Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/398
10. december 2012

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic

10. december 2012

DUNAJ, 10. december (Informacijska služba ZN) - Vsak ima pravico izraziti svoje mnenje in vplivati na odločitve, ki se dotikajo skupnosti, v kateri živi. Ta pravica je zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v celoti integrirana v mednarodno pravo, še posebej pa v 25. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.

V zadnjem stoletju smo naredili nesporen napredek na področju vključevanja.

Kljub temu se še preveč skupin in posameznikov sooča z množico ovir. Ženske sicer imajo volilno pravico skoraj povsod, vendar so še vedno zelo slabo zastopane v parlamentih in mirovnih procesih, na najvišjih položajih v javni upravi, podjetjih in tudi na drugih pomembnih položajih odločanja. Avtohtona ljudstva se pogosto srečujejo z diskriminacijo, ki jim jemlje možnost, da v celoti izkoristijo svoje zagotovljene pravice. Verskim in etničnim manjšinam, osebam s posebnimi potrebami in osebam z drugačno spolno usmerjenostjo ali političnim prepričanjem se pogosto odreka sodelovanje v ključnih institucijah družbe in odločevalskih procesih. Institucije in javne razprave morajo zastopati družbo v vsej svoji raznolikosti.

V več delih sveta smo bili priča zaskrbljujočim grožnjam težko pridobljenim dosežkom demokratičnega upravljanja. Skupine civilne družbe se v nekaterih državah soočajo z vedno večjimi pritiski in omejitvami. Določena zakonodaja se uvaja z namenom, da onemogoča delovanje organizacij civilne družbe. Prvaki demokracije se soočajo z novimi in novimi nedemokratičnimi ukrepi. Takšno nazadovanje bi nas moralo precej skrbeti.

Tudi v družbah, ki imajo dober sistem zaščite pravic, je še prostor za izboljšave. Ni je države, ki bi uspela zagotoviti, da lahko vsi njeni prebivalci v polni meri sodelujejo v javnih zadevah, vključno s pravico, da so izvoljeni na javni položaj in imajo enakopraven dostop do javnih storitev. Uvajanje novih pravic ali odstranjevanje nepravičnih zakonov ne zadošča. Preveč pogosto se diskriminacija ohranja v vsakdanjem življenju ter ustvarja prepreke in miselnost, ki jih težko premagamo.

Proaktivne skupine civilne družbe so ključnega pomena za dobrobit vsakega naroda, Združeni narodi pa zavračajo ukrepe, s katerimi se jih zatira. Iz tega razloga Združeni narodi na letošnji dan človekovih pravic poudarjajo pravico do udeležbe pri odločanju in s tem povezanih pravic, in sicer svobodo izražanja misli ter mirno zbiranje in združevanje.

Mednarodno pravo je jasno. Ni važno, kdo ste ali kje živite, vaš glas šteje. Združimo se na dan človekovih pravic in postavimo za svoje pravice. Naj se naš glas sliši.

* *** *