Tlačové správy

UNIS/INF/187
13. decembra

Zásadná konvencia o ľudských právach pre osoby s postihnutiami by mala byť prijatá 13. decembra

8. decembra 2006 (Centrála OSN) -- Navrhovaná konvencia ochraňujúca práva takmer 650 miliónov osôb s postihnutiami bude 13. decembra predložená na schválenie Valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov.

Konvencia, ak bude prijatá, bude prvou významnou ľudsko-právnou zmluvou prijatou v 21. storočí. Po schválení Valným zhromaždením bude konvencia dostupná 192 členských štátov pre ratifikáciu a implementáciu. Do platnosti v stúpi po ratifikácii 20 krajinami.

Po štyroch rokoch rokovaní výboru Valného zhromaždenia, krajiny dosiahli dohodu na tejto zásadnej rezolúcii 25. augusta. Generálny tajomník OSN Kofi Annan privítal dohodu o konvencii "ako historický úspech pre 650 miliónov ľudí po celom svete, ktorí majú postihnutia."

Zástancovia ľudských práv dúfajú, že konvencia naplno zabezpečí, že krajiny už ďalej nebudú schopné odsúvať osoby s postihnutím na okraj spoločnosti. Vlády, ktoré ju ratifikujú budú právne viazané zaobchádzať s osobami s postihnutím ako so subjektom zákonov s jasne definovanými právami.

50-článková konvencia sa detailne zaoberá právami osôb s postihnutím, čím zároveň odstráni medzery v medzinárodnom humanitárnom práve. Okrem iného pokrýva civilné a politické práva, dostupnosť, participáciu a inklúziu, právo na vzdelávanie, zdravie, prácu a zamestnanie a sociálnu ochranu. Konvencia uznáva, že zmena prístupu je nevyhnutná, ak majú osoby s postihnutím dosiahnuť rovnocenné postavenie v spoločnosti. Jej text je dostupný na http://www.un.org/esa/socdev/enable/

Autori a zástancovia rezolúcie poukázali na fakt, že aj napriek tomu, že osoby s postihnutím sú obdarené tým istým právom ako ostatní, v praxi sú stále diskriminované doslova v každej oblasti života, vrátane zamestnania, vzdelania, zdravotnej starostlivosti a výkonu ich zákonných práv. Aj oni však rôznymi spôsobmi prispievajú do spoločnosti, a mohli by prispievať ešte viac, ak by boli plne integrovaní do ich komunít.

Obhajcovia práv postihnutých, pochádzajúci z celého sveta a reprezentujúci vládne delegácie, národné inštitúty ľudských práv a organizácie zlučujúce osoby s postihnutím, zohrali rozhodujúcu úlohu pri tvorbe návrhu konvencie.

Zatiaľ čo deklarácia nevyžaduje od krajín prijať opatrenia, ktoré si nemôžu dovoliť, požaduje od štátov progresívne pracovať smerom k opatreniam umožňujúcim osobám s postihnutím lepší prístup k doprave, vzdelaniu, zamestnaniu a oddychu.

Krajiny, ktoré ratifikujú deklaráciu sa zaväzujú prijať zákony a iné opatrenia na zlepšenie práv postihnutých a taktiež odstrániť legislatívu, zvyky a praktiky, ktoré ich diskriminujú. V súčasnosti iba 45 krajín disponuje legislatívou zaoberajúcou sa osobami s postihnutím. Konvencia bude prístupná pre podpis a ratifikáciu 30 marca.

Spoločne s konvenciou prijme Valné zhromaždenie 18-článkový dobrovoľný protokol o komunikácii, ktorý umožní jednotlivcom a skupinám predložiť Výboru pre ľudské práva osôb s postihnutím petície, ak už všetky dostupné národné opravné prostriedky boli vyčerpané.

Táto komisia zložená z nezávislých expertov by mala byť zriadená po tom, ako konvencia vstúpi do platnosti. Pravidelne bude od jednotlivých štátov dostávať správy o pokroku v implementácii ich záväzkov vyplývajúcich z konvencie.

* *** *

Pre viac informácií, prosím, kontaktuje:

Edoardo Bellando
Oddelenia verejných informácií
Tel: (212) 963-8275
E-mail: bellando@un.org

alebo

Daniel Shepard
Tel: (212) 963 9495
E-mail: shepard@un.org