UNIS/INF/349
10.december 2009

Karpatské krajiny podávajú návrh projektu "BIOREGIO Karpaty"

Výzva pre Program EÚ na podporu trvalo udržateľného rozvoja v Karpatskom regióne;
Otvorenie nového úradu EURAC v sídle OSN vo Viedni na podporu Karpatského dohovoru

VIEDEŇ, 10.december (Informačné centrum OSN) - Na stretnutí Implementačnej komisie pre Karpatský dohovor (CCIC) 10. - 11.decembra v sídle OSN vo Viedni v Rakúsku, zmluvné strany Karpatského dohovoru otvorili nový cezhraničný projekt "BIOREGIO Karpaty" o manažmente biologickej a krajinnej diverzity a regionálnom rozvoji na území Karpát. Návrh tohto projektu bude podaný v rámci Programu pre juhovýchodnú Európu Európskej územnej spolupráce kvôli prípadným zmenám z hľadiska financovania regiónu zo strany Európskej únie.

Predložený projekt má potenciál posilniť ochranu a trvalo udržateľný rozvoj v Karpatskom regióne prostredníctvom rozvíjania kompatibilných indikátorov biodiverzity a systémov monitorovania, harmonizácie riadiacich plánov na ochranu biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov a posilňovania cezhraničného prepájania chránených území. Projekt BIOREGIO Karpaty bude platformou na intenzívny transfer poznatkov medzi kľúčovými partnermi na projekte na všetkých úrovniach ako aj v rámci ďalších horských regiónov s cieľom dosiahnuť integrovaný riadiaci prístup v regióne.

Karpaty sú najrozsiahlejším európskym horským systémom, ktorý je obzvlášť bohatý na rastlinnú a živočíšnu diverzitu a druhy, ktoré nie je možné nájsť inde na svete. Tento región je jednoznačne posledným zostávajúcim európskym útočišťom veľkých cicavcov ako napríklad hnedého medveďa, vlka a rysa. Tu sa taktiež nachádza posledný najväčší nedotknutý les v Európe. Karpatský región, ktorý je domovom miliónov ľudí, je vystavený mnohým rizikám a nepriaznivým dôsledkom opustených území, zmenených a rozdelených biotopov, odlesňovania, rozsiahlej migrácie a zároveň aj industrializácie, znečisťovania a nadmerného využívania prírodných zdrojov.

Jednou z najväčších výziev v najbližšom období je trvalo udržateľný rozvoj v regióne prostredníctvom pozitívneho prepojenia ochrany životného prostredia s prospešným dopadom na obyvateľstvo. Na dosiahnutie tohto cieľa v roku 2003 podpísali ministri životného prostredia Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny Karpatský dohovor. Tento Dohovor poskytuje rámec pre spoluprácu, koordinovanie prierezových politík, platformu pre spoločné stratégie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a fórum pre dialóg medzi zainteresovanými stranami. Dočasný Sekretariát Dohovoru sa nachádza na úrade Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) vo Viedni.

Na dosiahnutie potrieb trvalo udržateľného rozvoja v Karpatskom regióne Dohovor vyzýva na vytvorenie nového spoločného programu pre Karpatský priestor v rámci európskych regionálnych rozvojových politík. Zámerom je vybudovať Karpatský priestor ako nový operačný program s dotáciami z EÚ s cieľom zamerať sa na špecifické problémy Karpatského regiónu.

Od roku 2000 už existuje úspešný modelový príklad spoločnej iniciatívy pre horské regióny - Program Európskej únie pre alpský priestor, ktorý podporuje súťaživosť, trvalo udržateľnú dopravu, manažment prírody a životné prostredie ako aj prevenciu prírodných katastrof v Alpách. Karpaty ako strategický región pre trvalo udržateľný rozvoj v strednej a východnej Európe by mohli do veľkej miery ťažiť z podpory Európskej únie.

Pri príležitosti tohtoročného stretnutia Karpatského dohovoru bol vo Viedenskom medzinárodnom centre vo Viedni otvorený nový úrad Európskej akadémie (EURAC). Úrad, ktorý zamestnáva dvoch zamestnancov, bude podporovať prácu Dočasného Sekretariátu Karpatského dohovoru a reprezentovať EURAC vo Viedni. EURAC so sídlom v Bolzane v Taliansku je jedným z najväčších verejno-súkromných výskumných centier v Taliansku, ktorý sa od začiatku zúčastňuje na vývoji Karpatského Dohovoru. Zapojenie sa EURAC do Alpského dohovoru ako aj jeho Inštitút pre alpské životné prostredie, regionálny rozvoj, práva menšín a aplikované monitorovanie na diaľku s použitím satelitných technológií je obzvlášť zaujímavý pre trvalo udržateľný rozvoj v Karpatoch.

* *** *

Viac informácií:

Maria-Emilie Lichem
Úrad UNEP vo Viedni
Dočasný sekretariát Karpatského dohovoru

Telefón: (+43-1) 26060-5338
Fax: (+43-1) 26060-5338

Ďalšie webstránky:

www.unep.org www.unep.ch
www.carpathianconvention.org
www.fao.org/mnts/intl-mountain-day-en.asp
www.ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds
www.southeast-europe.net
www.central2013.eu
www.alpine-space.eu
www.eurac.edu
www.alpineconvention.org