Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/NAR/1469
9.marec 2023

Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok je znepokojený trendom legalizovať nelekárske užívanie konope v rozpore s Jednotným dohovorom o omamných látkach (1961)

Medzinárodný výbor pre kontrolu drog vo svojej výročnej správe za rok 2022:

- konštatuje, že Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 klasifikoval konope ako vysoko návykové a náchylné na zneužívanie, a že akékoľvek použitie konope na iné ako medicínske alebo vedecké účely je v rozpore s týmto dohovorom;

- vyjadruje obavy, že tento trend, zatiaľ u malého počtu vlád, vedie k vyššej spotrebe, negatívnym účinkom na zdravie a psychotickým poruchám;

- so znepokojením konštatuje, že rastúci priemysel s konopnými produktami propaguje výrobky, najmä pre mladých ľudí, spôsobom, ktorý znižuje vnímanie rizika spojeného s ich užívaním;

- považuje vplyv legalizácie konope na spoločnosť za ťažko merateľný, pretože legislatívne modely sa v jednotlivých krajinách líšia a údaje sú stále nedostatočné;

- vyjadruje znepokojenie nad tým, že mnohé krajiny majú naďalej problémy so zabezpečením dostatočného množstva kontrolovaných látok na liečbu, a to aj počas núdzových situácií;

- zdôrazňuje, že krajiny konfiškujú veľký počet chemických látok, ktoré nie sú na zozname, ako aj dizajnérskych prekurzorov používaných pri výrobe nelegálnych drog, a vyjadruje obavy z globálneho šírenia týchto látok.

VIEDEŇ, 9.marec (Informačná služba OSN Viedeň) - Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2022 varuje, že legalizácia nelekárskeho používania konope, ktorá je v rozpore s Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961, zrejme povedie k vyššej spotrebe a nižšiemu vnímaniu rizika, najmä medzi mladými ľuďmi.

Legalizácia užívania konope vedie k vyššej spotrebe a znižuje vnímanie s ním spojeného rizika

Najznepokojujúcejším účinkom legalizácie konope je pravdepodobnosť jeho zvýšeného užívania, podľa odhadov najmä medzi mladými ľuďmi. Výsledky zo Spojených štátov ukazujú, že v porovnaní so štátmi, kde je jeho rekreačné užívanie naďalej nelegálne, adolescenti a mladí dospelí konzumujú výrazne viac konope vo federálnych štátoch, kde bolo konope zlegalizované. Existujú dáta, podľa ktorých všeobecná dostupnosť legalizovaných produktov z konope znižuje vnímanie rizika a negatívnych dôsledkov spojených s ich užívaním. Nové produkty, ako sú jedlé potraviny alebo produkty určené na vapovanie uvádzané na trh v atraktívnych obaloch, tento trend ešte viac zintenzívnili. INCB konštatuje, že to prispelo k zľahčovaniu dôsledkov užívania konope v očiach verejnosti, najmä medzi mladými ľuďmi.

Prezidentka INCB Jagjit Pavadia povedala: „Rozvíjajúci sa priemysel s konopnými produktmi predáva výrobky s konope tak, aby zaujali mladých ľudí, čo je veľkým dôvodom na znepokojenie, rovnako ako spôsob, akým sa zľahčuje škodlivosť súvisiaca s užívaním vysokoúčinných výrobkov z konope.“

Nárast prípadov lekárskych pohotovostí a dopravných nehôd v štátoch s legalizovaným konope

Údaje vo všetkých jurisdikciách, kde bolo konope legalizované, ukazujú, že zdravotné problémy sa pri užívaní konope zvýšili. Medzi rokmi 2000 až 2018 sa počet celosvetovo prijatých pacientov na lekárske ošetrenie v súvislosti so závislosťou od konope a abstinenčnými príznakmi zvýšil osemnásobne. Počet hospitalizácií na základe psychotických porúch súvisiacich s konope sa celosvetovo zvýšil štvornásobne.

