinancovania, poskytovania úveru podnikom pre ženy a riadenia reforiem verejných financií. Viac ako 50 krajín zaviedlo iniciatívu rodovo citlivých rozpočtov. Súkromný sektor zvyšuje svoje snahy financovať posilňovanie ekonomického postavenia žien a ženské fondy a nadácie sa ukazujú ako inovatívne zdroje financovania.            

Ale my musíme urobiť viac. My všetci, čo patríme do medzinárodného spoločenstva - vlády, multilaterálne organizácie, bilaterálne inštitúcie a aj súkromný sektor - potrebujeme počítať s ekonomickými nákladmi pretrvávajúcej rodovej nerovnosti a zdrojmi, ktoré potrebujeme na to, aby sme ju napravili. Potrebujeme vytvoriť mechanizmy na sledovanie investícií do rodovej rovnosti. Potrebujeme monitorovať a pravidelne podávať správy o prerozdeľovaní zdrojov. Potrebujeme prispôsobiť domáce rozpočty rovnako ako aj medzinárodné toky pomoci na reálne potreby a zabezpečiť ich udržateľnosť.

Aj v my v systéme OSN potrebujeme lepšie prepojiť dopyt so zdrojmi. Uvoľnené zdroje na gender mainstreaming musia byť viac udržateľné a predvídateľné, a to najmä na regionálnej úrovni a úrovni jednotlivých krajín. A na to, aby sme skutočne niečo ovplyvnili, potrebujú naše rodovo citlivé mechanizmy financovanie, ktoré bude priamo úmerné ich výzvam. Ja pevne verím, že jedna dynamická a posilnená inštitúcia, zjednocujúca zdroje rozptýlené do viacerých štruktúr, by pritiahla viac zdrojov z komunity donorov. Takáto inštitúcia by zmobilizovaním síl zmeny na globálnej úrovni a inšpirovaním lepších výsledkov na úrovni jednotlivých krajín dosiahla lepšie pokroky v našej otázke posilňovania postavenia žien a realizácie rodovej rovnosti na celom svete. Vyzývam členské štáty, aby nazbierali politickú vôľu a doviedli diskusie o tejto otázke do zdarného konca. 

Tento rok sa nachádzame v strede nášho závodu o splnenie Miléniových rozvojových cieľov na rok 2015. Len vďaka investíciám do žien a dievčat na celom svete môžeme očakávať, že dorazíme do nášho cieľa. A v tento Medzinárodný deň žien sa odhodlajme v tomto poslaní zjednotiť.

   * *** *