Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/357
16. marec 2010

Generalni sekretar ZN pred septembrskim vrhom letos poudarja,
da milenijske razvojne cilje preprosto moramo doseči

Poročilo generalnega sekretarja predstavlja osnovo za medvladna pogajanja o akcijskem načrtu za uresničitev ciljev do leta 2015

DUNAJ, 16. marec (Informacijska služba ZN) - Samo pet let še imamo za uresničitev milenijskih razvojnih ciljev do leta 2015. Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon zato poziva, da svetovni voditelji septembra letos na vrhu ZN v New Yorku sprejmejo globalni akcijski načrt, ki bo pospešil uresničevanje teh ciljev.

"Nikakor ne smemo razočarati na milijone ljudi, ki od mednarodne skupnosti pričakujejo, da izpolni svoje obljube iz Milenijske deklaracije. Septembra se zberimo, da te obljube tudi izpolnimo," je povedal Ban v svojem poročilu Keeping the Promise (Držimo obljubo), ki je bilo objavljeno danes.

Za vrh o milenijskih razvojnih ciljih, ki bo potekal od 20. do 22. septembra, bo poročilo služilo kot osnova za medvladne dogovore o zaključnem dokumentu vrha. Poročilo navaja faktorje uspeha, dobre prakse, opozarja na zaostanke, izpostavlja bodoče izzive in daje predloge za ukrepe, ki bodo pospešili doseganje milenijskih cilje v obdobju zadnjih petih let. Pričakuje se še dopolnilna poročila, med drugim aprila prilogo k poročilu generalnega sekretarja z osnovnimi statističnimi podatki o uresničevanju ciljev. Junija sledi še bolj podrobno poročilo s statistični podatki o uresničevanju ciljev, v začetku septembra pa celostna ocena pomanjkljivosti mednarodnega sodelovanja.

"Posedujemo znanje in vire, da uresničimo milenijske cilje," je v svojem poročilu poudaril Ban, pri čemer je imel v mislih cilje iz Milenijske deklaracije iz leta 2000, ki si prizadevajo odpraviti revščino, lakoto, bolezni ter občutno zmanjšati umrljivost mater in otrok do leta 2015.

"Če ciljev ne uresničimo, naredimo nesprejemljivo napako, tako moralno kot stvarno," je poudaril generalni sekretar. "Če ne uspemo, bodo nevarnosti tega sveta, kot so politična nestabilnost, nasilje, nalezljive bolezni, degradacija okolja in prekomerna rast prebivalstva, pomnožene."

Mešani občutki

Poročilo navaja, da so nekatere države dosegle velik uspeh pri premagovanju skrajne revščine in lakote, povečanju vpisa v šole in zdravja otrok, širjenju dostopa do pitne vode, krepitvi nadzora nad malarijo, tuberkulozo in zanemarjenimi tropskimi boleznimi ter širjenju dostopa do zdravljenja virusa HIV (več informacij najdete v dokumentu Milenijski razvojni cilji: pregled stanja).

Ti uspehi so opazni v nekaterih najbolj revnih državah, kar dokazuje, da so milenijski cilji resnično dosegljivi, v kolikor imamo prave politike, ustrezno stopnjo naložb in mednarodno podporo.

Napredek pa ni bil povsod enak, zato poročilo predvideva, da številne države ciljev ne bodo dosegle. Z največjimi izzivi se soočajo najmanj razvite države, kopenske države v razvoju, nekatere majhne otoške države v razvoju, ki so najbolj ranljive glede naravnih nesreč, in države, ki se soočajo z notranjimi nemiri.

Poročilo poudarja, da se zaostanki pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev ne pojavljajo, ker so cilji nedosegljivi, ali bi bilo na razpolago premalo časa, ampak prej zaradi neizpolnjenih obljub, neustreznega financiranja in pomanjkanja odgovornega ravnanja. Posledica tega je neuspeh pri zagotavljanju finančnih spodbud, storitev, tehnične podpore in ustreznih partnerstev. Zaradi naštetega je bil napredek pri odpravi revščine nesprejemljivo počasen, nekateri težko doseženi uspehi pa izginjajo zaradi prehranske in finančne krize.

Dobre prakse

Skoraj deset let se že izvajajo globalni ukrepi za uresničitev milenijskih ciljev, med katerimi se je izoblikovalo kar nekaj dobrih praks. Med njimi so najpomembnejši razvojni načrti na nacionalni ravni. Uspešne države izvajajo pragmatično mešanico politik, s poudarkom na lastnih razvojnih zmožnostih. Mednarodno razvojno sodelovanje mora bolj intenzivno podpirati prav takšne nacionalne razvojne strategije in ukrepe za krepitev lastnih razvojnih zmožnosti.

