Tlačové správy

UNIS/INF/215
2. júla 2007

Tlačová správa Organizácie Spojených národov

Podľa zistení OSN je pokrok v dosahovaní rozvojových cieľov neurčitý

Generálny tajomník tvrdí, že politickí lídri musia rešpektovať záväzky

VIEDEŇ, 2. júla 2007 (Informačná služba OSN) -- Na polceste k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov v roku 2015 je možné badať jasný pokrok v implementácii Miléniových rozvojových cieľov, balíka globálnych záväzkov, ktorých cieľom je vykúpiť milióny ľudí z extrémnej chudoby. Hodnotiaca správa Organizácie Spojených národov však zistila, že ich celkový úspech vôbec nie je istý. 

"Výsledky prezentované v tejto správe naznačujú, že nastal určitý pokrok a úspech je stále možný vo viacerých častiach sveta," tvrdí generálny tajomník Pan Ki-mun v predslove k tohtoročnej hodnotiacej Správe o Miléniových rozvojových cieľoch, ktorá bola dnes predstavená v Ženeve. "Zároveň však upozorňujú na množstvo práce, ktorá ešte musí byť vykonaná," ďalej dodáva Pan Ki-mun.

Záväzky, ktoré prijala doslova každá krajina na Zemi počas Miléniového summitu OSN v roku 2000, sú sústredené okolo ôsmych presne vymedzených cieľov.

Ciele vyzývajú na kvantitatívny, časovo presne stanovený pokrok v odstraňovaní extrémnej chudoby a hladu, dosiahnutie celosvetovej úrovne základného vzdelania, podporu rodovej rovnosti a posilnenie práv žien, zredukovanie detskej úmrtnosti, zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia a vývoj globálneho partnerstva pre rozvoj.

Spáva zistila, že je možné badať výrazný pokrok pri dosahovaní cieľa znížiť k roku 2015 extrémnu chudobu o polovicu, poznamenávajúc, že celosvetový podiel ľudí nútených vyžiť denne z jedného dolára sa zmenšil z 32 (1,25 miliardy v roku 1990) na 19 percent (980 miliónov v roku 2004).

Správa predpokladá, že ak tento trend bude pokračovať, "cieľ zredukovať chudobu sa podarí dosiahnuť tak v globálnom meradle, ako aj vo väčšine regiónov."

Správa ďalej zistila, že stále existuje nádej pre pokrok aj v "regiónoch, kde sú výzvy najväčšie."

Napríklad v subsaharskej Afrike sa nárast počtu chudobných ľudí "stabilizoval" a chudoba regiónu klesla od roku 2000 takmer o 6 percentuálnych bodov.

Správa zároveň tvrdí, že na príklade niekoľkých afrických krajín sa dá dokázať, že rýchly a komplexný pokrok v dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov je možný, ak sa skombinuje silné politické líderstvo,  odhodlané politiky a praktické stratégie pre podporu verejných investícií s adekvátnymi finančnými prostriedkami medzinárodnej komunity.

Pozitívne správy prichádzajú aj z Ázie, kde rýchly ekonomický rast prispieva k úsiliu regiónu dosiahnuť Miléniový cieľ zredukovať chudobu.

Správa ďalej pojednáva o náznaku pokroku v nasledovných oblastiach:

