Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/357
16. marec 2010

Miléniové rozvojové ciele musíme splniť,
povedal generálny tajomník OSN pred septembrovým summitom

Správa poskytuje základné informácie pre vládne rokovania o akčnom pláne do roku 2015

VIEDEŇ, 16.marec (Informačné centrum OSN) - V čase, kedy ostáva už len päť rokov do roku 2015 a splnenia Miléniových rozvojových cieľov (MRC), generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzýva svetových lídrov, aby počas septembrového summitu v New Yorku prijali celosvetovú akčnú agendu na zrýchlenie pokroku zameraného na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov.

"Nesmieme sklamať miliardy ľudí, ktoré sa pozerajú na medzinárodné spoločenstvo ako splní sľuby z Miléniovej deklarácie pre lepší svet. Stretnime sa v septembri a dodržme sľub", povedal generálny tajomník Pan vo svojej správe Dodržanie sľubu, ktorá bola dnes zverejnená.

Správa - ktorá bude slúžiť vládam ako základný pilier pri rozhodovaní o záverečnom dokumente zameranom na akčné opatrenia, ktorý bude výstupným dokumentom Summitu o Miléniových rozvojových cieľoch (20. - 22.september) - identifikuje faktory úspechu, skúsenosti a ponaučenia, zdôrazňuje existujúce medzery, nové príležitosti a predkladá osobitné odporúčania na akčné opatrenia s cieľom naštartovať pokrok na dosiahnutie cieľov počas zostávajúcich piatich rokov. V príprave sú ďalšie správy, v apríli vyjde napríklad Štatistický dodatok k správe generálneho tajomníka, koncom júna najnovšie oficiálne štatistiky týkajúce sa pokroku v plnení miléniových cieľov a začiatkom septembra viac do hĺbky idúce hodnotenia medzier v medzinárodnej spolupráci.

"V dnešnej dobe už vlastníme vedomosti a zdroje na to, aby sme Miléniové rozvojové ciele dosiahli", hovorí generálny tajomník Pan vo svojej správe, pričom sa odvoláva na ciele zakladajúce sa na Miléniovej deklarácii 2000, ktorá si dala za cieľ do roku 2015 výrazne znížiť chudobu, hlad, chorobnosť, úmrtnosť detí a matiek a ďalšie neduhy.

Nesplnenie týchto cieľov by znamenalo "neakceptovateľné zlyhanie, morálne aj praktické", hovorí generálny tajomník. "Ak zlyháme, nebezpečenstvá tohto sveta - nestabilita, násilie, epidémie, zhoršovanie životného prostredia, nekontrolovaný rast populácie - sa ešte viac znásobia".

Zmiešaný obraz

Mnohé krajiny dosiahli veľké úspechy v boji s extrémnou chudobou a hladom, v oblasti rozširovania prístupu k čistej vode, posilňovania kontroly nad maláriou, tuberkulózou a zanedbávanými tropickými chorobami ako aj v oblasti poskytovania lepšieho prístupu k liečbe HIV, zdôrazňuje správa (pozri dokument Miléniové rozvojové ciele: Na prvý pohľad).

Tieto úspechy nastali v niektorých z najchudobnejších krajín, čo dokazuje, že MRC sú pri správnej politike, primeranej úrovni investícií a medzinárodnej podpore skutočne reálne dosiahnuteľné.

Pokrok bol však rozložený nerovnomerne a bez dodatočného úsilia nebudú podľa správy niektoré ciele v niektorých krajinách pravdepodobne dosiahnuté. Výzvy sú najvážnejšie v najmenej rozvojových a vnútrozemských rozvojových krajinách, na niektorých malých ostrovoch zraniteľných voči prírodným katastrofám a v krajinách, v ktorých prebieha alebo sa končí konflikt. Nedostatky v úspechu nevznikli preto, že nie je možné MRC splniť alebo preto, že je na ne príliš málo času, ale, ako hovorí správa, skôr kvôli nesplneným záväzkom, neprimeraným zdrojom a nedostatku pozornosti a zodpovednosti. To všetko vyústilo do neschopnosti podávať výsledky na úrovni financií, služieb, technickej podpory a potrebného partnerstva. Ako dôsledok tohto deficitu boli zlepšenia v životoch chudobných neprijateľne pomalé, zatiaľ čo ťažko vydobytý pokrok bol naštrbený potravinovou a ekonomickou krízou.

Skúsenosti a ponaučenia

Takmer po desiatich rokoch celosvetového úsilia v dosahovaní MRC správa označuje niekoľko kľúčových skúseností. Medzi najdôležitejšie z nich patrí národné vlastníctvo rozvojových stratégií. Úspešné krajiny vyvinuli pragmatické zmiešané politiky so zvýšeným dôrazom na domáce kapacity. Medzinárodná spolupráca by mala dôrazne podporovať takéto národné rozvojové stratégie a snahy zamerané na budovanie domácich kapacít.

