Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument

UNIS/SGSM/266
20. máj 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Úžitok z lesov je ďalekosiahly"

Odkaz k Medzinárodnému dňu biodiverzity,
22. máj 2011

VIEDEŇ, 22. máj (Informačná služba OSN) - Tohtoročné slávenie Medzinárodného dňa biodiverzity spadá do Medzinárodného roku lesov 2011, vyhláseného Valným zhromaždením OSN za účelom poučenia svetového spoločenstva o hodnote lesov a o nesmierne vysokej sociálnej, hospodárskej a environmentálnej cene, ktorú platíme za ich stratu.

Úžitok z lesov je ďalekosiahly. Lesy dokážu zachytávať a uchovávať vodu, stabilizovať pôdu, poskytujú priestor biodiverzite a významne prispievajú k regulácii klímy a skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Vytvárajú zisky medzinárodným firmám a sú zdrojom základných príjmov a surovín pre stovky miliónov najchudobnejších ľudí sveta. Napriek nášmu rastúcemu porozumeniu a oceneniu skutočnosti, koľko veľa získavame z lesov, však tieto naďalej miznú alarmujúcim tempom. Tohtoročný Medzinárodný deň biologickej diverzity je preto zameraný na zdôraznenie naliehavej potreby prijatia zásadných opatrení.

Minulý rok sa vlády na Nagojskom summite pre biodiverzitu v provincii Aiči v Japonsku zhodli na novom strategickom pláne pre biodiverzitu. Tzv. Aičijské ciele volajú po zásadnej redukcii strát, degradácie a fragmentácie všetkých druhov prirodzených biotopov, vrátane lesov, do roku 2020. Jedným z dôležitých nástrojov prijatých v Japonsku je Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a o spravodlivom a rovnom zdieľaní výhod vyplývajúcich z ich využívania. Lesy obsahujú obrovskú - a sotva katalogizovanú - zásobu biodiverzity. Včasná ratifikácia a implementácia tohto Protokolu môže podporiť ochranu lesov a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity. Tieto, na oplátku, môžu prispieť k zmierneniu chudoby a k posilneniu trvalo udržateľného rozvoja štátov.

Ako indikujú pokračujúce rokovania o klimatických zmenách, je tu rastúce povedomie o tom, že obmedzenie odlesňovania a degradácie lesov môže zohrať dôležitú rolu v našej reakcii na kombinovanú hrozbu klimatických zmien, straty biodiverzity a degradácie pôdy. Chválim tento obnovený dôraz na dôležitosť lesov pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pred takmer dvadsiatimi rokmi zahrnuli svetoví vodcovia tzv. Princípy lesa, prijaté v Rio de Janeiro, medzi hlavné výstupy Summitu Zeme, na ktorom bol zároveň prijatý Dohovor o biologickej diverzite. Budúci rok sa vlády opäť stretnú v Rio de Janeiro na Konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio +20). Kým sme v očakávaní tejto zásadnej konferencie, apelujem na všetky zložky spoločnosti, aby sa nanovo zaviazali k manažmentu, ochrane a trvalo udržateľnému rozvoju všetkých typov lesov pre našu spoločnú budúcnosť.

* *** *