Tento dokument nie je oficiálny a má len informatívny charakter.

UNIS/NAR/1398
27.február 2020

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vyzýva na zvýšenú pozornosť voči službám prevencie a liečby mladých ľudí

Vo svojej výročnej správe za rok 2019 Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB):

Charakter a rozsah užívania návykových látok medzi mladými ľuďmi

VIEDEŇ, 27.február (Informačná služba OSN) - Výročná správa INCB za rok 2019 vzbudzuje obavy v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok medzi mladými ľuďmi, pričom poukazuje na zistenia Svetovej správy o drogách 2018 Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Užívanie drog a s tým súvisiace zdravotné následky sú najvyššie medzi mladými ľuďmi, pričom najrozšírenejšou je marihuana. UNODC odhaduje, že v roku 2016 sa užívanie marihuany týkalo 5,6% alebo 13,8 milióna mladých ľudí vo veku 15 - 16 rokov v závislosti od regiónu. Najvyššie čísla boli v Európe (13,9%), za ňou nasledovala Severná a Južná Amerika (11,6%), Oceánia (11,4%), Afrika (6,6%) a nakoniec Ázia (2,7%). Globálne odhady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2015 ďalej ukazujú, že zatiaľ čo úmrtia na všetky príčiny vo vekovej skupine 15 - 29 rokov predstavujú iba 4,8%, v dôsledku porúch súvisiacich s užívaním drog je to už 23,1% úmrtí.

Prezident INCB sa vyjadril: "Spomedzi všetkých medzinárodne kontrolovaných látok hrá marihuana naďalej najvýznamnejšiu úlohu medzi dospievajúcimi i dospelými. Venujeme tomuto vývoju osobitnú pozornosť […] a zdôrazňujeme naše obavy zo situácie v niekoľkých krajinách, ktoré sa rozhodli povoliť používanie kontrolovaných látok, konkrétne marihuany, na iné ako lekárske účely v rozpore s ustanoveniami a záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv o kontrole liekov."

Vzťah medzi alkoholom, tabakom a užívaním psychoaktívnych látok

Vo výročnej správe INCB sa zdôrazňuje, že konzumácia alkoholu a tabaku deťmi a mladistvými je úzko spojená so začatím užívania psychoaktívnych látok. Užívanie alkoholu a tabaku často predchádza užívaniu marihuany a iných kontrolovaných látok. Dlhodobé štúdie, ktoré sledovali deti do dospelosti, odhalili, že čím skôr začnú s konzumáciou alkoholu, tabaku a marihuany medzi 16 - 19 rokom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že začnú užívať opiáty a kokaín v dospelosti.

Nový rámec príčin užívania psychoaktívnych látok

Výskum ukázal, že mladí ľudia sú obzvlášť náchylní na návykové užívanie drog, čo vedie k preskúmaniu rizikových a ochranných faktorov. Potreba prevencie a liečby detí a dospievajúcich by mala zohľadniť individuálne a environmentálne vplyvy na mladých ľudí a ich rozvoj.

Účinné preventívne zásahy založené na dôkazoch

Podľa medzinárodných štandardov prevencie užívania drog UNODC - WHO by programy prevencie detí a dospievajúcich založené na dôkazoch mali obsahovať tieto prvky:

Normy tiež určujú neúčinné preventívne prístupy, ktoré ovplyvňujú mládež pri začatí užívania návykových látok, a predkladajú konkrétne odporúčania pre liečbu dospievajúcich, ktorí sú užívateľmi návykových látok.

Odporúčania vládam

Vlády by mali investovať do rozvoja odborných znalostí v oblasti prevencie a liečby užívania návykových látok so zameraním na potreby mladých ľudí. To by malo zahŕňať národné systémy odbornej prípravy a poverovania odborníkov v oblasti prevencie a liečby, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní, plánovaní a implementácii programov.

Tempo výskytu nezaradených náhradných chemikálií testuje medzinárodné kontroly prekurzorov

Používanie nezaradených chemikálií ako náhrad za klasifikované prekurzory drog neustále celosvetovo rastie, pričom sa využíva neobmedzená škála chemikálií. Postupné klasifikovanie látok naďalej zaostáva za rýchlosťou inovácie obchodníkov s drogami, zatiaľ čo mnohé látky nemajú známe legálne užívanie a nedajú sa ľahko monitorovať. INCB vyzýva vlády, aby pokračovali v rozsiahlej politickej diskusii, ktorá sa začala v roku 2019, o možnostiach ako reagovať na tieto výzvy a zaviesť globálny rámec pre efektívnejšie riešenie neklasifikovaných látok.

INCB odporúča dizajnérsky prekurzor pre medzinárodné plánovanie

INCB odporúča medzinárodnú kontrolu metyl alfa-fenylacetoacetátu (MAPA), prekurzora amfetamínu a metamfetamínu. MAPA nemá žiadne známe legitímne použitie, ktoré by presahovalo obmedzené výskumné a analytické účely a možno ho klasifikovať ako dizajnérsky prekurzor, ktorého cieľom je obísť existujúce kontroly prekurzorov. V marci 2020 bude na odporúčanie INCB Komisia OSN pre omamné látky hlasovať o zaradení chemikálie pod medzinárodnú kontrolu zaradením do tabuľky I dohovoru z roku 1988.

Kontinuálna podpora Afganistanu

V roku 2018 sa v dôsledku silného sucha výrazne znížila celková plocha nezákonne pestovaného ópia a odhadovaného množstva ópia vyrobeného v Afganistane. Aj napriek tomu sa odhaduje, že ekonomika opiátov je stále dosť veľká, a prevyšuje hodnotu legálneho vývozu tovaru a služieb krajiny. INCB bude naďalej diskutovať s afganskou vládou s cieľom uľahčiť poskytovanie pomoci pri riešení výziev súvisiacich s kontrolou drog v krajine.

Vo svojej správe z roku 2019 INCB opakuje potrebu uprednostniť opatrenia na riešenie nelegálneho drogového hospodárstva v Afganistane, ktoré by malo byť súčasťou celkového úsilia o budovanie mieru, nastolenie bezpečnosti a dosiahnutie udržateľného rozvoja v krajine. INCB vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zúčastnilo na tomto procese prostredníctvom komplexného úsilia v oblasti miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej pomoci.

* *** *

Viac informácií:

Sekretariát INCB
Tel. kontakt pre médiá: (+43-1) 26060 4163
E-mail:  incb.secretariat[at]un.org 
Webstránka:  www.incb.org