Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/272
3. junij 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Naš planet ne more vzdržati našega razvoja"

Sporočilo ob svetovnem dnevu okolja, 5. junij 2011

DUNAJ, 5. junij (Informacijska služba ZN) - Skoraj 20 let po Vrhu Zemlje leta 1992 se svet ponovno vrača v Rio, kjer bo junija 2012 konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju. V zadnjih dveh desetletjih se je veliko spremenilo, tako geopolitično kot v okolju samem. Na stotine milijonov ljudi iz Azije in Latinske Amerike, ter vse bolj tudi iz Afrike, se je rešilo revščine. Žal empirični podatki tudi prikazujejo velike in najverjetneje nepopravljive spremembe v okolju ter nizko zmožnost planeta, da vzdrži naš razvoj.

Hitra gospodarska rast tudi prinaša okoljske stroške, ki pa v državnih proračunih žal niso prikazani. Ti stroški so rezultat onesnaževanja zraka in vodnih virov, degradacije gozdov in prekomernega ribolova, kar vse vpliva na našo blaginjo. Letošnja tema svetovnega dneva okolja se glasi "Gozdovi: narava za vas" in poudarja, da so gozdovi in drugi ekosistemi vredni več milijard ameriških dolarjev ter so izjemnega pomena za družbo v celoti, še posebej pa za revne.

Kljub temu da raste osveščenost svetovne javnosti o nevarnostih, ki jih prinaša degradacija okolja, kamor spadajo tudi podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in dezertifikacija, je bil napredek po Vrhu Zemlje majhen. Nikoli ne bomo ustvarili pravičen in stabilen svet, če se ne bomo oprli na vse tri stebre trajnostnega razvoja; socialnega, ekonomskega in okoljskega. Naš naravni kapital moramo upravljati na čim bolj pameten način, če želimo trajno zmanjšati revščino, zagotoviti varnost živil in prehrane ter dostojno zaposlitev za naraščajoče število svetovnega prebivalstva.

Indija, ki je v letu 2011 globalni gostitelj svetovnega dneva okolja, sodi med tiste države, ki se zavzemajo za zmanjšanje pritiskov na okolje. Število podobno mislečih držav narašča. Omenjena država tudi spodbuja pionirska prizadevanja za izboljšanje vrednotenja ekonomske vrednosti narave in njenih procesov. Indiji pri njenih prizadevanjih pomagata Program Združenih narodov za okolje in Svetovna banka. Indijski zakon o zaposlovanju na podeželju in državne naložbe v obnovljive vire energije sta dobra primera, kako spodbujati zeleno rast in pospešiti prehod v zeleno gospodarstvo.

Trenutni razvoj v enem dnevu ni možno preoblikovati v trajnostno obliko razvoja, vsekakor pa je to možno postopoma in z ustreznimi ukrepi. Na poti v Rio +20 lahko letošnji svetovni dan okolja pošlje jasno sporočilo, da so tisti, ki lahko vplivajo na vlade in zasebni sektor, sposobni in dolžni sprejeti ustrezne ukrepe, da se že enkrat izpolnijo obljube iz Vrha Zemlje pred dvajsetimi leti. Svetovna javnost dogajanje budno spremlja in ima visoka pričakovanja.

* *** *