COVID a Ženy

António Guterres

Prvé náznaky hovoria, že vírus COVID-19 predstavuje väčšie priame riziko pre mužov, najmä starších. Pandémia však odhaľuje a využíva nerovnosti rôzneho druhu vrátane rodovej nerovnosti. V dlhodobom výhľade môže dopad vírusu na zdravie, práva a slobody žien poškodiť nás všetkých.

Ženy už znášajú veľmi nebezpečné dôsledky zatvorenia a karantén. Reštrikčné opatrenia sú dôležité, no zvyšujú riziko násilia voči ženám, ktoré doma uviazli s násilníckymi partnermi. V posledných týždňoch sme na celom svete zaznamenali alarmujúci vzostup domáceho násilia; najväčšie britské organizácie zaregistrovali 700 percentný nárast telefonátov. Podporné služby pre zraniteľné ženy však museli svoju prácu zredukovať alebo úplne zavrieť.

Na základe tohto vývoja som nedávno apeloval na pokoj v domovoch po celom svete. Odvtedy sa viac ako 143 vlád zaviazalo podporovať ženy a dievčatá, ktoré by mohli byť počas pandémie ohrozené. Každá krajina môže presunúť služby online, rozšíriť krízové centrá, označiť ich za kľúčové a zvýšiť podporu organizáciám v prvej línii. Partnerstvo OSN s Európskou úniou, iniciatíva Spotlight [link: https://www.spotlightinitiative.org/ ], pracuje s vládami vo viac ako 25 krajinách na týchto a podobných opatreniach, a je pripravená svoju podporu rozširovať.

Ohrozenie práv a slobôd žien, ktoré predstavuje COVID-19, prekračuje hranice fyzického násilia. Hlboký ekonomický prepad, ktorý pandémiu sprevádza, bude mať osobitný dopad aj na ženy.

Neférové a nerovnaké zaobchádzanie s pracujúcimi ženami je jeden z dôvodov, prečo som vstúpil do politiky. Keď som koncom šesťdesiatych rokov ešte ako študent pracoval ako dobrovoľný sociálny pracovník v chudobných častiach Lisabonu, videl som tam ženy vo veľmi ťažkých situáciách. Robili nekvalifikovanú prácu a niesli na pleciach starostlivosť o celú svoju širokú rodinu. Už vtedy som vedel, že sa to musí zmeniť - a počas môjho života sa mnohé dôležité zmeny aj udiali.

No desaťročia nato mnohým ženám na celom svete hrozí, že COVID-19 vráti tento stav späť alebo privodí ešte horší.

Ženy sú nerovnomerne reprezentované v slabo platených zamestnaniach bez benefitov, pracujú v domácnosti, chodia na brigády, predávajú na ulici alebo pracujú v malých službách ako napríklad v kaderníctvach. Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že len v najbližších troch mesiacoch zanikne 200 miliónov pracovných miest - a veľká časť práve v týchto sektoroch.

A tak ako prichádzajú o platenú prácu, mnohé ženy zároveň čelia obrovskému nárastu práce v oblasti starostlivosti v dôsledku zatvorenia škôl, preťažených zdravotníckych systémov a zvýšených potrieb starších ľudí.

Nezabúdajme ani na dievčatá, ktoré prišli o vzdelávanie. V niektorých dedinách v Sierra Leone počet zapísaných dievčat do škôl v tínedžerskom veku poklesol po epidémii eboly z 50 na 34 percent, čo bude mať celoživotný dopad na kvalitu života dievčat, ich komunít aj spoločnosti.

Aj mnohí muži sa stretávajú so stratou zamestnania a protichodnými požiadavkami. No aj v najpriaznivejšom období vykonávajú ženy trikrát viac domácich prác ako muži. To znamená, že ak sa otvoria prevádzky a školy zostanú zatvorené, budú to práve ony, ktoré zostanú doma s deťmi, čo oddiali ich návrat do platenej práce.

Zakorenená nerovnosť taktiež znamená, že zatiaľ čo ženy predstavujú 70 percent zdravotníckeho personálu, podiel mužov v zdravotníckom manažmente ich výrazne prevyšuje. Ženy zároveň tvoria len desatinu politických lídrov v globálnom meradle - čo je na škodu nás všetkých. Potrebujeme ženy tam, kde sa robia rozhodnutia o tejto pandémii, aby sme predišli pesimistickým scenárom typu druhá vlna, nedostatok pracovnej sily či dokonca sociálne nepokoje.

Ženy, ktoré to nemajú v práci isté, urgentne potrebujú základnú sociálnu ochranu, či už zdravotné poistenie, platenú práceneschopnosť, starostlivosť o deti, ochranu príjmov a podporu v nezamestnanosti. V budúcnosti musia byť opatrenia na stimuláciu ekonomiky ako prevody hotovosti, úvery, pôžičky a finančná výpomoc zamerané na ženy, bez ohľadu na to, či pracujú na plný úväzok vo formálnej ekonomike alebo na čiastočný či sezónne v neformálnej, alebo ako podnikateľky a majiteľky obchodov.

Pandémia COVID-19 veľmi dobre vyjasnila, že neplatená práca žien v domácnosti dotuje služby verejnosti aj zisky firiem. Túto prácu je potrebné zahrnúť do ekonomického merania a rozhodovania. Všetci budeme profitovať z pracovného usporiadania, ktoré uznáva prácu v oblasti starostlivosti ako aj z inkluzívnych ekonomických modelov, ktoré si vážia prácu v domácnosti.

Táto pandémia nie je výzvou len pre zdravotnícke systémy na celom svete, ale aj naším záväzkom k rovnosti a ľudskej dôstojnosti.

Ak budú záujmy a práva žien v popredí a centre nášho záujmu, môžeme prejsť touto pandémiou rýchlejšie a vybudovať rovnejšie a odolnejšie komunity a spoločnosti, prínosné pre všetkých.

----------

António Guterres je generálnym tajomníkom OSN. 
Článok bol publikovaný 11.mája 2020 v denníku Pravda