Tlačové správy

UNIS/NAR/1024
5. marec 2008

INCB vyzýva na rovnomernú aplikáciu dohovorov o kontrole drog v jednotlivých krajinách

Nedostatočný prístup k liekom proti bolesti; situácia v Afganistane a
iné problémy vyzdvihnuté na predstavení Výročnej správy INCB dnes vo Viedni

VIEDEŇ, 5.marec (Informačná služba OSN)  -- Nerovnomerná aplikácia zákonov o drogách v rôznych krajinách a regiónoch je témou prvej kapitoly Výročnej správy Medzinárodného výboru pre kontrolu narkotík (INCB), ktorá bola dnes zverejnená vo Viedni, v Rakúsku.

Výbor vo svojej výročnej správe upozorňuje na fakt, že na miesto toho, aby krajiny spojili sily a zamerali sa na závažné obchody s drogami a ich páchateľov, niektoré z nich sústreďujú prílišnú pozornosť na drobných páchateľov a užívateľov drog. Podobné priestupky sú v niektorých krajinách potrestané prísnymi trestami a v iných zas miernymi. Výbor taktiež poznamenáva, že keď nelegálne drogy užívajú celebrity, správy v médiách často zobrazujú alebo vytvárajú dojem, že spoločnosť sa k nim z dôvodu ich statusu celebrity správa menej prísnejšie ako k ostatným. 

"Nerovnomerná aplikácia zákonov by mohla podkopať snahy efektívne implementovať samotné dohovory, ktoré sa tieto zákony snažia presadiť,"  povedal Dr. Philip O. Emafo, prezident INCB.

Výbor taktiež vyzýva členské štáty, aby rozšírili dostupnosť a prístup k liečbe drogových závislostí a resocializačným programom vo väzenských zariadeniach a zaradili liečbu na slobode, napríklad nariadenú liečbu, ako alternatívu voči väzeniu.   

Nedostatočný prístup k  liekom proti bolesti

Výročná správa upozorňuje, že prístup k základným narkotikám používaným na liečbu akútnych a chronických bolestí je v mnohých krajinách na celom svete naďalej nedostatočný. Veľká väčšina týchto liekov sa spotrebováva v Európe a Severnej Amerike; Európa a Severná Amerika v roku 2006 skonzumovala 89% celkovej spotreby morfínu. Ak sa na to pozrieme z hľadiska podielu populácie, 80% celkovej populácie žijúcej v rozvojových krajinách spotrebuje len 6% svetového morfínu. Situácia je podobná aj v prípade opiátov ako fentanyl a oxykodon.

Podľa Výboru sú dôvody takejto nízkej spotreby rôzne a zahŕňajú neadekvátne lekárske vzdelanie zdravotníckeho personálu ako aj nedostatok vedomostí a zručností pri liečbe bolesti, prístup, obmedzenia vyplývajúce z predpisov a ekonomické otázky. Nízka spotreba nie je výsledok slabého zásobovania látkami potrebnými na ich výrobu, vzhľadom na to, že výroba tohto materiálu je v súčasnosti vyššia ako dopyt po nej. 

Prezident INCB, Dr. Philip O. Emafo, povedal: "Návrhy na ďalšie zvýšenie zásob látok na výrobu s použitím ópia z nelegálnej výroby v Afganistane preto nie sú na mieste, keďže sa nezameriavajú na koreň problému. Vlády by sa mali sústrediť na opatrenia zvyšujúce dopyt po analgetikách v súlade s odporúčaniami INCB a Svetovej zdravotníckej organizácie." 

Pokračujúca dostupnosť anhydridu kyseliny octovej v Afganistane je dôvodom na znepokojenie:

Výbor upozorňuje na dostupnosť anhydridu kyseliny octovej, na jednu z hlavných chemických látok, ktorá sa v Afganistane používa na výrobu heroínu. Hoci v Afganistane nebola zaznamenaná opodstatnená potreba tejto látky, anhydrid kyseliny octovej si aj naďalej nachádza cestu do oblastí vyrábajúcich heroín v Afganistane. INCB vyzýva vlády, ktorých sa to týka, aby sa spojili a zastavili obchodovanie s anhydridom v Afganistane. 

Správa ďalej upozorňuje na rozširovanie pestovania ópiového maku a zvýšenie poľnohospodárskej pôdy určenej na pestovanie hašišu z 50 000 ha v roku 2006 na 70 000 ha v roku 2007. INCB znovu opakuje svoju výzvu afganskej vláde, aby sa sústredila na zhoršujúci sa problém s drogami vo svojej krajine. Správa pripomína, že podľa článku 14 Jednotného dohovoru o omamných látkach, ktorý sa využíva len vo výnimočných  prípadoch závažného a dlhotrvajúceho porušovania dohovoru, INCB môže Hospodárskemu a sociálnemu výboru OSN odporučiť embargo voči danej krajine. 

Regionálne trendy

Správa v jednotlivých svetových regiónoch podčiarkuje hlavné trendy v zneužívaní drog a obchodovaní s nimi. Zo Západnej Afriky sa rýchlo stáva veľká pašerácka kokaínová cesta z Latinskej Ameriky cez a do Európy, druhý najväčší trh s kokaínom na svete. Západoafrickí díleri smerujú taktiež do Indie, kde sa kokaín vymieňa za juho-západo-ázijský heroín, smerujúci ďalej do Európy alebo Severnej Ameriky. 

Nelegálne pestovanie ópiového maku sa v roku 2007v Afganistane zvýšilo o 17%, pričom krajina dnes zabezpečuje 93% svetového nelegálneho obchodu s opiátmi. Prakticky všetok heroín v Európe pochádza z Afganistanu. 

Hašiš naďalej zostáva najrozšírenejšou drogou v mnohých krajinách na svete.

Z Afriky a Západnej Ázie sa stávajú dôležité prekládkové oblasti pre chemické látky

Výbor vo svojej správe informoval, že šesťmesačné sledovanie prekládkových operácií odhalilo, že díleri drog využívajú častú neexistenciu kontrol farmaceutických preparátov obsahujúcich prekurzory stimulancií amfetamínového typu (ATS) na to, aby s týmito zásielkami ďalej obchodovali v afrických krajinách alebo v západnej Ázii. Afrika a západná Ázia sa preto stali hlavnými prekládkovými oblasťami na odklon prekurzorov ATS. INCB vyzýva k ostražitosti a žiada vlády, aby tieto farmaceutické preparáty kontrolovali rovnako ako látky na výrobu.   


* *** *

Pre ďalšie informácie, kontaktujte:
Jaya Mohan
Information Officer, UNIS
Tel: (+43-1) 26060-4448
Email: jaya.mohan@unvienna.org