  • Viac detí v rozvojových krajinách navštevuje školy. Počet zapísaných detí pre základne vzdelanie v rozvojových krajinách narástol z 80 percent v roku 1991 na 88 percent v roku 2005.
  • Úsilie žien získať rovnaké práva padlo na úrodnú pôdu vďaka ich väčšiemu zaangažovaniu do politiky a verejnej správy. Celkový pokrok v tejto oblasti však bol pomalý.
  • Detská úmrtnosť sa celosvetovo znížila. Vo väčšine prípadov vďaka efektívnej a nenákladnej intervencii s cieľom zachrániť deti pred hrozbami, ako sú napríklad osýpky.
  • Úsilie kontrolovať šírenie malárie zaznamenalo výrazný pokrok.
  • Epidémia tuberkulózy je na ústupe. Pokrok však nebol dostatočne rýchly na to, aby prinavrátil svet spať na cestu dosiahnuť cieľ zredukovať do roku 2015 o polovicu šírenie a mieru úmrtnosti.
  • Objem emisií skleníkových plynov naďalej narastá, pričom spôsobuje závažné klimatické zmeny ohrozujúce ľudský blahobyt. Nastal však pokrok vo vývoji energetických technológií.

Správa však obsahuje aj iný druh štatistík, ktoré ponúkajú oveľa menej povzbudzujúci pohľad.

Správa zistila, že najimpozantnejšie zredukovanie extrémnej chudoby nastalo v Južnej, Juhovýchodnej a Východnej Ázii. V Západnej Ázii však sa za rovnaké obdobie miera chudoby viac než zdvojnásobila. A napriek rovnakému pokroku v subsaharskej Afrike, priepasť chudoby v tomto regióne zostáva najväčšia na svete.

Podľa správy pretrvávajú aj iné vážne problémy. Viac než pol milióna žien ročne umiera kvôli komplikáciám počas tehotenstva a pri pôrode, ktorým možno predísť a ktoré sú liečiteľné. Nastal len minimálny pokrok v zredukovaní počtu podvyživených detí. Úmrtnosť zapríčinená AIDS narástla v minulom roku v celosvetovom meradle na 2,9 miliónov ľudí, pričom v roku 2001 podľahlo tejto chorobe 2,2 miliónov. 15 miliónov detí pritom stratilo kvôli tejto chorobe jedného alebo oboch rodičov.

"Jednou z príčin pre nedostatočný pokrok je skutočnosť, že výsledný úžitok z hospodárskeho rastu nie je rovnomerne prerozdeľovaný," tvrdí generálny tajomník. V niektorých krajinách je úsilie dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele podkopávané nedostatkom bezpečnosti a nestabilitou, zapríčinenou faktormi, akými sú ozbrojené konflikty a HIV/AIDS.

Šéf OSN zároveň upozornil na zlyhanie väčšiny vyspelých krajín dodržať záväzok poskytnúť "adekvátne financie v súvislosti s globálnym partnerstvom pre rozvoj a rámca pre vzájomnú zodpovednosť."

Generálny tajomník v predslove k správe ďalej tvrdí, že "predovšetkým absencia výrazného zvýšenia oficiálnej rozvojovej pomoci od roku 2004 znemožňuje, dokonca aj pre dobre spravované krajiny, dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele." Najvyspelejšie krajiny sveta sa počas stretnutia ich predstaviteľov v Gleneagles v roku 2005 zaviazali zdvojnásobiť pomoc Afrike do konca roku 2010. Celkový objem oficiálnej rozvojovej pomoci však v období medzi rokmi 2005 a 2006 v skutočnosti klesol o 5,1 percenta. Iba päť prispievajúcich krajín dosiahlo alebo prevýšilo cieľ Organizácie Spojených národov alokovať 0,7 percenta HDP vyspelých krajín pre rozvojovú pomoc.

"Politickí lídri musia prijať urýchlené a sústredené opatrenia," píše šéf OSN.

Námestník generálneho tajomníka OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti José Antonio Ocampo opísal správu ako najkomplexnejšie hodnotenie dosahovania pokroku Miléniových rozvojových cieľov, aké bolo doposiaľ vyhotovené. Povedal, že je založené na súbore údajov, ktoré pripravilo viac než 20 organizácií, pôsobiacich v rámci alebo mimo Systému Organizácie Spojených národov, vrátane Svetovej banky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Ohľadom ďalších informácií a kontaktov pre médiá, navštívte prosím www.un.org/millenniumgoals

* *** *