Tlačové správy

UNIS/ICPDR/006
11. september 2008

Dunaj je čoraz čistejší, naďalej je však potrebné pokračovať v práci, hovorí nová správa ICPDR

VIEDEŇ, 11. september (Informačný servis OSN) - Dunaj a jeho prítoky sú čoraz čistejšie, oznámila dnes Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR), pričom predstavila vedecké závery 2.spoločnej dunajskej správy ( Joint Danube Survey 2, JDS2), ktorá je pravdepodobne najväčšou riečnou výskumnou expedíciou na svete vôbec.

"Zrealizovanie JDS2 bolo významnou akciou, ktorá splnila naše očakávania, povedal Saŝa Dragin, predseda ICPDR a minister pre poľnohospodárstvo a vodu v Srbsku. "Cieľom bolo urobiť si prehľad o podmienkach na rieke Dunaj a jej prítokoch a to nám tento prieskum poskytol."

Závery výskumu potvrdzujú, že spolupráca v oblasti znižovania znečistenia medzi krajinami, ktorými preteká rieka Dunaj, prináša kladné výsledky. Od 1. spoločnej dunajskej správy z roku 2001 sa v mnohých oblastiach dosiahol pokrok. Hoci sa kvalita vody celkovo zlepšila, naďalej je potrebné pokračovať v práci. V niektorých častiach povodia Dunaja ľudia môžu plávať, nie však všade. Ryby môžu konzumovať bez zdravotného rizika, v niektorých oblastiach je však potrebné ďalšie skúmanie koncentrácie ortuti.

V Dunaji sa ešte stále nachádzajú významné prírodné populácie rastlín a zvierat. Tento vôbec prvý systematický výskum riečnej "hydromorfológie" (fyzická charakteristika jej tvaru, hraníc a obsahu) identifikoval rozsiahle oblasti, v ktorých sa zachovali veľmi dobré prírodné podmienky. Ak chceme dosiahnuť dobrý ekologický stav na celom toku rieky, je naďalej nevyhnutné pokračovať v úsilí, ktoré bolo vynaložené na obnovenie poškodených prírodných oblastí akými sú napríklad záplavové územia blízko Viedne a dunajskej delty.  

Správa zároveň potvrdzuje, že je potrebné ešte viac znížiť množstvo živín a organického znečistenia. Dunaj stále vykazuje známky zhoršovania sa riečnych úsekov vo veľkých mestách a v mnohých jeho dôležitých prítokoch, pretože spracovanie odpadu v mestách je na veľmi slabej úrovni. Ďalej je potrebné zvýšiť úsilie a vybudovať zariadenia na spracovanie odpadu vo vode v povodí rieky, najmä v mestách ako Budapešť, Belehrad a Bukurešť. Niektoré krajiny potrebujú zintenzívniť úsilie v oblasti kontroly znečisťovania priemyslom veľkých prítokov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že je nutné naďalej pokračovať v znižovaní znečisťovania poľnohospodárskymi zdrojmi (živiny aj pesticídy). Viac aktívnej pozornosti bude potrebné venovať aj miestam s veľkým toxickým znečistením.

Správa identifikuje aj nové oblasti pre ďalší výskum. Zahŕňajú skúmanie úrovne ortuti v niektorých vzorkách, najmä v rybách, ako aj skúmanie zdrojov znečisťujúcich látok v niektorých prítokoch. Veľké množstvo nepôvodných rýb a iných organizmov v Dunaji si taktiež vyžaduje ďalšie posúdenie. 

"Musíme intenzívnejšie diskutovať s kľúčovými aktérmi v oblastiach lodnej dopravy, poľnohospodárstva, vodnej energie a priemyslu s čistiacimi prostriedkami o opatreniach na znižovanie konkrétnych záťažových faktorov," povedal výkonný tajomník ICPDR Philip Weller. "Atmosféru spolupráce v oblasti riešenia problémov, ktorá existuje medzi mnohými kľúčovými aktérmi, je potrebné udržať."  

