Sporočila za javnost

UNIS/NAR/1024
5. marec 2008

INCB poziva k sorazmernem uveljavljanju pogodb o nadzorovanju drog po različnih državah

Nezadostni dostop do protibolečinskih zdravil; položaj v Afganistanu in druga vprašanja izpostavljena ob
današnji predstavitvi letnega poročila INCB na Dunaju

DUNAJ, 5. marec (Informacijska služba urada ZN) - Osrednja pozornost prvega poglavja letnega poročila Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB), ki je bilo danes predstavljeno na Dunaju, je namenjena nesorazmernemu izvajanju zakonskih predpisov o drogah med številnimi državami in regijami.

Nadzorni svet v svojem letnem poročilu ugotavlja, da se nekatere države, namesto usklajenega skupnega delovanja, ki bi bilo usmerjeno proti glavnim aktivnostim preprodaje drog in njihovim storilcem, raje osredotočajo na kršitelje manjšega profila in na same uporabnike drog, čemur posvečajo bistveno preveč pozornosti. Prav tako so zakonski prekrški podobne narave v nekaterih državah pospremljeni s strogimi kaznimi, medtem ko se v drugih državah z njimi ravna zelo popustljivo. Nadzorni svet obenem ugotavlja, da medijsko poročanje ob primerih zlorabe drog s strani zvezdnikov kaže na ali ustvarja vtis, da sistem zvezdnike zaradi njihovega statusa obravnava manj strogo kot ostale.

Predsednik Mednarodnega nadzornega sveta za droge, dr. Philip O. Emafo, pravi, da bi nesorazmerno izvajanje zakonov lahko dejansko spodkopalo prizadevanja za učinkovito implementacijo prav teh konvencij, ki jih ti zakoni poskušajo uveljaviti.

Nadzorni svet je prav tako pozval države članice k nujnosti razširitve dostopa do programov zdravljenja odvisnosti od drog in rehabilitacije znotraj zaporniških ustanov ter države spodbudil tudi k izvajanju ukrepov izven zaporniških ustanov, kot je na primer obvezno zdravljenje kot alternativa odhodu v zapor.

Nezadostni dostop do protibolečinskih zdravil

Letno poročilo navaja, da je dostop do osnovnih narkotikov, katerih uporaba je potrebna pri zdravljenju težjih kroničnih bolečinskih stanj, v mnogih državah po svetu nezadosten. Velika večina teh zdravil se porabi v Evropi in Severni Ameriki - v letu 2006 sta Evropa in Severna Amerika skupno doprinesli k 89 odstotkom globalne porabe morfija. Kar se tiče deleža prebivalstva, 80 odstotkov celotnega prebivalstva v državah v razvoju porablja zgolj 6 odstotkov svetovne proizvodnje morfija. Podobno je stanje pri drugih opiodih kot so fentanil in oksikodon.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so razlogi za nizko porabo večplastni in vključujejo neustrezno zdravstveno izobrazbo zdravstvenih delavcev, pomanjkanje znanja in izkušenj pri zdravljenju bolečin, vedenjske vzorce, prepreke v zakonski ureditvi in gospodarske težave. Nizka poraba narkotikov ni posledica nizke oskrbe s surovinami, potrebnimi za njihovo izdelavo, saj je proizvodnja teh surovinskih materialov trenutno višja kot pa je povpraševanje po njihovi uporabi.

Predsednik Mednarodnega nadzornega sveta za droge, dr. Philip O. Emafo, pravi: »Predlogi za nadaljnje povečanje oskrbe s surovinami preko uporabe nezakonito proizvedenega opija iz Afganistana so torej zgrešeni in se ne lotevajo problema pri njegovem izvoru. Vlade bi se morale osredotočiti na ukrepe za povečanje povpraševanja po zdravilih za lajšanje bolečin, v skladu s priporočili INCB in Svetovne zdravstvene organizacije.«

Nadaljnja dostopnost anhidrida ocetne kisline v Afganistanu je vzrok za veliko zaskrbljenost:

Nadzorni svet opozarja na dostopnost anhidrida ocetne kisline v Afganistanu kot ključne kemikalije, potrebne v izdelavi heroina. Čeprav Afganistan nima nobene upravičene potrebe po tej snovi, je anhidrid ocetne kisline kljub vsemu prisoten na območjih v Afganistanu, kjer se izdeluje heroin. INCB poziva vlade držav k združitvi sil za zaustavitev nezakonite preprodaje anhidrida ocetne kisline v Afganistan.

Poročilo opozarja na nadaljnje široko gojenje makovih cvetov za pridelavo opija in povečanje zemeljskih površin, namenjenih gojenju kanabisa s 50,000 hektarov v letu 2006 na 70,000 hektarov v letu 2007. INCB ponovno poziva vlado v Afganistanu, naj se loti problematike drog, ki v državi postaja vse večja. Poročilo opominja, da lahko INCB v skladu s 14. členom Enotne konvencije o narkotikih, na katerega se sklicuje le v izjemnih primerih resne in ponavljajoče se kršitve pogodbenih obvez, priporoči Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN prepoved trgovanja z državo kršiteljico.

Regionalne posebnosti

Poročilo podaja glavne trende po različnih regijah sveta glede zlorabe drog in njihove preprodaje. Zahodna Afrika čedalje bolj postaja ključna preprodajalska pot za kokain iz Latinske Amerike čez in v Evropo, ki predstavlja drugo največje tržišče za kokain na svetu. Zahodnoafriški preprodajalci ciljajo tudi na Indijo, kjer poteka menjava kokaina za jugozahodni azijski heroin, namenjen Evropi ali Severni Ameriki.

Nezakonito gojenje maka za pridelavo opija se je v Afganistanu v letu 2007 povečalo za 17 odstotkov in država zdaj predstavlja 93 odstotkov nezakonitega svetovnega tržišča za opijate.

Kanabis ostaja najbolj razširjena droga v številnih državah sveta.

Afrika in Zahodna Azija kot ključni območji prepošiljanja kemikalij

Poročilo navaja, da je operacija šestmesečnega sledenja razpošiljanja drog razkrila, da preprodajalci drog izkoriščajo pogosto neobstoječ nadzor nad farmacevtskimi preparati, ki vsebujejo prekurzorje (predhodne sestavine za prepovedane droge) za amfetaminska poživila (ATS), pri čemer tovrstne pošiljke razpošiljajo v afriške države ali Zahodno Azijo. Afrika in Zahodna Azija sta tako postali glavni območji razpošiljanja prekurzorjev za ATS za nenamensko uporabo. INCB nujno poziva k pazljivosti in naproša vlade, da nadzorujejo tovrstne farmacevtske preparate na enak način kot nadzorujejo surove materiale.

* *** *

Za nadaljnje informacije se obrnite na kontaktno osebo:

Jaya Mohan
Information Officer, Informacijska služba urada ZN (UNIS)
Tel: (+43-1) 26060-4448
E-pošta: jaya.mohan@unvienna.org