Sporočila za javnost

UNIS/INF/254
18. december 2007

Prehod iz mladosti v odraslost - Poročilo 2007

ZDRUŽENI NARODI Napredek in izzivi

Svetovno mladinsko poročilo - Izjava za javnost

Združeni narodi: Boljša izobrazba za večino svetovne mladine še ne predstavlja odskočne deske za izhod iz revščine

DUNAJ, 18. december (Urad Združenih narodov za informiranje) - Današnja mladina je najbolje izobražena izmed vseh generacij v zgodovini. Kljub temu revščina in nezmožnost, da bi si našli zaposlitev, upočasnita prehod  v odraslost za veliko mladih ljudi, ugotavljajo Združeni narodi v poročilu, ki je bilo objavljeno danes.

»Svetovno mladinsko poročilo 2007 - Prehod iz mladosti v odraslost : Napredek in izzivi« ugotavlja, da so v preteklih letih vse svetovne regije povečale svoje investicije v mladino, prav tako pa se je povečala dostopnost do izobrazbe za mlade. Na območjih, kjer javno izobraževanje ne zadovoljuje potreb, se je razmahnilo zasebno šolstvo. Več mladih , še posebej več deklic, kot kdajkoli prej ima osnovno izobrazbo; veliko jih ima zdaj tudi dostop do višjih stopenj izobraževanja.

Slab dostop do zdravstva, slabe storitve in pomanjkanje kakovostnega šolstva ovirajo prehod v odraslost.

 Kljub temu pa je skupna ovira, ki je prisotna na poti mladih v odraslost v vseh svetovnih regijah, revščina. Zaradi revščine, včasih pa tudi zaradi kulturnih in družbenih omejitev, veliko mladih nima dostopa do kakovostne izobrazbe, dostojne zaposlitve, zdravstva in drugih storitev in sredstev. V večini držav je obiskovanje šole odvisno od bogastva. Čeprav ima veliko držav politiko brezplačnega izobraževanja, cene uniform, knjig in prevoza predstavljajo prevelik strošek za veliko gospodinjstev.

Mladi imajo v mnogo predelih sveta, tudi tam kjer je zdravstvo dobro razvito, omejen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Pomanjkljiva izobrazba in slab dostop do kontracepcije vodita k zgodnjim nosečnostim, ki predstavljajo zdravstveno tveganje in zmanjšujejo prihodnje možnosti za mlade mamice. Poleg teh skupnih težav, se mladi - predvsem v Afriki in tranzicijskih državah Vzhodne Evrope in Skupnosti neodvisnih držav - soočajo tudi z novimi zdravstvenimi grožnjami, kot je npr. epidemija HIV/AIDS-a .

Kar četrtina vsega svetovnega za delo sposobnega prebivalstva  je stara med 15 in 24 leti, zato je lahko ključna za razvoj.

Na svetu je 1,2 milijarde mladih, ki so stari med 15 in 24 leti ter predstavljajo 18 odstotkov svetovnega prebivalstva, ugotavlja poročilo. Zaradi svojega velikega števila, pa tudi zaradi visoke stopnje izobraženosti , so ti mladi ključni in kritični del razvoja naših družb. Še nikoli poprej ni ta starostna skupina predstavljala tako velikega deleža prebivalstva. Še več, mladi, stari med 15 in 24 leti, predstavljajo kar 25 odstotkov vsega za delo sposobnega prebivalstva.

Politiki in voditelji  morajo biti pozorni, da se pri ukrepih na področju prehoda mladih v odraslost ne osredotočajo le na razvijanje sposobnosti mladih preko investiranja v izobraževalni sistem, zdravstvo in pridobivanje veščin. Politika mora namreč kot eno od prioritet tudi izoblikovati in varovati možnosti  mladih, da sodelujejo pri razvoju, poudarja poročilo.

