Tlačové správy

UNIS/SGSM/053
24. jún 2008

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Nikto by nemal byť stigmatizovaný alebo diskriminovaný z dôvodu svojej závislosti na drogách"

Odkaz k Medzinárodnému dňu boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, 26. júna 2008

VIEDEŇ, 26. júna (Informačná služba OSN) - Pred desiatimi rokmi členské štáty OSN ako súčasť reakcie na vážnosť celosvetového problému drog zvolali zvláštne zasadanie Valného zhromaždenia, na ktorom sa zaviazali k ráznemu akčnému plánu, ktorý mal za cieľ znížiť ponuku a zároveň aj dopyt po drogách.  

Dnes drogy naďalej ničia životy ľudí, prispievajú ku kriminalite a ohrozujú trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň však lepšie rozumieme tomu ako čeliť zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi. Politickí rozhodovatelia majú možnosť využiť narastajúce množstvo dôkazov ohľadom drogovej závislosti a trendov v užívaní drog. Medzinárodná spolupráca a technická asistencia pomáhajú zlepšovať schopnosť presadzovať zákon. Vyššia rozvojová pomoc prispieva k znižovaniu chudoby a predaja nelegálnej úrody tým, že sú farmárom ponúkané trvalo udržateľné alternatívy. Dôraznejšie zameranie sa na prevenciu a liečbu posúva zdravie do centra pozornosti stratégií drogovej kontroly a pomáha spomaliť šírenie HIV/ AIDS. Medzi komunitami a štátmi navyše čoraz viac prevláda konsenzuálny názor, že kontrola drog je zdieľanou zodpovednosťou, v ktorej všetci zohrávame svoju úlohu.

Stále však máme ešte čo robiť, aby sme zmiernili našu zraniteľnosť voči drogám. Štáty so slabým trestnoprávnym systémom a obmedzenou schopnosťou presadzovať zákon potrebujú pomoc pri znižovaní obchodovania s nelegálnymi drogami, ktoré šíria trestnú činnosť, korupciu a nestabilitu, a ktoré nakoniec ohrozujú úspešnú realizáciu Miléniových rozvojových cieľov.

Pri príležitosti osláv 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv pripomínam všetkým členským štátom ich zodpovednosť za maximálne rešpektovanie práv drogovo závislých väzňov alebo tých, ktorí sú vo väzbe pre trestné činy súvisiace s drogami, najmä čo sa týka ich práva na život a spravodlivý súd. Taktiež vyzývam členské štáty, aby zabezpečili, aby osoby, ktoré bojujú s drogovou závislosťou, mali rovnaký prístup k zdravotným a sociálnym službám. Nikto by nemal byť stigmatizovaný alebo diskriminovaný z dôvodu svojej závislosti na drogách.

Naše spoločné úsilie za posledných desať rokov výrazne zlepšilo naše chápanie drogového problému na celom svete a posilnilo našu schopnosť nachádzať riešenia a zmierňovať škodu, ktorú drogy spôsobujú jednotlivcom, ich blízkym, komunitám a štátom. Prevezmime v tento Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog našu zodpovednosť za prevenciu a znižovanie škôd, ktoré drogy spôsobujú a vybudujme tak zdravší a bezpečnejší svet.

* *** *