Tlačové správy

UNIS/INF/170
12 October 2006

Peacebuildingový fond

Hárok s údajmi

Peacebuildingový fond (PF) je viacročný stály trustový fond navrhnutý tak, aby dokázal finančne pokryť viacero postkonfliktných situácií súčasne. PF bude podporovať zásahy priamo a bezprostredne súvisiace s peacebuildingom a zameriavať sa na kritické nedostatky v tomto procese, obzvlášť na oblasti, pre ktoré nie je dostupný žiadny iný finančný mechanizmus. Podpora z fondu by mohla zahrňovať aktivity spojené s implementáciou mierového procesu alebo zásahmi s cieľom zmierniť hrozby, ktorým bude čeliť mierový proces. Financovanie prostredníctvom PF by malo mať urýchľujúci efekt na vytváranie ďalších, udržateľnejších finančných mechanizmov. Podpora poskytovaná prostredníctvom PF pritom musí mať priamy a pozitívny dopad na udržateľnosť mierového procesu.

Darcovia sa zatiaľ zaviazali prispieť do fondu 140 miliónmi amerických dolárov, čo je viac než polovica plánovaných požiadaviek. PF je viacročný fond a ako taký si bude vyžadovať dopĺňanie za účelom zachovania si schopnosti reagovať na nové výzvy.

Generálny tajomník zriadil PF na základe požiadavky Valného zhromaždenia, pričom stanovovanie rámca pôsobnosti fondu neustále konzultoval s členskými štátmi. Ohľadom výsledku tohto procesu podal Valnému zhromaždeniu odporúčanie prostredníctvom jeho správy A/60/984.

PF bol zriadený generálnym tajomníkom, pričom na jeho každodennú činnosť bude dohliadať Úrad pre podporu peacebuildingu. Program Spojených národov pre rozvoj (UNDP) bol poverený funkciou manažéra fondu a preberie zodpovednosť za finančnú administratívu fondu a vyplácanie prostriedkov.

Peacebuildingová komisia môže krajinu, o ktorej rokuje, označiť za oprávnenú obdržať prostriedky z PF, čím zároveň dospeje k ustanoveniu, ktoré formálne spustí prerozdeľovanie a proces vyplácania finančných prostriedkov. Niektoré krajiny, ktoré sa vymanili z konfliktu a ktoré nie sú v pozornosti Peacebuildingovej komisie, môžu byť generálnym tajomníkom taktiež označené za oprávnené obdržať prostriedky z fondu.

Vláda a orgány OSN pôsobiace v danej krajine sa následne dohodnú na pláne krátkodobých priorít, ktorý bude obsahovať vybraný počet nutných zásahov s cieľom posilniť a udržať proces peacebuildingu. Kontrolu nad dodržiavaním plánu bude na základe konzultácií s depozitármi fondu vykonávať námestník generálneho tajomníka pre peacebuilding. Po prijatí rozhodnutia, bude pre danú krajinu vyčlenený finančný balík. Právomoc schváliť projekty v rámci tohto balíka bude vzhľadom na identifikované priority následne delegovaná na orgány OSN, ktoré spoločne s vládnymi úradmi pôsobia v danej oblasti.

Vládne úrady, mimovládne organizácie, orgány Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií sú oprávnené obdržať prostriedky z PF prostredníctvom zmluvne viazaných projektov.

Ak bude krajina, vymaňujúca sa z konfliktu, požadovať prístup k okamžitým prostriedkom za účelom reakcie na nepredpokladanú a bezprostrednú hrozbu mierovému procesu, PF na základe požiadavky vyššieho predstaviteľa OSN v danej krajine povolí vyplácanie finančných prostriedkov až do výšky 1 milióna amerických dolárov.

* *** *