Poročilo še posebej poziva vse voditelje, da si prizadevajo za konec diskriminiranja mladih žensk, za povečanje njihovega dostopa do formalne in neformalne izobrazbe in pismenosti ter za razvoj posebnih programov,  kot so zdravstvene storitve na področju reproduktivnega zdravstva. Poročilo opozarja, da izboljšanje izobrazbe deklet ni pripeljalo do boljših zaposlitvenih možnosti teh deklet. Zato so potrebni posebni programi, kjer bi se dekleta lahko naučila posebnih veščin, ter tako postala bolj zaposljiva . S tem bi lahko tudi zmanjšali razlike v plačah med ženskami in moškimi.

 

Zaposlitev v neformalnem sektorju običajno prva in ne zadnja rešitev

Ker je v večini držav stopnja brezposelnosti mladih visoka, se večina njih zateka k zaposlitvi na črno. V neformalnem sektorju so prisiljeni delati dolge delavnike, dobijo nizko plačo in so brez socialne zaščite. Poročilo ugotavlja, da so mladi po eni strani z globalizacijo in z z njo povezanimi spremembami politik pridobili, po drugi strani pa tudi izgubili. Spremembe, ki nastanejo na trgu dela zaradi globalizacije, pogosto najprej prizadenejo mlade, saj so mladi med tistimi, ki zadnji dobijo službo in jo tudi prvi izgubijo.

Migracija - izhod za mnoge

Migracija je skupni odgovor za mlade iz držav v razvoju, ugotavlja poročilo. Mladi, ki imajo v domačem okolju - v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in otoških državicah - le malo priložnosti, se v velikem številu odločajo za migracijo in iskanje sreče v tujini. Svetovno mladinsko poročilo ob tem opozarja, da se kljub razvojnim prednostim tudi mladi v razvitih tržnih gospodarstvih, torej v razvitih državah, soočajo z neenakimi priložnostmi in pričakovanji na različnih področjih. Mladi migranti v regiji so ponavadi na dnu lestvice neenakosti.

Družbeno vključevanje mladih migrantov je premajhno, ugotavlja poročilo. Kljub nekaterim primerom uspešnega povezovanja, ko so se mladi migranti uspešno vključili v družbo,  je splošna slika slaba. Vlade in drugi voditelji v skupnostih, od koder migranti izhajajo, tako kot tudi vlade in voditelji v ciljnih skupnostih, morajo pripraviti odgovore na ta izziv.

»Svetovno mladinsko poročilo 2007 - Prehod iz mladosti v odraslost : Napredek in izzivi« poziva politike in  voditelje, da za svojo prioriteto postavijo ovire, ki omejujejo sodelovanje mladih pri razvoju njihovih družb. Poročilo opozarja, da mladi niso pasivni in ne čakajo, da jih nekdo ponudi rešitev, temveč jo dejavno iščejo. V okolju, ki ponuja dostop do izobrazbe, priložnosti za dostojno delo  in ustrezno zdravstveno oskrbo, lahko mladi pomembno prispevajo k napredku sveta, za katerega bodo v prihodnjih desetletjih odgovorni.

* *** *

Več informacij:

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr07.htm

Patience Stephens,

UN Department of Economic and Social Affairs, + 1 212 963 8390, stephensp@un.org

Franck Kuwonu, UN Department of Public Information, +1 212 963 8264, email: kuwonu@un.org

 

 

Svetovno mladinsko poročilo 2007 - Prehod iz mladosti v odraslost : Napredek in izzivi

ZDRUŽENI NARODI Napredek in izzivi

Svetovna mladina - informacije

 

 

Mladina, izobrazba in zaposlitev:  regionalni pogled

Azija

55,7 odstotkov vsega mladinskega aktivnega prebivalstva (tj. mladih, ki so delovno sposobni), živi v Aziji. (Ocenjujejo, da naj bi bilo leta 2005 na svetu 633 milijonov mladinskega aktivnega prebivalstva.)

Dostop do izobrazbe se je v večini Azije zelo razširil; še najbolj je to opazno na osnovni ravni izobrazbe. Vse več deklet je vključenih v osnovno izobraževanje. V Indiji se je tako delež deklic, ki so vključene v primarno izobraževanje, povečal s 84 na 96 odstotkov med letoma 1998 in 2002.