Poznámky vydavateľa:

Informácie k  2. spoločnej dunajskej správe (JDS2)

Výskum JDS2 sa začal 14. augusta 2007 v Regensburgu v Nemecku. Celkovo bolo preskúmaných 2600 km rieky Dunaj, pričom 2415 km z nich bolo zrealizovaných troma loďami JDS2 z Kelheimu v Nemecku cez 10 krajín až po dunajskú deltu v Rumunsku a Ukrajine, čo trvalo do septembra minulého roku. JDS2 odobrala vzorky z 96 miest na Dunaji a z 28 jej veľkých prítokov. Taktiež navštívili aj desať miest, v ktorých zvyšovali povedomie o tejto téme.

Hlavným cieľom bolo vypracovať dobre porovnateľný a spoľahlivý informačný materiál o kvalite vody a povahe znečistenia celého vodného toku rieky Dunaj ako aj mnohých jeho prítokov. Znečistenie vodného toku je najväčším problémom povodia Dunaja. Vlády krajín, ktorými rieka Dunaj preteká, by sa mali jasne rozhodnúť, aké opatrenia v budúcnosti urobia, aby znížili znečistenie Dunaja a zlepšili jeho stav z ekologického hľadiska. Pomôže im to v plnení záväzkov vychádzajúcich z "Dohody o ochrane rieky Dunaj", ktorú podpísali v roku 1994.  

Zároveň im to pomôže splniť záväzky "Rámcovej smernice EÚ o vode", ktorá je pravdepodobne najväčším legislatívnym aktom na svete. Jej cieľom je zaistiť, aby boli do roku 2015 rieky a jazerá "v dobrom chemickom a ekologickom stave", čo znamená, že by mali zabezpečiť čistú vodu ako aj dobré podmienky, ako migračné cesty a vhodné biotopy, aby mohli prírodné druhy žiť vo vhodných podmienkach. Mnohé druhy rýb napríklad na kladenie ikier potrebujú prírodné piesčiny, čo je biotop, ktorý sa nemusí nachádzať pozdĺž celého plne regulovaného úseku rieky, a to aj napriek tomu, že tam bude "čistá voda".

Po ukončení expedície vedci z celej Európy analyzovali vzorky vody, usadeniny, rastliny, ryby a iný vodný život; to všetko s pomocou stoviek ďalších spolupracovníkov, ktorí im poskytli nespracované údaje potrebné na to, aby si mohli vytvoriť úplný obraz o kvalite vody v Dunaji. Z tejto práce vznikla "Záverečná vedecká správa" a dokument určený pre verejnosť - "2.spoločná dunajská správa: výskumná expedícia a jej závery"; obe vychádzajú práve dnes.

JDS2 podporili krajiny, ktorými preteká Dunaj, Európska komisia, nadácia Alcoa Foundation, Dexia Kommunalkredit Bank a Coca-Cola Hellenic:

Pre viac informácií navštívte www.icpdr.org/jds.

Informácie o ICPDR

ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj) je medzinárodná organizácia, ktorej členmi je 13 spolupracujúcich štátov a Európska únia. Od jej založenia v roku 1998 vzrástla na najväčší a na najaktívnejší medzinárodný orgán angažujúci sa v oblasti manažmentu riečneho povodia v Európe. Jeho činnosť sa nevzťahuje len na Dunaj, ale aj na jeho prítoky a zdroje podzemnej vody na celom povodí rieky Dunaj.   

Hlavným cieľom ICPDR je implementácia Dohody o ochrane rieky Dunaj prostredníctvom podpory a koordinácie trvalo udržateľného a spravodlivého vodného manažmentu vrátane zachovania a racionálneho využívania vôd v prospech krajín povodia Dunaja a ich obyvateľov. ICPDR vykonáva svoje poslanie prostredníctvom odporúčaní na zlepšenie kvality vody, rozvíjaním mechanizmov na kontrolu záplav a nehôd, schvaľovania emisných štandardov a snahy zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia odrazili v národnej legislatíve zmluvných krajín a aplikovali  v ich politike.     

* *** *

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte:

Paul Csagoly
Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj
International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)
Telefón: (+43-1) 26060-4373
Mobil: (+43-676) 845 200 290
Email: paul.csagoly@unvienna.org
Webová stránka: www.icpdr.org