Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/OUS/127
30.január 2012

Vlády, diaľničné spoločnosti a zainteresovaní predstavitelia z Rakúska a Slovenska podnikajú kroky na posilnenie ekologického prepojenia medzi Alpami a Karpatmi

Medzinárodná konferencia o Alpsko-karpatskom koridore
30.január 2012, Bratislava, Slovensko

VIEDEŇ/ BRATISLAVA, 30.január (Informačná služba OSN) - Dôležitý krok smerom k ochrane a revitalizácii ekologického prepojenia medzi Alpami a Karpatmi bol urobený dnes na Medzinárodnej konferencii o Alpsko-karpatskom koridore v Bratislave na Slovensku.

Predstavitelia príslušných slovenských a rakúskych orgánov na národnej a regionálnej úrovni ako aj dôležité diaľničné spoločnosti (ASFINAG a NDS) oboch krajín podpísali spoločné Memorandum o porozumení (MoU), na základe ktorého sa ustanovuje rámec pre budúcu spoluprácu a koordinované aktivity v oblasti priestorového plánovania, dopravy, infraštruktúry, poľnohospodárstva a ochrany prírody.

"Ochrana prírody a ekonomický rozvoj sú dve strany jednej mince. Som preto veľmi rád, že vďaka práve podpísanému memorandu ukazujeme cestu do budúcnosti - ako v spojenej Európe, v ktorej hranice nie sú dôležité, budovať dopravnú infraštruktúru a zároveň umožniť zachovanie prírodných ciest pre faunu a priestor pre ochranu flóry", povedal prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ. Dvaja členovia vlády Dolného Rakúska, Stephan Pernkopf a Karl Wilfing zdôraznili: "Podpísanie tohto Memoranda o porozumení je pre prírodu významným medzníkom. Jasným znakom, že ochrana prírody prekonáva prekážky v tomto regióne. Trvalo udržateľný cieľ pre budúcu spoluprácu: voľná migrácia pre veľké cicavce a zachovanie rekreačnej oblasti pre ľudí v našom spoločnom životnom prostredí. Táto spolupráca je svetlým príkladom".

Na príprave MoU sa podieľali UNEP Viedeň - Dočasný sekretariát Karpatského dohovoru v súvislosti s cezhraničným projektom Alpsko-karpatský koridor (AKK) financovanom v rámci programu slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce.

Alpy a Karpaty, najväčšie európske horské pásma, patria medzi najrozmanitejšie ekoregióny sveta. Nie je to tak dávno, čo veľké cicavce ako jeleň lesný alebo rys (a spolu s nimi celý rad ďalších druhov) mohli migrovať medzi týmito dvoma horskými regiónmi bez zábran. Tieto tradičné migračné cesty pretínajú oblasť medzi Viedňou, Bratislavou a Šoproňou - regiónom, ktorý sa radí medzi najdynamickejšie ekonomické oblasti v Európe. "V Karpatoch je v rámci Európskej únie najväčšia populácia medveďa hnedého, vlka, rysa, zubra európskeho a orla kráľovského - teda všeobecne ohrozených druhov. Práve výstavbou takýchto ekoduktov sa zabezpečí bezkolízna migrácia živočíchov z jedného miesta na druhé," povedal minister životného prostredia József Nagy.

Projekt AKK pod vedením partnerskej vlády Dolného Rakúska, Oddelenia pre ochranu prírody, má za cieľ znovuvybudovanie ekologických koridorov medzi Karpatmi a Alpami v tejto oblasti. Napríklad bol vykonaný podrobný výskum o znižovaní dopadu cestnej infraštruktúry a výsledky budú zahrnuté do nástrojov priestorového plánovania a investičných stratégií ako aj výstavby priechodov pre divú zver. Význam a prínos projektu bol uznaný na rôznych politických úrovniach vrátane EÚ: napríklad projekt AKK sa pokladá za vlajkový projekt Stratégie EÚ pre dunajský región a taktiež aj za jedného z finalistov súťaže RegioStars 2012.

Viac informácií o projekte AKK nájdete na webových stránkach www.alpenkarpatenkorridor.at alebo www.alpskokarpatskykoridor.sk

* *** *

Pre viac informácií kontaktujte:

Matthias Jurek
Dočasný sekretariát Karpatského dohovoru (ISCC) - UNEP Viedeň
EURAC Expert
Telefón: (+43-1) 26060-4326
E-mail: matthias.jurek[at]unvienna.org