Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/398
10.december 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv

10.december 2012

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN) - Každý má právo byť vypočutý a robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú jeho komunitu. Toto právo je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a plne začlenené do medzinárodného práva, predovšetkým článku 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Za posledných sto rokov sme v oblasti inklúzie urobili nepopierateľný pokrok.

Aj napriek tomu však stále príliš veľa skupín a jednotlivcov čelí veľkému množstvo prekážok. Ženy majú právo voliť takmer všade, avšak ich zastúpenie v parlamentoch, mierových procesoch, na seniorských pozíciách vo vláde, v správnych radách a na ďalších rozhodovacích pozíciách zostáva naďalej veľmi nízke. Domorodí obyvatelia sú často konfrontovaní s diskrimináciou, ktorá im upiera príležitosť plne využiť práva, ktoré sú im zaručené alebo im zabraňuje uvedomiť si svoju situáciu. Náboženským a etnickým menšinám rovnako ako ľuďom s postihnutím alebo osobám s inou sexuálnou orientáciou či politickým názorom je často bránené, aby sa zúčastňovali na práci v kľúčových inštitúciách a procesoch. Avšak inštitúcie a verejná diskusia musia reprezentovať všetkých v celej ich rôznorodosti.

V niektorých častiach sveta sme boli vo všeobecnosti svedkami znepokojivých udalostí, ktoré ohrozovali ťažko vybojovaný pokrok demokratických vlád. V niektorých krajinách občianske skupiny čelia rastúcemu tlaku a reštrikciám. Novozavedené legislatívne opatrenia sa zamerali najmä na mimovládne organizácie a takmer im znemožnili pracovať. Bojovníci za demokraciu narazili na nové konfrontačné opatrenia. Takýto návrat k horšiemu by mal znepokojovať každého.

Dokonca aj v spoločnostiach s dobrou demokratickou tradíciou je priestor na zlepšenie. Žiadna krajina úplne neuspela v tom, aby sa všetci jej obyvatelia mohli plne zúčastňovať na verejných záležitostiach vrátane práva byť zvolený do verejných úradov a mať rovnaký prístup k verejným službám. Schvaľovanie nových práv a odstraňovanie nespravodlivých zákonov nie je vždy postačujúce. Diskriminácia až príliš často pretrváva v praxi, vytvára bariéry a prístupy, ktoré je ťažké prekonať.

Aktívne občianske skupiny sú kľúčom k prosperite a fungovaniu každého národa a Spojené národy ostro nesúhlasia s opatreniami, ktoré ich potláčajú. To je dôvod, prečo v tento Medzinárodný deň ľudských práv OSN zdôrazňuje právo zúčastniť sa a s tým súvisiace práva, ktoré to umožňujú - slobodu presvedčenia a prejavu, pokojné zhromažďovanie a združovanie.

Medzinárodné právo hovorí jasne: Nezáleží na tom, kto si alebo kde žiješ, tvoj názor je dôležitý. V tento deň sa spojme, aby sme bránili tvoje právo ho povedať.

* *** *