Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/INF/513
9.september 2015

Stanovisko UNHCR: "Utečenec" alebo "migrant" - Čo je správne?

VIEDEŇ/ŽENEVA, 27.august (UNHCR) - Pri takmer 60 miliónoch násilne presídlených ľuďoch na celom svete a preplavbách cez Stredozemné more, ktoré vidíme v správach takmer denne, sa pojmy "utečenec" a "migrant" čoraz častejšie používajú a vzájomne zamieňajú nielen v médiách, ale aj vo verejnej diskusii. Je však medzi nimi nejaký rozdiel a záleží vôbec na tom?

Áno, rozdiel tu je a záleží na ňom. Tieto dva pojmy majú jasné a rozdielne významy a ich vzájomné zamieňanie vedie k problémom pre obe skupiny. Tu sú dôvody:  

Utečenci sú osoby utekajúce pred ozbrojeným konfliktom alebo prenasledovaním. Ku koncu roku 2014 ich bolo celosvetovo 19,5 miliónov. Ich situácia je často tak nebezpečná a neznesiteľná, že prekračujú národné hranice a hľadajú bezpečie v okolitých krajinách a tak sa stávajú medzinárodne uznanými "utečencami" s prístupom k pomoci od štátov, UNHCR a ďalších organizácií. Sú uznaní práve preto, že vrátiť sa domov je pre nich príliš nebezpečné a potrebujú útočisko niekde inde. Odmietnutie poskytnúť azyl má pre týchto ľudí potenciálne smrteľné následky.  

Utečenci sú v medzinárodnom práve zadefinovaní a chránení. Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho Protokol z roku 1967 ako aj ďalšie právne dokumenty ako napríklad Dohovor o utečencoch Organizácie africkej jednoty z roku 1969 sú piliermi modernej ochrany utečencov. Právne princípy, ktoré zakotvujú, prenikli do mnohých ďalších medzinárodných, regionálnych a národných zákonov a praxe. Dohovor z roku 1951 definuje, kto je utečenec a načrtáva základné práva, ktoré by štáty utečencom mali poskytnúť. Jedným z najzákladnejších princípov stanovených v medzinárodnom práve je, že utečenci by nemali byť vyhnaní alebo vrátení do situácie, kde by boli ich život alebo sloboda opäť v ohrození.      

Ochrana utečencov má mnohé aspekty. Zahŕňa istotu nebyť vrátený do nebezpečenstva, pred ktorým utiekli; prístup k azylovému konaniu, ktoré prebieha regulárne a efektívne; a opatrenia, ktoré zabezpečujú, že ich základné ľudské práva sú rešpektované tak, aby im umožnili žiť v dôstojnosti a bezpečnosti a zároveň nájsť dlhodobé riešenie. Štáty za túto ochranu nesú primárnu zodpovednosť. UNHCR preto úzko spolupracuje s vládami a podľa potreby im radí a podporuje ich pri implementácii ich záväzkov. 

Migranti, naproti tomu, sa nerozhodli presťahovať kvôli priamej hrozbe prenasledovania alebo smrti, ale hlavne preto, aby si zlepšili svoj život, našli si prácu, prípadne v niektorých prípadoch kvôli vzdelaniu, opätovnému spojeniu s rodinou alebo z iných dôvodov. Na rozdiel od utečencov, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť domov, migranti takéto prekážky v návrate domov nemajú. Ak sa rozhodnú vrátiť domov, naďalej môžu požívať ochranu svojej vlády.     

Táto odlišnosť je pre jednotlivé vlády dôležitá. Krajiny riešia postavenie migrantov podľa svojich vlastných imigračných zákonov a postupov. Krajiny riešia utečeneckú otázku na základe noriem ochrany utečencov a azylu, ktoré sú definované v národnej legislatíve aj medzinárodnom práve. Krajiny majú voči komukoľvek, kto žiada o azyl na ich území alebo na ich hraniciach, osobitné povinnosti. UNHCR pomáha krajinám plniť si svoje povinnosti v oblasti azylu a ochrany utečencov.  

Politika má spôsoby ako zasahovať do týchto debát. Spájanie utečencov a migrantov môže mať vážne následky na životy a bezpečnosť utečencov. Nejasné vymedzenie oboch pojmov odpútava pozornosť od zvláštnej právnej pomoci, ktorú si utečenci vyžadujú. Môže to oslabiť podporu verejnosti utečencom a inštitút azylu v čase, keď takúto ochranu potrebuje viac utečencov ako kedykoľvek predtým. Je potrebné, aby sme so všetkými ľudskými bytosťami zaobchádzali s rešpektom a dôstojnosťou. Potrebujeme zabezpečiť, aby boli ľudské práva migrantov zabezpečené. Zároveň potrebujeme zabezpečiť primeranú právnu reakciu na utečencov, a to z dôvodu ich osobitne zložitej situácie.        

Takže, späť k Európe a mase ľudí prichádzajúcich tento a minulý rok loďami do Grécka, Talianska a ďalších krajín. Kto sú to? Utečenci alebo migranti?

V podstate oboje. Väčšina ľudí prichádzajúcich tento rok najmä do Talianska a Grécka, pochádza z krajín, ktoré sa dostali do vojny alebo ktoré sú ináč považované za "utečencov produkujúce", a ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Avšak malá časť z nich je z iných krajín a pre mnohých z týchto jednotlivcov by bol správny termín "migrant".     

Rovnako aj v UNHCR hovoríme "utečenci a migranti", keď opisujeme pohyb ľudí po mori alebo iným spôsobom, kde predpokladáme, že môžu byť zastúpené obe skupiny - presuny loďou v juhovýchodnej Ázii sú ďalším príkladom.  "Utečenci" hovoríme vtedy, keď máme na mysli ľudí utekajúcich pred vojnou alebo prenasledovaním cez medzinárodné hranice. Pojem "migranti" používame vtedy, keď máme na mysli ľudí presúvajúcich sa z dôvodov, ktoré sa nenachádzajú v právnej definícii utečenca. Dúfame, že ostatní sa nad správnym používaním týchto pojmov tiež zamyslia. Záleží na tom, aké slová vyberáme.      

Adrian Edwards, Ženeva

* *** *