Seveda potrebujemo gospodarsko rast, vendar to ni edini pogoj za napredek. Rast mora biti inkluzivna in pravična, če želimo doseči optimalno zmanjševanje revščine in dejanski napredek pri doseganju milenijskih razvojnih ciljev.

Težko prigarani napredek pa lahko izničijo gospodarski in drugi šoki. Države potrebujejo v prihodnost zazrte makroekonomske politike, s katerimi lahko vzpodbujajo vsesplošno uravnoteženo rast. Milenijske cilje lahko na primer dosežejo s trajnimi javnimi investicijami in temu primerno oblikovanimi razvojnimi strategijami ter univerzalnim socialnim varstvom.

Za doseganje milenijskih ciljev je ključnega pomena ustrezna, trajna in načrtovana finančna podpora ter predvidljivo politično okolje, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Pomanjkanje ustreznega in načrtnega mednarodnega financiranja je resna ovira doseganju ciljev. Nujna je širitev in krepitev partnerstev, ki zagotavljajo podporne mednarodne mehanizme za odpis dolgov, trgovanje, obdavčenje, prenos tehnologij, blažitev podnebnih sprememb in ukrepe za ohranjanje dolgoročnega napredka človeštva.

Obljube je potrebno držati

Poročilo poudarja, da se financiranje doseganja milenijskih ciljev mora pričeti 'doma'. Države v razvoju morajo višati in ustrezno razporejati svoje prihodke, države donatorke pa morajo uresničevati svoje obljube po povečanju uradne razvojne pomoči. Čeprav je razvojna pomoč dosegla svoj višek leta 2008, še vedno države v veliki meri ne izpolnjujejo svojih obljub po zagotavljanju razvojne pomoči.

Države so leta 2005 na vrhu G8 v Gleneaglesu obljubile za približno 154 milijard ameriških dolarjev uradne razvojne pomoči, pri čemer se svojih obljub niso držale. Na leto so zagotovile 35 milijard dolarjev manj sredstev, za Afriko pa 20 milijard dolarjev manj kot obljubljeno. "Če se obljube ne izpolnjujejo, revni še bolj trpijo in umirajo v še večjih številkah," izpostavlja poročilo.

Poročilo navaja številne obetajoče vladne predloge za zagotavljanje ustreznega financiranja milenijskih ciljev, vključno z novim finančnim mehanizmom za boljši zdravstveni sistem in nov globalni pristop k vprašanju prehranske varnosti, ki je bil izoblikovan na srečanju G8 leta 2009 v L'Aquili. Te predloge je potrebno čim prej uresničiti, če želimo pospešiti doseganje milenijskih ciljev in postaviti dobre temelje za srečanje G8 in G20 v Kanadi junija 2010.

Sočasno je potrebno še naprej razvijati inovativne finančne sheme, vrh o milenijskih razvojnih ciljih septembra letos pa mora vzpostaviti transparenten mehanizem, ki bo spodbujal uresničevanje globalnih obljub po zagotavljanju razvojne pomoči. Takšen mehanizem mora imeti svoj akcijski načrt s časovnimi roki, oblike nadzora in uveljavljanja določil.

Generalni sekretar ZN Ban poziva po novem 'paktu', ki ne bo zgolj vladni, ampak bo vključeval vse deležnike, tako razvite države kot države v razvoju, organizacije civilne družbe, zasebna podjetja, filantropijo in multilateralne sisteme. Vsak izmed teh deležnikov mora stremeti k najbolj učinkoviti izrabi svojih lastnih sredstev. Delovati morajo učinkovito in kolektivno. Vrh septembra letos bo uradno potekal kot plenarno zasedanje Generalne skupščine ZN na visoki ravni. Pomenil bo enkratno priložnost za krepitev kolektivnih ukrepov in partnerstev za uresničevanje milenijskih ciljev do leta 2015.

"Septembra se bomo zbrali, da gradimo naprej na dosežkih iz preteklih let in odpravimo obstoječe zaostanke. Imamo skupno odgovornost, da za prihajajoče generacije oblikujemo boljšo prihodnost," je poudaril generalni sekretar. "Doseganje milenijskih razvojnih ciljev je možno le z uresničevanjem svojih obljub, ustreznimi politikami, zagotavljanjem finančnih spodbud in trajnimi ukrepi."

Poročilo generalnega sekretarja je dostopno na tem spletnem naslovu: www.un.org/millenniumgoals.

Milenijski razvojni cilji - pregled stanja

* *** *

Na zgoraj navedenem spletnem naslovu so navedene tudi kontakte osebe za predstavnike medijev.

Oddelek ZN za javno informiranje:

Martina Donlon
Tel.: (+1-212) 963-6816
E-pošta: donlon@un.org

Pragati Pascale
Tel.: (+1-212) 963-6870
E-pošta: pascale@un.org

Lyndon Haviland
Tel.: (+1-860) 575-7691
E-pošta: haviland@un.org