U mladých ľudí, ktorých mozog sa stále len vyvíja, má pravidelné užívanie konope obzvlášť negatívne účinky na ich zdravie. To môže mať vplyv na ich výsledky vo vzdelávaní a sociálne správanie. Zo štatistických údajov z Colorada v Spojených štátoch vyplýva, že počet smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých boli vodiči pod vplyvom konope, sa v rokoch 2013 až 2020 takmer zdvojnásobil.

Dosiahli vlády svoje deklarované ciele pri legalizácii konope?

Hlavným cieľom legalizovania konope je podľa vlád zníženie trestnej činnosti a zvýšenie verejného zdravia a bezpečnosti. INCB vo svojej správe za rok 2022 zdôrazňuje, že tento cieľ sa nepodarilo dosiahnuť. Prezidentka INCB Jagjit Pavadia uviedla: „Dôkazy naznačujú, že legalizácia konope neodradila mladých ľudí od užívania konope a nelegálne trhy existujú aj naďalej.“ Z údajov vyplýva, že nelegálna ponuka konope je stále vysoká vo všetkých legalizujúcich jurisdikciách, pričom v Kanade dosahuje 40 percent, v Uruguaji takmer 50 percent a v Kalifornii dokonca 75 percent.

Generovanie daňových príjmov bolo uvedené ako ďalší dôležitý cieľ vlád, ktoré podporovali legalizáciu konope. INCB uvádza, že hoci sa daňové príjmy z predaja konope v Kanade a Spojených štátoch medziročne zvýšili, celkovo boli nižšie, ako sa očakávalo, a v legalizujúcich štátoch tvorili len 1 percento rozpočtu.

Rôzne prístupy k legalizácii konope sťažujú meranie ich dopadu

INCB je znepokojené trendom malého počtu vlád oficiálne legalizovať konope na rekreačné účely, pretože zmluvy o kontrole drog vyžadujú, aby sa používanie drog obmedzilo na lekárske a vedecké účely. Konštatuje, že ich vplyv na spoločnosť nebol dostatočne preskúmaný. Údaje z krajín sú nedostatočné a často príliš čerstvé na to, aby sa z nich dali vyvodiť zmysluplné závery. Navyše legislatívne modely sa v jednotlivých krajinách značne líšia, čo sťažuje porovnávanie rámcov a predpovedanie úspechov a neúspechov.

INCB zdôrazňuje, že výskum účinkov užívania konope na jednotlivcov a spoločnosť by mal ďalej pokračovať a predchádzať prijatiu dlhodobých záväzných rozhodnutí zo strany vlád. INCB pripomína vládam, ktoré hľadajú alternatívne riešenia v oblasti trestných činov súvisiacich s konope, že dohovory o kontrole drog ponúkajú značnú flexibilitu.

Dekriminalizácia a depenalizácia ako alternatívne spôsoby riešenia trestných činov súvisiacich s konope

INCB vo svojej správe pripomína členským štátom, že legalizácia konope na iné ako lekárske použitie porušuje dohovory o drogách, a zdôrazňuje, že koncepty dekriminalizácie a depenalizácie ponúkajú alternatívne spôsoby riešenia trestných činov súvisiacich s konope.

Prezidentka INCB Jagjit Pavadia povedala: „Systém založený na dohovoroch ponúka štátom značnú flexibilitu pri ochrane mladých ľudí, zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní zbytočnému uväzneniu a riešení nezákonných trhov a súvisiacej kriminality.“

Niektoré krajiny zmenili svoju politiku v oblasti drogových trestných činov a obmedzili trestné činy za osobné užívanie konope na menej závažné priestupky alebo úplne zrušili trestné sankcie.

Expandujúci priemysel s konopnými produktami lobuje za legalizáciu

Potenciál rastu prilákal veľké spoločnosti, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie na trhy s konope na lekárske účely a pre dospelých; tieto trhy vznikajú po celom svete. V snahe rozšíriť svoje obchodné zisky mnohé z týchto spoločností lobujú za zrušenie kontrol nad konope.

V Spojených štátoch je legálny predaj konopných produktov jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré v roku 2021 vygeneroval tržby vo výške 25 miliárd USD, čo predstavuje 43% nárast oproti predchádzajúcemu roku.

