Sporočila za javnost

SG/SM/10223
HR/4575
OBV/525
1 December 2005

GENERALNI SEKRETAR

Sporočilo ob Mednarodnem dnevu za odpravo suženjstva

2. december 2005

Ob Mednarodnem dnevu za odpravo suženjstva moramo priznati, da kljub stoletjem boja suženjstvo ni v celoti odpravljeno.

Še vedno ostajajo mnoge oblike suženjstva, na primer delo za odplačevanje dolga, prisilno delo, otroško delo in suženjstvo za ritualne ali verske namene. Svet se dandanes bori še z novo obliko suženjstva - s trgovino z ljudmi - pri čemer pravni in socialni sistemi ranljive ljudi dobesedno prepustijo odvratnemu objemu izkoriščanja in zlorabe.

Ljudi, ki zagrešijo, opravičujejo ali podpirajo suženjstvo ali dejanja, podobna suženjstvu, je treba zasledovati z državnimi in, če je potrebno, tudi z mednarodnimi sredstvi. Mednarodna skupnost si mora tudi bolj prizadevati za boj proti revščini, socialni izključenosti, nepismenosti, nevednosti in diskriminaciji, ki povečujejo ranljivost in so del podlage, na kateri suženjstvo uspeva.

Vse države prosim, naj ratificirajo in izvajajo obstoječe instrumente, povezane s tem prizadevanjem, še posebej »Protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki«, ki je del Konvencije OZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

Poleg tega pozivam vse države, naj v celoti sodelujejo s posebnimi poročevalci o trgovini z ljudmi, ki jih je lani imenovala Komisija OZN za človekove pravice, in intenzivneje uporabljajo »Načela in smernice o človekovih pravicah in trgovini z ljudmi«, ki jih je izdelal Urad visokega komisarja za človekove pravice in služijo kot praktično orodje za učinkovite strategije za boj proti trgovini z ljudmi na državni, regionalni in mednarodni ravni.

Upam tudi, da bodo države velikodušno prispevale sredstva v Prostovoljni sklad OZN o sodobnih oblikah suženjstva, ki žrtvam nudi pomoč.

Ob tem Mednarodnem dnevu za odpravo suženjstva podkrepimo naše prepričanje, da je človeško dostojanstvo v osrčju delovanja Združenih narodov in da zagotavljanje popolnega spoštovanja do človeka zahteva popolno zavračanje suženjstva.

* *** *