Azija je na prvem mestu tako kot regija, od koder prihaja največ migrantov, prav tako pa je to tudi regija, kamor je namenjenih največ migrantov. Zaposlitvene možnosti zunaj domačih skupnosti in držav so namreč spodbudile milijone mladih Azijcev, da so postali mobilni.

Priložnosti za migracijo v države članice OECD  so se izboljšale za visoko izobražene mlade Azijce, kar se kaže v znatnem »begu možganov« najbolj izobraženih in nadarjenih mladih oseb v mnogih državah.

Največ - in sicer kar 29 odstotkov - vse svetovne populacije študentov, ki študirajo izven svoje domovine, prihaja iz Vzhodne Azije in Pacifika.

Iz Kitajske prihaja 14 odstotkov vseh teh študentov.

Latinska Amerika

Neto razmerje vpisanih v osnovno šolo glede na celotno število šoloobveznih otrok je v Latinski Ameriki 95 odstotkov, kar je več kot je povprečje v razvitih državah (85 odstotkov).

V primerjavi z drugimi deli sveta, v Latinski Ameriki ni relativno velikih razlik v pismenosti in ocenah oz. uspešnosti med dečki in deklicami. V večini držav v regiji je vrzel v pismenosti manjša od dveh odstotnih točk.

V Argentini, Braziliji, Čilu, Ekvadorju, Hondurasu , Kolumbiji, Kostariki, Mehiki in Venezueli je pismenost večja pri deklicah kot pri dečkih.

Argentina ima največje bruto razmerje vpisa v terciarno izobraževanje v regiji. Več kot 75 odstotkov  mladih Argentink in nekaj več kot polovica mladih Argentincev nadaljuje izobraževanje na višji stopnji (UNESCO Institute for Statistics, 2007).

Ko pa primerjamo zaposlenost in stopnje dohodka, so mladi iz Latinske Amerike danes v slabšem položaju, kot so bili pred 15 leti.

Leta 2002, 18 odstotkov tistih, ki so bili stari med 15 in 19 leti, ni študiralo ali bilo zaposlenih; podobno je veljalo za približno 27 odstotkov tistih v starostni skupini 20-24 let.

Mladi med 15. in 19. letom predstavljajo drugi največji delež tistih, ki živijo v revščini, takoj za otroci, mlajšimi od 14 let (najrevnejši del družbe).

Subsaharska Afrika

V regiji je zaznati velik napredek v izobraževanju. Neto razmerje vpisanih v osnovno šolo glede na celotno število šoloobveznih otrok se je povečalo iz 57 odstotkov leta 1999 na 70 odstotkov leta 2005.

Vpis v terciarno stopnjo se je med letoma 1991 in 2004 skoraj podvojil, vendar pa stopnja vpisa v srednje šole ostaja zelo nizka, skoraj nespremenjena v preteklih letih.

Mladi v Subsaharski Afriki so najhitreje rastoča skupina delovne sile na svetu. Število nezaposlenih mladih se je v vsej Afriki med letoma 1995 in 2005 povečalo za približno 34 odstotkov.

Veliko mladih se je prisiljeno zaposliti v službah, kjer so pogoji mizerni. Pogosto gre za delovna mesta v neformalnem sektorju ali v kmetijstvu.

Zelo velik delež mladih živi v revščini. Več kot 90 odstotkov mladih v Nigeriji in v Zambiji (skoraj 40 milijonov) mora preživeti z manj kot 2 dolarjema na dan.

Bližnji Vzhod in Severna Afrika

Po letu 1970 sta se pismenost in povprečno število let šolanja v regiji znatno povečala. Vrzel v številu let šolanja med dečki in deklicami se je zmanjševala hitro.

To je edina svetovna regija, kjer se jev zadnjem desetletju delež mladih, ki so zaposleni, povečal.

Nezaposlenost je bolj kot splošna težava vsega prebivalstva težava mladih. Mladi predstavljajo samo približno tretjino vsega delovno sposobnega prebivalstva, hkrati pa skoraj polovico vseh nezaposlenih v regiji.

