Tlačové správy

UNIS/SGSM/021
27. September 2007

 

 

Generálny tajomník

Správa pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí

1. október 2007

Viedeň, 1. októbra 2007 (Informačná služba OSN) - - Téma tohtoročného Medzinárodného dňa starších ľudí upriamuje našu pozornosť na výzvy a príležitosti starnutia.

Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé ako aj rozvíjajúce sa krajiny. Štatistiky, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť, hovoria o tom, že 80 percent svetovej populácie nie je zabezpečených sociálnym systémom v momente, keď dosiahne vyšší vek. Hľadanie spôsobov ako poskytnúť hospodársku podporu narastajúcemu počtu starších ľudí prostredníctvom udržateľných dôchodkových programov a nových opatrení, zameraných na sociálnu ochranu, prestavuje znepokojivú úlohu, a to predovšetkým v rozvíjajúcich sa krajinách.

Ak sa však na túto otázku pozeráme z druhej strany, odhaľujeme jeden z najväčších úspechov našej doby, čím je výrazné predĺženie životnej úrovne v takmer všetkých častiach sveta, za čo vďačíme zvyšujúcim sa štandardom zdravotnej starostlivosti. Staršie osoby majú v súčasnosti oveľa viac príležitostí pokračovať v ich príspevku pre celú spoločnosť aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Náš pohľad na to, čo to znamená byť starý, sa neustále mení. Na miestach, kde boli kedysi starší ľudia vnímaní ako bremeno spoločnosti, sa v súčasnosti a v narastajúcej miere tešia uznaniu ako prínos, ktorý sa môže a mal by byť využitý.

Úloha starších ľudí v hospodárskom a sociálnom rozvoji je významnou črtou Madridského medzinárodného plánu pre podniknutie akcie ohľadom starnutia, ktorý podporuje demokraciu a práva starších ľudí prostredníctvom ich participácie na všetkých aspektoch spoločenského života. Tento rok si pripomíname piate výročie prijatia Madridského plánu a začatie procesu jeho prvého zhodnotenia. Je pritom dôležité, aby bol proces prehodnocovania založený na inkluzívnom a participačnom prístupe, ktorý do procesu zaangažuje samotných starších ľudí.

Tento Medzinárodný deň starších ľudí je príležitosťou stimulovať diskusiu medzi všetkými potrebnými hráčmi ohľadom postupu pri implementácii Madridského plánu, ktorý musí byť v súlade s Miléniovými rozvojovými cieľmi a širšou rozvojovou agendou Organizácie Spojených národov. Vyzývam Vás preto všetkých-členské štáty, mimovládne organizácie, celý systém OSN, starších ľudí a ich organizácie-aby Ste uchopili túto príležitosť, a to dnes a aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Ak spoločne zaujmeme vyrovnaný prístup k výzvam aj príležitostiam, ktoré poskytuje starnutie, budeme schopní dať život našej spoločnej vízii spoločnosti pre každý vek.

* *** *