Tlačové správy

UNIS/INF/242
27. September 2007

Organizácia Spojených národov

 

Informačný hárok o starnutí

 

 • Svetová populácia starne zrýchleným tempom. Odhady pritom hovoria, že priemerný vek svetovej populácie narastie zo súčasnej hodnoty 28 rokov do konca roku 2050 na 38 rokov.
 • V súčasnosti je takmer 10 percent svetovej populácie vo veku 60 a viac rokov, pričom sa odhaduje, že koncom roka 2050 bude mať tento vek každý piaty človek, čo je 22 percent.
 • V roku 2005 žilo na planéte 672 starších ľudí. Koncom roka 2050 sa tento počet takmer strojnásobí na 2 miliardy.
 • Celková svetová populácia narastá ročne o 1,2 percenta, pričom veková skupina starších ľudí sa zväčšuje každým rokom o 2 percentá a medzi rokmi 2010 - 2050 bude rásť ročným tempom 3,1 percenta.
 • Skupina s najväčším nárastom je práve veková skupina ľudí vo veku 80 rokov, pričom narastá ročne o 4,2 percenta.
 • Staršie ženy aj naďalej prevyšujú počet starších mužov. V roku 2005 žilo na planéte o 67 miliónov viac žien, ktorých vek je 60 rokov, než rovnako starých mužov. Rodová medzera sa pritom zväčšuje rovnomerne s narastajúcim vekom.
 • V regionálnom merítku sa v Ázii, Latinskej Amerike, Severnej Amerike a Oceánii do konca roka 2050 vyrovnajú vekové rozdiely. Podiel vekovej skupiny ľudí starších než 60 rokov bude siahať od 23,6 percenta v Ázii po 27 percent v Severnej Amerike.
 • V Afrike bude ku koncu roka 2050 desať percent celkovej populácie staršej než 60 rokov. V Európe bude táto veková skupina tvoriť v danom roku 35,5 percenta obyvateľstva.
 • V súčasnosti je jeden z dvadsiatich Afričanov (5,2 percenta) starší než 60 rokov, pričom v Európe do tejto vekovej skupiny patrí každý piaty Európan.
 • Pomer závislosti starších (pomer starších ľudí na 100 ľudí v produktívnom veku) by sa v nadchádzajúcich 50 rokoch mohol v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách zdvojnásobiť, pričom vo vyspelých krajinách to trvalo 150 - 200 rokov.
 • Medzi rokmi 2000 a 2005 siahala priemerná dĺžka dožitia pri pôrode od 49,1 rokov v Afrike po 77,6 rokov v Severnej Amerike.
 • Aj napriek tomu sa však očakáva, že táto medzera sa onedlho výrazne zmenší: projekcie pre roky 2045 - 2050 hovoria o predĺžení priemernej dĺžky života na 65,4 rokov v Afrike a 82,7 rokov v Severnej Amerike.
 • V roku 2005 dosahovala v Európe priemerná úroveň participácie pracovnej sily u mužov vo veku 55 - 64 rokov 53 percent. Svetový priemer je pritom 74 percent. Úroveň participácie pracovnej sily sa tak dramaticky znižuje pre skupinu ľudí vo veku 65 rokov alebo viac.
 • Existujú pritom veľké regionálne rozdiely aj čo sa týka žien. Úroveň participácie siaha od 4 percent v Európe po 26 percent v Afrike.

 

Zdroj: Správa generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov "Hlavný vývoj v oblasti starnutia od Druhé svetového zhromaždenia zaoberajúceho sa starnutím". E/CN.5/2007/7, z 21. novembra 2006.