Tlačové správy

UNIS/SGSM/014
6. júla 2007

Generálny tajomník víta Konvenciu proti nukleárnemu terorizmu, ktorá vstúpila do platnosti a vyzýva všetky štáty, aby ju bezodkladne ratifikovali

Nasledujúce stanovisko bolo vydané hovorcom generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna:

VIEDEŇ/ NEW YORK, 6. júla (Informačná služba OSN)--Generálny tajomník víta uloženie ratifikačného alebo prístupového nástroja k Medzinárodnej konvencii voči potlačeniu aktov nukleárneho terorizmu dvadsiatym druhým štátom. Konvencia tak v stúpi do platnosti 30 dní po uložení dvadsiateho druhého ratifikačného nástroja, teda 7. júla 2007, čo je takmer dva roky po jej prijatí členskými štátmi. Generálny tajomník blahoželá členským štátom, ktoré konvenciu už ratifikovali alebo k nej pristúpili, čím jej zároveň umožnili vstúpiť do platnosti takto rýchlo.

Nukleárny terorizmus je jednou z najzávažnejších hrozieb dnešnej doby. Iba jediný takýto útok by mal za následok množstvo obetí, nesmierne utrpenie a navždy by vo svete spôsobil nechcenú zmenu. Táto predstava by nás mala prinútiť konať s cieľom predísť takejto katastrofe.

Konvencia proti nukleárnemu terorizmu napomôže zabrániť teroristickým skupinám získať prístup k najsmrteľnejším zbraniam, aké ľudstvo pozná. Posilní medzinárodno-právny rámec boja proti terorizmu, ktorý spoločne s touto konvenciou zahŕňa 13 univerzálnych nástrojov. Konvencia, okrem iného, podnieti spoluprácu medzi štátmi, ktorá je nevyhnutná, ak má byť terorizmus porazený.

Predchádzanie terorizmu a pristúpenie k medzinárodným konvenciám voči terorizmu a ich protokolom tvoria kľúčovú súčasť Globálnej protiteroristickej stratégie OSN, ktorú Valné zhromaždenie prijalo minulý september. Všetky štáty sú preto vyzvané, aby bezodkladne ratifikovali alebo pristúpili k tejto konvencii. Príležitosť uložiť ratifikačné alebo prístupové nástroje budú mať počas tohtoročného "zmluvného podujatia", ktoré sa uskutoční na začiatku šesťdesiateho druhého zasadnutia Valného zhromaždenia, kedy bude zdôraznený význam tejto konvencii a rovnako ako ďalších protiteroristických nástrojov.

* *** *