Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/NAR/1435
25.marec 2021

Skrytá epidémia užívania látok medzi staršími ľuďmi, upozornila Výročná správa Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok vo svojej výročnej správe za rok 2020: 

  • upozorňuje na globálnu skrytú epidémiu: užívanie látok medzi staršími ľuďmi;
  • zaoberá sa dopadom pandémie COVID-19 na prístup k liekom, prevencii, liečbe pre ľudí s poruchami mentálneho zdravia a užívania látok ako aj na nelegálny trh s drogami;
  • vyjadruje obavy v súvislosti s početnými úmrtiami na predávkovanie metamfetamínom a syntetickými opiátmi ako aj vývojom používania marihuany na nelekárske účely;
  • hovorí o obavách z vysokej miery ilegálnej produkcie ópia v Afganistane v roku 2020;
  • vyzýva vlády, aby primerane reagovali na trestné činy súvisiace s drogami, na základe zásad právneho štátu a ľudských práv;
  • osobitnou správou si pripomína 60. a 50.výročie Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971; zdôrazňuje potrebu ich všeobecného uplatnenia;

VIEDEŇ, 25.marec (Informačná služba OSN Viedeň) –  V čase zvýšeného dopytu po kontrolovaných liekoch v dôsledku pandémie COVID-19 Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) varuje pred „skrytou epidémiou: užívaním látok u starších ľudí“ a pred škodami, ktoré pandémia spôsobila na zdravotnom stave a kvalite života tejto skupiny obyvateľstva.

Vo výročnej správe, ktorú dnes INCB zverejnil úrad zdôrazňuje, že s pribúdajúcim vekom populácie rastie náchylnosť starších ľudí na užívanie látok a závislosť od nich. Užívanie návykových látok a s tým súvisiace poruchy u staršej populácie za posledné roky vzrástlo, no táto demografická skupina bola do veľkej miery prehliadaná. INCB vyzýva vlády, aby sa zamerali na užívanie látok u starších ľudí a zahrnuli a rozšírili ich podporu s cieľom zvrátiť tento alarmujúci trend.  

INCB vyjadruje znepokojenie nad negatívnym účinkom pandémie COVID-19 na celosvetový dodávateľský reťazec liekov. Vládne opatrenia zamerané na potlačenie šírenia vírusu viedli k nedostatku niektorých kontrolovaných látok na vedecké a lekárske účely. Zvýšený dopyt po liečbe pacientov s COVID-19 tento nedostatok ešte viac prehĺbil, narušil liečenie a ďalšie zdravotnícke služby. 

INCB zdôrazňuje, že ľudia s poruchami mentálneho zdravia a užívania látok boli obzvlášť postihnutí pandémiou COVID-19. Obmedzenia mobility a sociálna izolácia predstavujú oveľa väčšiu záťaž pre ľudí s problémami mentálneho zdravia, užívania návykových látok a so zhoršenými poruchami.    

Prezident INCB Cornelis de Joncheere uviedol: „V čase, kedy je už každý rozpočet napätý, nemôžeme zabúdať na ľudí s problémami užívania drog. INCB vyzýva vlády, aby zabezpečili poskytovanie služieb prevencie, liečby a rehabilitácie.“ 

INCB vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom úmrtí súvisiacimi s predávkovaním drogami – najmä v súvislosti s fentanylom a metamfetamínom. INCB poznamenáva, že pandémia COVID-19 tento problém ešte viac zhoršila.   

Úrad INCB je naďalej znepokojený krokmi niektorých vlád smerom k legalizácii marihuany na nelekárske účely a opakuje, že je potrebné, aby štáty prijali opatrenia, ktoré obmedzia výrobu, spracovanie a obchod s marihuanou na lekárske a vedecké účely. 

Skrytá pandémia: užívanie látok medzi staršími ľuďmi

Ako svetová populácia starne, zvyšuje sa aj počet starších ľudí s poruchami užívania látok. Údaje ukazujú za posledných desať rokov nárast užívania liekov na tlmenie bolesti, upokojenie, nárast užívania benzodiazepínov a sedatív u starších ľudí. Prieskumy o užívaní drog však do veľkej miery nebrali do úvahy vekové skupiny nad 65 rokov. Starší ľudia s problémami s užívaním návykových látok čelia typickým problémom v ich veku, ako napríklad izolácii či fyzickým problémom. INCB odporúča zamerať výskum viac na poruchy užívania látok medzi staršími ľuďmi ako prvý krok k potlačeniu tohto nebezpečného trendu a vyzýva vlády, aby zlepšili prístup k potrebným zdravotným a liečebným službám určeným pre túto skupinu obyvateľstva.     

Cornelis de Joncheere povedal: „Pandémia spôsobila veľké škody na zdraví a kvalite života starších ľudí. Existuje však aj skrytá epidémia užívania látok, ktorá ovplyvňuje túto skupinu obyvateľstva. Užívanie látok a úmrtia súvisiace s drogami sú u starších ľudí na vzostupe, rovnako ako počet starších ľudí, ktorí sú v liečbe pre problémy s užívaním látok.“

Dôsledky pandémie COVID-19 na prístup k lekárskym dodávkam

Pandémia COVID-19 zvýšila dopyt po niektorých kontrolovaných liekoch. Zároveň opatrenia typu lockdown, hraničné kontroly a sociálne rozostupy narušili globálny dodávateľský reťazec liekov. Nenarušilo to len výrobu a logistiku kľúčových farmaceutických zložiek, ale malo to dopad aj na zdravotnícke služby a prístup k medikácii, a to aj pre ľudí s problémami s mentálnym zdravím a poruchami užívania návykových látok.   