V tej regiji je največja stopnja nezaposlenosti mladih na svetu in najmanjša stopnja delovne aktivnosti mladih (40 odstotkov). Bližnji Vzhod in Severna Afrika ima tudi najslabše razmerje med zaposlenostjo mladih glede na populacijo (29,7 odstotkov) na svetu - to pomeni, da ima samo eden od treh mladih v tej regiji zaposlitev.

Leta 2005 je bila povprečna stopnja participacije delovne sile za mlade ženske približno 25,1 odstotek. To je najnižja stopnja na svetu in dosti nižja od stopnje za moške v regiji; ta je bila 54,3-odstotna.

Male otoške države v razvoju

Večina malih otoških držav v razvoju ima zelo velike stopnje vpisanosti v osnovno šolo, Vendar pa so stopnje glede na število tistih, ki primarno izobraževanje zaključijo, med državami zelo razlikujejo.

Na Barbadosu tako 99,5 odstotka deklic in 95,7 odstotka dečkov zaključi osnovno šolo, medtem ko jo na Komorih zaključi samo 55,9 odstotkov vseh otrok.

Po drugi polovici 90-ih let se je bruto vpis v srednje šole na splošno povečal, v večini držav v regiji pa se je razmerje med vpisanimi deklicami in dečki izenačilo ali pa celo izboljšalo v korist deklic.

V regiji je nezaposlenost mladih še naprej visoka; na Karibih je tako zaposlen samo vsak peti.

Višja izobrazba žensk se ne odraža v izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti : še vedno velja, da verjetnost, da bo nezaposlena, za ženske večja kot za moške. V Sv. Luciji je nezaposlenih  skoraj polovica vseh za delo sposobnih mladih žensk.

Tranzicijska gospodarstva

Vpis v osnovne in srednje šole se je v nekaterih državah v regiji zmanjšal,  v večini držav pa se je povečal vpis v višjo stopnjo izobraževanja.

Delež mladih žensk v terciarni stopnji je v večini držav narasel in zdaj presega delež mladih moških.

Zaradi družbeno-gospodarskih sprememb v zadnjih dveh desetletjih so se v regiji znatno spremenile zaposlitvene možnosti za mlade.

V Srednji in Vzhodni Evropi 33,6 odstotkov mladih ne hodi v šolo oz. ni zaposlenih.

Razvita gospodarstva

Mladi, ki živijo v razvitih gospodarstvih, imajo daleč najboljše priložnosti na svetu.

Stopnje vpisa in dokončanja so visoke za vse stopnje izobraževanja.

V preteklem desetletju se je skupno število nezaposlenih v teh državah zmanjšalo. Mladi obeh spolov bodo skoraj enako verjetno sodelovali na trgu dela.

Kljub dokaj dobrim pogojem na trgu dela, ima veliko mladih težave pri pridobitvi zanesljive, dostojne in dolgoročne zaposlitve, ki ustreza njihovi izobrazbi.

Staži so postali nekakšna čakalnica za tiste, ki ne morejo takoj najti ustrezne zaposlitve, ali za tiste, ki si želijo izboljšati možnosti za boljšo službo.

Glavni razlog za upočasnitev prehoda v samostojno odraslost v regiji je nezmožnost mladih, da bi si zagotovili  dobro plačano zaposlitev. Med letoma 1985 in 2000 se je zmožnost mladih v regiji, da ustvarijo neodvisna gospodinjstva, zmanjšala.

S prihodom mladih migrantov se mladina v razvitih državah čedalje bolj razlikuje. Migranti danes predstavljajo 9,5 odstotkov vsega prebivalstva  razvitih držav.

Vir:

Svetovno mladinsko poročilo 2007 - Prehod iz mladosti v odraslost : Napredek in izzivi

(World Youth Report 2007 - Young People's Transition to Adulthood: Progress and Challenges )

Issued by the UN Department of Public Information - DPI/2493 - December 2007

* *** *