UNIS/INF/175
13. novembra 2006

Nová Medzinárodná Dohoda Ochraňuje Civilistov Pred Pozostatkami Vojny

Ženeve 13. novembra 2006 -- nová medzinárodná dohoda, ktorá včera vstúpila do platnosti,  vyžaduje od štátov a strán zúčastnených na ozbrojenom konflikte prijať čo najskôr po ukončení vojnového stavu špeciálne opatrenia na označenie a vyčistenie, odstránenie alebo zneškodnenie nevybuchnutej munície alebo opusteného výbušného materiálu.

Nový "Protokol V o výbušných pozostatkoch vojny," ktorý je súčasťou Konvencie o určitých konvenčných zbraniach, poskytuje dôležitý právny základ pre úsilie ochrániť civilné obyvateľstvo a humanitárne misie a organizácie v konfliktných zónach. Po ukončení prebiehajúcich vojenských operácií si musia strany zúčastnené na tejto dohode vymeniť informácie ohľadom použitého výbušného materiálu, v rátane povinnosti vzájomne poučiť o možnom nebezpečenstve alebo uskutočniť označenie a vyčistenie postihnutých oblastí.

Organizácia spojených národov po celom svete už dlho poskytuje pomoc pri odstraňovaní pozemných mín a výbušných pozostatkov vojny prostredníctvom akčného programu odstraňovania mín. Podľa Maxa Gaylarda, riaditeľa Úradu Spojených národov pre odstraňovanie mín, "Nám protokol pomôže vyzbrojiť sa zásadnými informáciami, a zabrániť tak civilným obetiam."

Protokol vyzýva štáty a ďalšie strany zúčastňujúce sa ozbrojeného konfliktu, poskytnúť humanitárnym misiám a organizáciám informácie o umiestnení výbušnej munície. "Všetci v Organizácii spojených národov sme to privítali," hovorí Gaylard. "Personál OSN a ďalších humanitárnych organizácií je často krát rozmiestnený v oblastiach, ktoré sú postihnuté rozmiestnením mín a iných výbušných pozostatkov vojny. Oceňujeme tak dodatočnú ochranu, ktorú poskytuje táto dohoda. V Bagdade boli napríklad výbušné pozostatky použité počas bombového útoku na Úrad OSN z roku 2003. Vyzývam všetky krajiny pristúpiť a dodržiavať túto dohodu."

Protokol V ku Konvencii o určitých konvenčných zbraniach

Čo je protokol V?

Protokol V je súčasťou medzinárodnej dohody, Konvencie o určitých konvenčných zbraniach, ktorá ukladá špecifické zákazy a obmedzenia na používanie určitých konvenčných zbraní, spôsobujúcich obzvlášť veľké zranenia. Tieto zákazy a obmedzenia sú popísané v Protokole V a ďalších štyroch protokoloch. Protokol V pokrýva výbušné pozostatky vojny (angl. - ERW), definujúc ich ako "nevybuchnutú muníciu a opustený výbušný materiál."

Čo hovorí protokol o odstraňovaní ERW?

"Po ukončení nepriateľských akcií a čo najskôr ako to je len možné zrealizovať, každý štát a strana zúčastňujúca sa ozbrojeného konfliktu by mala, okrem iného i) preskúmať a stanoviť stupeň nebezpečenstva, ktoré predstavujú ERW a ii) označiť a vyčistiť, odstrániť alebo zneškodniť ERW."

Aké sú ustanovenia ohľadom uchovávania záznamov?

"Strany by mali zaznamenávať a uchovávať informácie o použití výbušnej munície a poskytnúť relevantné informácie strane, ktorá má pod kontrolou oblasť a civilné obyvateľstvo v danej oblasti. Po ukončení nepriateľských akcií by stany mali bilaterálne umožniť prístup k takýmto informáciám aj stranám, ktoré disponujú kontrolou nad postihnutými oblasťami alebo urobiť tak prostredníctvom vzájomne uznanej tretej strany (ako napríklad OSN) alebo, na základe požiadavky, iným relevantným medzinárodným organizáciám..."

Ako ochraňuje protokol civilistov a humanitárnych pracovníkov pred ERW?

"Strany by mali prijať všetky možné preventívne opatrenia za účelom ochrániť civilistov a civilné objekty pred možným nebezpečenstvom a následkami ERW v oblastiach, nad ktorými disponujú kontrolou... Strany by mali i) ochraňovať, v čo najväčšej miere, humanitárne misie a organizácie pred ERW v oblastiach, ktoré kontrolujú, ii) na základe vyzvania poskytnúť informácie o umiestnení ERW."

Ako môžu štáty získať medzinárodnú pomoc?

"Strany majú právo požiadať and získať pomoc od iných strán pri narábaní s ERW... Každá strana, ktorá má možnosť tak urobiť, by mala poskytnúť pomoc pri i) označení a čistení, odstránení a zneškodnení ERW a pri poučení o nebezpečenstve a súvisiacich aktivitách a ii) obetiach ERW. Takáto pomoc môže byť poskytnutá prostredníctvom systému Organizácie spojených národov, iných medzinárodných, regionálnych a národných organizácií. Strany disponujúce takýmito možnosťami by mali prispievať do trustových fondov OSN a podobných fondov..."

Ktoré krajiny súhlasili s dodržiavaním protokolu V?

Krajiny, ktoré zatiaľ pristúpili k Protokolu V sú Albánsko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Salvádor, Fínsko, Nemecko, Vatikán, India, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nikaragua, Nórsko, Siera Leone, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko, Tadžikistan a Ukrajina.

Kedy vstúpi Protokol V do platnosti?

12. novembra 2006 - šesť mesiacov po dni, kedy najmenej 20 krajín formálne súhlasilo byť viazanými podmienkami protokolu.

* *** *

V prípade ďalších otázok sa obráťte na

Richarda Kollogeho
z Úradu OSN pre odstraňovanie mín v New Yorku
Tel: +1-212 963-5677
Email: kollodge@un.org

alebo na Gustavo Laurie
v Ženeve
Tel: +41-22 917-2262
Email: glaurie@unog.ch