Nárast dopytu po liekoch potrebných na liečbu pacientov s COVID-19 ďalej znížil dostupnosť niektorých liekov obsahujúcich kontrolované látky. Niektoré vlády sa pri riešení nižšej ponuky uchýlili k pohotovostným plánom, ktoré, naopak, spôsobili nedostatok určitých liekov v iných krajinách. INCB odporúča, aby krajiny prehodnotili svoj predpokladaný dopyt po liekoch obsahujúcich kontrolované látky a zefektívnili administratívne a logistické požiadavky. INCB vyzýva všetky vlády, aby zabezpečili nepretržitý prístup k preventívnym a liečebným službám pre ľudí s problémami duševného zdravia a užívania návykových látok.

Cornelis de Joncheere uviedol: „Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie sa ešte len musí naplno prejaviť a je potrebné zintenzívniť preventívne a liečebné služby založené na dôkazoch, aby sa zastavil nárast porúch užívania drog a duševného zdravia. Toto je spoločná zodpovednosť nás všetkých. Lepšia obnova po bezprecedentných výzvach roku 2020 a zabezpečenie pokroku pri dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja si vyžaduje, aby medzinárodné spoločenstvo pracovalo intenzívnejšie a prezieravejšie.”

Dôsledky pandémie COVID-19 na obchodovanie s ilegálnymi drogami

Cestovné opatrenia a ďalšie opatrenia v zmysle sociálneho rozostupu zavedené na boj proti koronavírusu tiež ovplyvnili trhy s nelegálnymi drogami. Toto malo zjavne za následok nedostatok niektorých drog a vyššie ceny na ilegálnom trhu. Ďalej existujú náznaky, že sa znížila čistota miestnych dodávok nelegálnych drog a že sa používajú prímesy, ako napr. fentanyl, ktoré zvyšujú mieru predávkovania.

INCB hlási nárast online obchodovania s drogami šifrovanou komunikáciou prostredníctvom organizovaného zločinu. Otvorený internet a trhy na darknete, sociálne médiá a online fóra tiež zohrávajú významnejšiu úlohu pri získavaní drog užívateľmi. Tento vývoj predstavuje ďalšie výzvy pre orgány činné v trestnom konaní. INCB opätovne zdôrazňuje dôležitosť implementácie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov o kontrole drog a vyzýva krajiny, aby sa zamerali na prepojenie medzi drogovými trestnými činmi a inými formami organizovaného zločinu.

Úrad INCB sa zaviazal k úzkej spolupráci prostredníctvom podpory vlád buď priamo, alebo prostredníctvom svojich programov budovania kapacít vrátane programov INCB Learning a GRIDS a vyzýva vlády, aby v prospech svojich komunít plne implementovali príslušné odporúčania obsiahnuté v správach za rok 2020.

Ilegálna produkcia ópia v Afganistane zostáva naďalej vysoká

Produkcia ópia v Afganistane si udržala v roku 2019 vysokú úroveň, pričom Afganistan sa za posledných päť rokov podieľal na globálnej produkcii ópia takmer 84 percentami. Taktiež sa nezistili žiadne známky zníženia dodávok heroínu afganského pôvodu na globálne spotrebiteľské trhy. INCB je naďalej znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti kontroly drog v Afganistane a udržiava úzky dialóg s vládou podľa článkov 14 a 14a Jednotného dohovoru o omamných látkach a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo technickú a finančnú pomoc na podporu krajiny pri jej úsilí o kontrolu drog.

Cornelis de Joncheere uviedol: „Ak sa nebudeme komplexne zaoberať nezákonným pestovaním a výrobou drog, obchodovaním s drogami, užívaním a poruchami užívania drog v Afganistane, širšie snahy o dosiahnutie udržateľného rozvoja, prosperity a mieru v Afganistane budú pravdepodobne neúčinné.“

INCB vyzýva vlády, aby primerane reagovali na trestné činy súvisiace s drogami, na základe zásad právneho štátu a ľudských práv

INCB naďalej vyzýva vlády, aby implementovali medzinárodné dohovory na kontrolu drog pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu a ľudských práv. Prístup k riešeniu trestných činov súvisiacich s drogami by mal byť založený na zásade proporcionality a dodržiavania ľudských práv v zmysle snahy dosiahnuť Ciele udržateľného rozvoja.

Cornelis de Joncheere povedal: „Obchodovanie s drogami a násilie súvisiace s drogami by sa malo riešiť komplexnými a vyváženými opatreniami a odpoveď na trestné správanie v súvislosti s drogami musií byť primeraná a rešpektovať ľudské práva a zásady právneho štátu.“

60. a 50.výročie Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971

INCB si pripomína 60. a 50. výročie dvoch dohovorov o kontrole drog osobitnou správou, ktorá hodnotí ich úspechy a zdôrazňuje výzvy, ktorým dnes medzinárodné spoločenstvo čelí. Od ich vzniku sa dosiahlo takmer univerzálne dodržiavanie, pretože takmer všetky členské štáty sú dnes zmluvnými stranami dohovorov.

INCB uznáva, že jednou z najväčších výziev pre štáty pri implementácii záväzkov podľa dohovorov je dosiahnutie rovnováhy medzi zaručením dostupnosti kontrolovaných a medicínsky potrebných liekov a prevenciou nesprávneho užívania, nelegálnej výroby a obchodovania s nimi.

INCB zdôrazňuje, že v boji proti drogovej trestnej činnosti by reakcie vlády mali byť vždy primerané a mali by sa riešiť prostredníctvom oficiálneho systému trestného súdnictva v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

* *** *

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Sekretariát INCB
Otázky médií: (+43-1) 26060 4163
E-mail: incb.secretariat[at]un.org
Webstránka: www.incb.org