INCB v správe objasňuje, že pestovanie a používanie konope na lekárske účely je povolené, ak sú splnené určité podmienky dohovorov týkajúce sa udeľovania licencií, národných kontrol a poskytovania prognóz lekárskych požiadaviek INCB. V správe sa uvádza, že v niektorých štátoch fungujú „programy lekárskeho konope“ bez týchto kontrol a bez splnenia noriem WHO týkajúcich sa výroby a predpisovania.

Mnohé krajiny nemajú adekvátny prístup ku kontrolovaným látkam na lekárske účely

INCB je znepokojené tým, že mnohé krajiny majú naďalej problémy so zabezpečením dostatočného množstva opioidných analgetík na liečbu bolesti. Regionálne rozdiely existujú aj v prípade liekov obsahujúcich morfín, hoci údaje ukazujú, že opiáty sú dostatočne dostupné. Okrem toho sa obmedzené množstvo morfínu, ktoré je k dispozícii na liečbu bolesti, sústreďuje v krajinách s vysokými príjmami. Potvrdzujú to aj údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Podobné rozdiely existujú aj v spotrebe antiepileptických liekov a liekov na poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

INCB poukazuje na to, že mimoriadne situácie núdze zvyšujú celosvetovú potrebu kontrolovaných liekov na liečbu bolesti, anestéziu, chirurgickú a paliatívnu starostlivosť a na liečbu duševných a neurologických ochorení. INCB zdôrazňuje dôležitosť včasnej legislatívy pre tieto mimoriadne situácie, ktorá by urýchlila prístup ku kontrolovaným liekom počas humanitárnych núdzových situácií.

V doplňujúcej správe „Žiadny pacient nezostane bokom: Pokrok pri zabezpečovaní adekvátneho prístupu k medzinárodne kontrolovaným látkam na lekárske a vedecké účely“ INCB predkladá vládam súbor odporúčaní na zlepšenie dostupnosti týchto základných liekov.

INCB varuje pred prudkým nárastom nelegálnej výroby a obchodovania s kokaínom

Väčšie množstvá kokaínu s vysokou čistotou sa stali dostupnými za nižšie ceny v dôsledku prudkého nárastu výroby a obchodovania s kokaínom. Súvisí to so zmenou trestnej činnosti v lokalitách, kde sa pestuje kokaín. Okrem toho organizácie obchodujúce s kokaínom presúvajú jeho spracovanie do Európy, kde sa nachádza šesť z 15 laboratórií na spracovanie kokaínu objavených na celom svete.

Celosvetové opatrenia potrebné na riešenie obchodovania so syntetickými opioidmi a epidémie predávkovania opioidmi

Epidémia opiátov a kríza predávkovania drogami v Severnej Amerike sa zhoršila v dôsledku nezákonnej výroby syntetických opiátov a obchodovania s nimi. Obchodovanie s fentanylom a inými nebezpečnými opioidmi sa rozširuje aj do Oceánie. Globálny program INCB na rýchly zásah proti nebezpečným látkam (GRIDS) buduje kapacity a podporuje spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva s cieľom zabrániť tomu, aby sa tieto a iné nebezpečné látky dostali na spotrebiteľské trhy.

Správa o prekurzoroch

INCB je znepokojené rastúcim používaním chemikálií, ktoré nie sú v zozname, a dizajnérskych prekurzorov pri výrobe nelegálnych drog, pričom vysoký počet záchytov bol zaznamenaný v 67 krajinách na piatich kontinentoch. INCB varuje členské štáty pred zvýšeným obchodovaním s látkami, ktoré nie sú v zozname, a rýchlosťou, akou nezákonný drogový priemysel obchádza medzinárodné kontroly. INCB vyzýva na väčšiu kontrolu prekurzorov s cieľom dosiahnuť bezpečnejší obchod pre legálny chemický priemysel.

* *** *

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Sekretariát INCB
Tel: (+43-1) 26060 4163
E-mail: incb.secretariat[at]un.org
Webstránka: www.incb.org

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV