Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/053
24. junij 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-mun:

"Nihče ne bi smel biti stigmatiziran ali diskriminiran zaradi svoje odvisnosti od drog"

Sporočilo ob Mednarodnem dnevu boja proti zlorabi in nezakoniti preprodaji drog, 26. junij 2008

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba ZN) - Pred desetimi leti so v odgovor na resnost svetovnega problema z drogami države članice Združenih narodov sklicale Posebno zasedanje Generalne skupščine, kjer so se zavezale k odločnemu načrtu delovanja za zmanjšanje tako dobave kot tudi povpraševanja po drogah.

Danes droge še zmeraj uničujejo življenja, hranijo in proizvajajo kriminal ter predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoju. Hkrati pa danes bolje razumemo, kako se soočiti z zlorabo in preprodajo drog. Odločevalci in oblikovalci politik se lahko opirajo na rastoče dokazno gradivo o odvisnosti od in o trendih uporabe drog. Mednarodno sodelovanje in tehnična pomoč izboljšujeta zmožnosti uveljavljanja prava. Povečana razvojna pomoč pomaga zmanjševati revščino in prodajo nezakonitih pridelkov s tem, ko daje kmetom trajnostne alternative. Večje osredotočanje na preventivo in zdravljenje postavlja zdravje v središče strategij nadzora nad drogami in pomaga upočasnjevati širjenje HIV/AIDS. Prisoten je tudi rastoč konsenz, tako znotraj skupnosti kot tudi med državami, da je nadzor nad drogami deljena odgovornost, v kateri imamo vsi svojo vlogo.

V zmanjševanju naše ranljivosti v odnosu do drog nas še zmeraj čaka ogromno dela. Države s šibkimi pravosodnimi sistemi in omejenimi zmožnostmi uveljavljanja prava potrebujejo pomoč pri brzdanju nezakonite trgovine z drogami, ki je odgovorna za razrast kriminala, korupcije in stabilnosti in ki v končni fazi ogroža tudi uspešno uresničitev Milenijskih razvojnih ciljev.

Ob obeležitvi 60. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic bi rad vse države članice spomnil na njihovo odgovornost polnega spoštovanja pravic tistih zapornikov, ki so odvisni od drog ali pa so zaprti zaradi zločinov, povezanih z drogami. Posebno je treba spoštovati njihovo pravico do življenja in poštenega sojenja. Prav tako pozivam države članice, da zagotovijo, da je ljudem, ki se borijo z zasvojenostjo od drog, omogočen enakopraven dostop do  zdravstvenih in socialnih storitev. Nihče ne bi smel biti stigmatiziran ali diskriminiran zaradi svoje odvisnosti od drog.

Naši skupni, združeni napori so skozi preteklo desetletje izjemno izboljšali naše razumevanje problema drog na svetovni ravni in so okrepili naše zmožnosti in odločenost za zmanjšanje škode, ki jih droge povzročajo posameznikom, njihovim bližnjim, skupnostim in državam. Prevzemimo, na ta Mednarodni dan boja proti zlorabi drog, vsak svojo odgovornost v preprečevanju in zmanjševanju škode, ki jo povzročajo droge, in na ta način zgradimo bolj zdrav in varnejši svet.

* *** *