Hoci je ekonomický rast dôležitý, nie je pre pokrok dostatočný. Proces rastu musí byť spravodlivý a prístupný pre všetkých, aby maximalizoval znižovanie chudoby a pokrok v iných miléniových cieľoch.

Ťažko získané úspechy môžu zvrátiť hospodárske a iné šoky. Preto krajiny z hľadiska dosahovania MRC teraz potrebujú makroekonomické politiky, ktoré sa pozerajú dopredu na podporu stabilného rastu na širokom základe, napríklad prostredníctvom stratégií verejných investícií a univerzálnej sociálnej ochrany.

Adekvátna, dôsledná a predvídateľná finančná podpora ako aj koherentná a predvídateľná environmentálna politika na národnej aj medzinárodnej úrovni sú kľúčové pre dosiahnutie MRC. Nedostatok adekvátneho a predvídateľného medzinárodného financovania predstavoval zásadnú prekážku. Je nesmierne potrebné rozšíriť a posilniť partnerstvá, aby sa zabezpečili podporné medzinárodné rámce na uvoľnenie dlhov, obchod, zdanenie, technológiu, zmiernenie klimatických zmien a adaptáciu na udržanie dlhodobého pokroku ľudstva.

Záväzky sa musia plniť

Zatiaľ čo s financovaním MRC je potrebné začať doma, čo sa týka získavania a prideľovania domácich príjmov pri rozvojových krajinách, musí komunita donorov podľa správy splniť svoje staré sľuby týkajúce sa výrazného navýšenia oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Hoci ODA dosiahla svoju najvyššiu úroveň v roku 2008, stále tu zostávajú výrazné medzery v splnení záväzkov.

Záväzok ODA na rok 2005 na summite G8 v Gleneagles je približne 154 miliárd USD v súčasnej hodnote; do roku 2010 bolo potrebné získať ďalších 35 miliárd ročne, aby bol tento cieľ dosiahnutý. Afrika bude potrebovať zvýšiť ODA o ďalších 20 miliárd v roku 2010, aby dosiahla svoj cieľ z Geneagles 63 miliárd USD do roku 2010. "Ak nebudú tieto sľuby splnené, chudobní budú trpieť a skutočne vo veľkých počtoch zomierať", uvádza správa.

Správa ďalej poukazuje na niekoľko sľubných vládnych návrhov týkajúcich sa zabezpečenia financovania MRC, vrátane nového spôsobu financovania budovania lepších zdravotných systémov a G8 2009 Iniciatívy L'Aquila pre potravinovú bezpečnosť. Tieto príležitosti je potrebné rýchlo využiť, aby sa zaistilo, že staré záväzky budú v čase summitov G8 a G20 v júni 2010 v Kanade dodržané.

Podľa správy generálneho tajomníka by súčasne mali byť rozvíjané aj inovatívne finančné schémy. MRC summit v septembri by mal schváliť rámec zodpovednosti, ktorý bude konsolidovať celosvetové záväzky pomoci, prepájať ich s výsledkami a časovými schémami a zavádzať monitorovacie a posilňovacie mechanizmy.

Vyzývajúc na nový "pakt" nielen medzi vládami, ale aj kľúčovými aktérmi, generálny tajomník Pan naliehavo žiada rozvinuté a rozvojové krajiny, tretí sektor, súkromný sektor, multilaterálny a systém filantropie, aby sa každý z nich sústredili na čo najlepšie využitie svojich silných stránok a konali "efektívne, účinne a kolektívne". Septembrový summit - oficiálne "plenárna konferencia na vysokej úrovni" Valného zhromaždenia OSN - poskytuje jedinečnú príležitosť na posilnenie takéhoto spoločného úsilia a partnerstva pre mobilizáciu úsilia do roku 2015.

"Vďaka tomu, že sa v septembri stretneme s obnovenými záväzkami, s cieľom stavať na tom, čo sme doteraz dosiahli a prekonávať medzery, ktoré sme objavili, môžeme odovzdať našu spoločne zdieľanú zodpovednosť na budovanie lepšieho sveta pre budúce generácie", povedal generálny tajomník. "Dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov je pri adekvátnych záväzkoch, politikách, zdrojoch a úsilí stále reálne".

Správa generálneho tajomníka je k dispozícii na www.un.org/millenniumgoals.

Miléniové rozvojové ciele - Na prvý pohľad

* *** *

Kontakty pre médiá pre zástupcov systému OSN pre oblasť komunikácie nájdete na tej istej webstránke.

Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti:

Martina Donlon
Telefón: (+1-212) 963-6816
E-mail: donlon@un.org

Pragati Pascale
Telefón: (+1-212) 963-6870
E-mail: pascale@un.org

Lyndon Haviland
Telefón: (+1-860) 575-7691
E-mail: haviland@un.org